KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK

PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

             Kanun No. 5522                                                                                                  Kabul Tarihi :  20/6/2006

             MADDE 1 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhî müessese veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar planlarının tamamlanması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.”

             MADDE 2 – 5307 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/6/2003 ilâ 31/12/2005 tarihleri” ibaresi “1/6/2003 ilâ 31/12/2006 tarihleri” şeklinde ve “31/3/2006” ibaresi de “31/3/2007” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2006