YÖNETMELİK

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞIT, NAKİL, YOL VE İŞ MAKİNELERİ

KİRA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinin kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında demirbaş olarak kayıtlı taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinin kiraya verilmesi işlemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

             b) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

             c) İşletme: Teşekkülün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

             ç) İştirak: Sermayesinin en az yüzde on beşi en çok yüzde ellisi Teşekküle ait olan anonim şirketleri,

             d) İş makinesi: Karayolları dışında maden ocakları, şantiye, inşaat işlerinde çalışan dozer, damperli iş kamyonu ve benzeri maden ve inşaat makinelerini,

             e) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,

             f) Taşra teşkilatı: Merkez dışındaki işletme, maden, alım-satım, ihracat müdürlükleri ve diğer birimleri,

             g) Teşekkül: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

             ğ) Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşterileri,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makinelerinin Kiraya

Verilmesi ile İlgili Esaslar

             Tutanak tanzimi

             MADDE 5 – (1) Teşekkülün taşra teşkilatının kendi aralarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla üçüncü şahıslara kiraya verilecek taşıt, nakil, yol ve iş makineleri için gerekli müsaade alındıktan sonra, kiraya veren ve kiracı arasında düzenlenecek bir sözleşme ile teslim, tesellüm tutanağı tanzim edilir.

             (2) Teslim, tesellüm tutanağında; taşıt, nakil, yol ve iş makinesinin Eti numarası, markası, modeli, cinsi, kapasitesi, motor gücü, plaka numarası, teslim yeri, teslim tarihi ve saati, makinenin çalışma saati ve kilometresi, genel görünümü, çalışma durumu, lastikleri veya yürüyüş takımları, akümülatörün durumu, makine üzerindeki takım ve avadanlıklar belirtilir.

             (3) Taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinin geriye alınışında da teslim, tesellüm tutanağı tanzim edilir.

             (4) İşletme müdürlüğü bünyesinde bulunan taşıt, nakil, yol ve iş makinelerine ait günlük ve bir günden az kiralamalar için işletme müdürünün müsaadesi yeterlidir. Bu kiralamaların toplamı bir ayda üç günü geçemez.

             (5) Genel Müdürlük, üçüncü şahıslara kiraya verdiği taşıt, nakil, yol ve iş makinelerini her zaman kontrol etme yetkisini haizdir. Taşıt, nakil, yol ve iş makineleri, sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyorsa kiraya veren birimce gerekli uyarıda bulunulur. Kiralanma amacına uygun olarak işletilmeyen taşıt, nakil, yol ve iş  makinesi geri alınır ve sözleşmesi fesih edilir.

             Makinelerin sigortalanması

             MADDE 6 – (1) Üçüncü şahıslara kiraya verilecek taşıt, nakil, yol ve iş makineleri kiracı tarafından kira süresi içerisinde her türlü zarar, hasar ve kayıplara karşı sigortası ve ayrıca, kiraya verilen aracın nakliye sigortası yaptırılarak sigorta poliçesinin aslı ve poliçe pirim tutarının ödendiğine dair makbuz aslı işletme müdürlüğüne teslim edilir. Bu belgeler işletme müdürlüğüne teslim edilmeden makine kiracıya teslim edilmez.

             Kira ücret tarifesi

             MADDE 7 – (1) Taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinin kira ücret tarifesinin tespiti ve gerektiğinde değişikliği Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

             Kira süresi

             MADDE 8 – (1) Taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinin kira süresi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir;

             a) Bir işletmeden diğer bir işletmeye gönderilen makineler için uygulanacak kira süresi, makinenin gittiği işletmedeki her günkü fiili çalışma zamanının saat olarak karşılığıdır. Günlük fiili çalışma süresinin tespiti için makineyi çalıştıran işletmece her gün puantaj tutularak, fiili çalışma süreleri tespit edilir. Bu puantajlar kira süresi bitiminde ilgili işletme müdürlüğüne ayrıca bildirilir. Çalışma süresine dahil olmayan büyük tamir ve bakımlarda geçen süreler tespit edilerek zamanında ilgili işletmeye bildirilir.

             b) Üçüncü şahıslara kiralamada kira süresi; kiraya verilen taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinin kira süresi, makinenin işyerinden ayrıldığı saatten, işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine dönünceye kadar geçen sürenin saat cinsinden değeridir. Büyük tamir ve bakımlarda geçen süreler belgelendirilmek kaydıyla kira süresi dışında tutulur. Kira ücreti; bu Yönetmelik Ek-1’indeki Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Ücret Tarifesi tablosunda yer alan, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara ait saatlik ücret üzerinden tahakkuk ettirilir.

             c) Teşekkül işletme, maden, alım-satım ve ihracat müdürlükleri ve iştirakler ile üçüncü şahıslarca taşıt, nakil, yol ve iş makinelerine talep olması halinde ve kiralanması durumunda; kira ücreti, bu Yönetmelik Ek-1’indeki Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Ücret Tarifesi tablosunda yer alan, Teşekkül bünyesine ait saatlik ücret üzerinden tahakkuk ettirilir.

             Makinelerin çalıştırılma saatleri

             MADDE 9 – (1) Kiraya verilen makinenin kira süresi içinde çalıştırılma saatleri hiçbir kısıtlamaya tabi değildir. Ancak; makinenin günlük, haftalık ve benzeri bakım-onarımları tam olarak yapılacak ve makine tahsis edildiği iş yeri ve mahalden başka hiçbir yerde çalıştırılmayacaktır.

