21 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26296

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MAHKEMELERCE ZORALIMINA KARAR VERİLEN VEYA GÜVENLİK

KUVVETLERİNCE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLEN ATEŞLİ

SİLAH, MERMİ, HER TÜRLÜ PATLAYICI MADDE, BIÇAK, KESİCİ VE

ÖLDÜRÜCÜ ALET İLE BENZERLERİNİN MİLLÎ SAVUNMA

BAKANLIĞINA TESLİMİ İŞLERİNE AİT YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 15/2/1984 tarihli ve 18313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Millî Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Bu Yönetmelik Genelkurmay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ilgililerince yapılacak işlemleri kapsar."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Ancak, zor alım yoluyla veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen silahlardan, mahkemelerce sahiplerine iadesine karar verilen silahların; cumhuriyet savcılıklarına en yakın bakım birliklerine kadar sevkinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda kalmak üzere, ilgili cumhuriyet savcılığının adli emanet memurluğu aracılığı ile bakım birliklerinden alınması sağlanır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan birlikte  yürütür."

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan birlikte yürütür.