25 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26239

YÖNETMELİK

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/2/1994 tarihli ve 21852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.