BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10557

             6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Milli Eğitim Bakanlığının 5/6/2006 tarihli ve 45858 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                   C. ÇİÇEK                           A. ŞENER

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bakanı V.

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                         A.AKSU                                  A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.       Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR ESASLAR

 

             MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

             ", Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği"

             MADDE 2 – Aynı Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel" ibaresinden sonra gelmek üzere, "(Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz)" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Esasların 9 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez."

             MADDE 4 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                        Tarihi                                                                                        Sayısı

28/6/1978

16330

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

(17/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere)

                                                 Tarih                                                                                  Sayısı

1 -