28 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26303

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Bayilik, serbest kullanıcı, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenen taşımacılıkla ilgili  bilgiler kapsamında üçüncü şahıslara taşıma hizmeti verilemez."   

             MADDE  2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş  ve mevcut altıncı fıkra yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

             "Karayolu ile ilgili taşıma lisanslarının verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "MADDE 15 – Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

             Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil başvurularına ilişkin dilekçe ekinde Kurul kararıyla belirlenen "Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları", Bölüm 2 "Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği"ne uygun olarak hazırlanan "Lisans Tadili Dosyası" yer alır.

             Lisanslara ilişkin tadil başvuruları altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

             Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.

             Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak;

             a) Karayolu ile ilgili taşıma lisansına,

             b) Bayilik, serbest kullanıcı, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarında karayolu ile taşımaya ilişkin bilgilere, 

             c) Bayilik lisanslarında yer alan ticari unvan,  dağıtıcı firma, köy pompası, tanker, adres ve  işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin bilgilere, 

             dair tadiller, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Karayolu ile ilgili taşıma lisanslarının süre uzatımı, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır."

             MADDE  5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki "f"  bendi eklenmiştir.

             "f) Taşımacılık lisansına kayıtlı yetki belgesinin geçerliliğini yitirmesi halinde."

             MADDE  6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             ''Serbest kullanıcı lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmek ve taşıma lisansı sahiplerinin taşıma araçlarında istenen kriterleri sağlamak koşuluyla kendi araçları ile taşıma yapabilirler.''

             MADDE  7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             ''İhrakiye teslimi lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmek ve taşıma lisansı sahiplerinin taşıma araçlarında istenen kriterleri sağlamak koşuluyla kendi araçları ile taşıma yapabilirler.''

             MADDE  8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 36 – Taşıma lisansı sahipleri; faaliyetlerini Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür."

             MADDE  9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir."

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.