YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan  "Spor Bursu" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki tanım eklenmiştir.

             "Spor Bursu: Üniversitenin uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu öğrencilerine verilen bursu,"

             "Yüksek Lisans Bursu: Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerine verilen bursu,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Üniversiteye giriş başarı bursu; bursun kapsam ve süresi ile sona erme koşulları çerçevesinde ve 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince bölüm veya program değiştiren öğrenciler için de devam ettirilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Akademik yıl ortalaması (3.80 - 4.00) arasındaki öğrencilere bir sonraki eğitim-öğretim yılı ücretinin %100’ü,"

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Destek bursu, Üniversitenin yüksek lisans programlarında da bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kişilere %25 oranında uygulanır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Spor bursu, Üniversitenin uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu öğrencilerine verilir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin "ALTINCI BÖLÜM"ü başlığı ile birlikte "YEDİNCİ BÖLÜM" olarak değiştirilmiş ve Yönetmeliğe "Yüksek Lisans Bursu" başlıklı aşağıdaki "ALTINCI BÖLÜM" ve 18 inci, 19 uncu, 20 nci maddeler eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.

 

"ALTINCI BÖLÜM

Yüksek Lisans Bursu

             Bursun verilmesi

             MADDE 18 – Yüksek lisans bursu; Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilen ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre programın açıldığı eğitim–öğretim yılında İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olan öğrencilerinden, o bölümün mezun sayısının ilk %10’una ve Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilen diğer öğrencilere, o programın kontenjanının LES puanı sıralamasına göre ilk %10’una verilir.

             Bursun kapsam ve süresi

             MADDE 19 – Yüksek lisans bursunun  kapsamına ve süresine ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Yüksek lisans bursu; İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunlarına, kayıt oldukları kendi alanlarındaki yüksek lisans programının o öğretim yılına ilişkin ücretinin % 100’ü oranında verilir,

             b) Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilere; o programın kontenjanının %10’una, en az 65 puan olmak koşuluyla programın esas aldığı LES puanı sıralamasına göre programın o öğretim yılına ilişkin ücretinin %100’ü oranında verilir. Bursun verilebilmesi için, öğrencinin lisans mezuniyet alanı ile kayıt olduğu yüksek lisans programının aynı alana ilişkin olması gerekir,

             c) Yüksek lisans bursu, 9/2/2002 tarihli ve 24666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen normal ve kesintisiz öğretim süresi için verilir.

             Bursun sona ermesi

             MADDE 20 – Yüksek lisans bursu, aşağıda belirtilen hallerde sona erer;

             a) Öğrencinin yüksek lisans programını üç dönemde başarı ile tamamlayamaması,

             b) İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim gördüğü programda o akademik dönemdeki ağırlıklı not ortalamasının (2.00) nin altına düşmesi veya en az bir (F) ve/veya (IA) notunun bulunması,

             c) Disiplin cezası almış olması."

             Yürürlük

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.