22 Ağustos 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26267

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/38)

 

MADDE 1 – (1) 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nin Ek-B’ sinin 3 nolu bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BÖLÜM 3

Isıl işlem tesislerinin taşıması gereken şartlar:

Isıl işlem tesislerinde aşağıda verilen ısıl işlem ekipmanları ve sistemin etkinliğini izleme prosedürü bulunmalıdır.

-otomatik sıcaklık kontrolü veya kaydedicili termometre

-yetersiz ısıtmayı önleyici otomatik kalibreli emniyet cihazı

-ısıl işlem görmüş sütün tam ısıtılmamış sütle karışmasını önleyecek uygun basınç emniyet sistemi

-kalış süresinin ölçülmesi”

MADDE 2 – (1) Aynı Tebliğin “Çiğ Sütün Bileşimi” başlıklı Ek-D’ si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK D

ÇİĞ SÜTÜN BİLEŞİMİ

                                                  Protein                             Asitlik                       Yoğunluk

                                            en az (%, m/V)            (süt asidi) (%, m/V)           en az (m/V)

    İnek                              2,8                             0,135-0,20                       1,028

    Koyun                          3,1                              0,16-0,35                        1,028

    Keçi                              2,8                              0,15-0,28                        1,026

    Manda                          5,5                              0,14-0,22                        1,028”

 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.