28 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26303

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı                               : 2005/4 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı            : 2006/37

Karar Günü             : 9.6.2006

 

I - MALİ DENETİMİN KONUSU

Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

 

II - İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 1.12.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

 

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2004 yılı gelirlerinin 3.187.950.000.- lira, giderlerinin 3.142.470.000.- lira ve 2005 yılına devreden nakit mevcudunun 45.480.000.- lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

 

A - Gelirlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 430.000.000.-  lira olarak gösterilmiştir.

Bunun tamamı bağış geliridir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 2.757.950.000.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun tamamı bağış ve aidat geliridir.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

             

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin giderleri 420.524.000.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun tamamı genel giderdir.

Gelir ve gider arasındaki 9.476.000.- lira fark nakit mevcudu olarak 2005 yılına devretmiştir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Giderleri

Partinin il örgütlerinin giderleri 2.721.950.000.-   lira olarak gösterilmiştir.

Bunun tamamı genel giderdir.

Gelir ve gider arasındaki 36.000.000.- lira fark nakit mevcudu olarak 2005 yılına devretmiştir.                            

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

C - Parti Malları

Partinin 2004 yılında herhangi bir taşınmaz mal ya da değeri yüz milyon lirayı geçen taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

IV - SONUÇ

Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin kesinhesabında gösterilen 3.187.950.000.- lira geliri ile 3.142.470.000.- lira giderinin ve 45.480.000.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 9.6.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Tülay TUĞCU

 Başkanvekili

  Haşim KILIÇ

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

 Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

 Şevket APALAK

                  

Üye

 Serruh KALELİ

Üye

 Osman Alifeyyaz PAKSÜT