             (2) İşletme müdürlüğünden önceden izin alınmaksızın kiraya verilen makinenin başka bir iş yeri ve mahalde çalıştırılması halinde her türlü zarar, ziyan ve tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşme fesih edilir.

             Sorumluluk

             MADDE 10 – (1) Kiraya verilen makinenin, Genel Müdürlüğün usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımının gereğince yapılıp yapılmadığından kiracı ana yüklenici kefil olmak kaydıyla, makinenin operatörü ve kontrol yetkilisi sorumludur. Operatör gerekli gördüğünde, üst makamına haber vermek şartıyla, makineyi çalıştırmaktan alıkoyabilir. Birden fazla makinenin kiraya verilmesi halinde, Genel Müdürlük, operatörden başka gerekirse bir de nezaretçi de bulundurabilir.

             Kiracıların sorumlulukları

             MADDE 11 – (1) Kiracıya teslim edilen taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinde; kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri hallerden oluşacak bütün zararlar, hasar ve kayıpların giderilmesi için tamirat ve yedek parça ikmali; üçüncü şahıslara verilecek her türlü zarar; taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinde meydana gelecek her türlü iş kazalarından doğacak sorumluluklar ile çalışma süresindeki tamirat kiracıya aittir.

             (2) Kiralanan makinenin operatör ve yağcısı tarafından işin yürütümü sırasında, kiracıya veya bir başkasına verilecek her türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

             Kira bedeli

             MADDE 12 – (1) Teşekkül dışında kiraya verilen taşıt, nakil, yol ve iş makinesine tahakkuk ettirilecek kira bedeli, ücret tarifesinde o araç için tespit edilen saat ücreti ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde bulunacak kira süresinin çarpımı yoluyla hesaplanır.

             Operatör, operatör yardımcıları ve kontrol nezaretçilerine yapılacak ödeme

             MADDE 13 – (1) Üçüncü şahıslara kiraya verilen makineler, operatörü, şoförü veya gerekirse yardımcıları ile birlikte gönderilir. Görevli personelin günlük ücretleri, harcırahı ve yapacağı fazla çalışma tutarı kira bedeli haricinde kiracıdan tahsil edilir. Personelin harcırahı ve fazla çalışmasına ilişkin mesaisi birimi tarafından ödenir. Ayrıca, görevli personele ücret, harcırah ve mesai adı altında kiracı tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Görevli personelin kiracı nezdinde görevli oldukları süredeki bütün sosyal haklarından Genel Müdürlük sorumludur.

             Makinelerin geriye alınışı

             MADDE 14 – (1) Taşıt, nakil, yol ve iş makinelerinin geriye alınışında, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen çalışma süresinde oluşacak yıpranma ve aşınma dışında herhangi bir hasar ve zarar tespit edilir de kiracı bunu kendi imkanlarıyla gideremezse, o takdirde, kiraya veren ile kiracı tarafından meydana gelen hasar ve zararın giderilmesi için gereken tamiratın müştereken bir keşfi yapılır. Kiracı tarafından, keşif tutarı avans olarak, makinenin kayıtlı olduğu birimin veznesine yatırılır. Kiralayan tarafından yapılan veya yaptırılan tamiratın sonunda tanzim edilecek tamir faturasına ayrıca yüzde yirmibeş (%25) genel masraflar hissesi de eklendikten sonra meydana gelen fark tahsil veya tediye edilir.

             (2) Üçüncü şahıslarla yapılan kira sözleşmesinde makinenin geriye alınışında uyulacak hususlar açıkça belirtilerek her türlü zarar ve ziyanın kiracıdan talep edileceği ve kiracının da bunu kabul ve taahhüt ettiği belirtilir.

             Masraflar

             MADDE 15 – (1) Makineyi işyerinden çalıştırılacağı yere getirme-götürme masrafları ile makinenin her türlü işletim giderleri ise kiracıya aittir. Ancak acil ihtiyaç halinde makine, kira süresi dolmadan geri alınırsa, kira süresi geri alınma yeri ve saatinde son bulur. Geri almadan dolayı kiracı zarar ziyan talebinde bulunamaz.

             Kesin hesap çıkarımı

             MADDE 16 – (1) Kiraya verilecek taşıt, nakil, yol ve iş makineleri için yaklaşık olarak hesaplanacak kira bedeli tutarının yüzde yirmibeş (%25) fazlasıyla birlikte kiracı tarafından işletme veznesine avans olarak yatırılmasından sonra taşıt ya da iş makinesi kiraya verilir. İşin bitiminde kesin hesap çıkarılır. Tanzim edilen rapor ve fatura müşteriye gönderilir. Avans ve fatura arasındaki fark onbeş günü aşmamak üzere en erken şekilde tediye veya tahsil edilmek suretiyle hesaplar kapatılır.

             (2) Genel Müdürlüğün kiracıdan tahsil edeceği alacaklardaki gecikmelerde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı oranında faiz oranı uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Özel hükümler

             MADDE 17 – (1) Taşıt, nakil, yol ve iş makineleri, Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında bulunuyor ise her türlü ihtilafta, Ankara mahkemeleri, taşra teşkilatında bulunuyor ise her türlü ihtilafta, taşra teşkilatının bulunduğu mahaldeki mahkemeler yetkilidir.

             (2) Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Ücret Tarifesinde belirtilen kira ücretleri nettir. Bunların tediyesinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer masraflar kiracıya ait olacaktır.

             (3) İşletme ve maden müdürlükleri kendi aralarında, İşletmeler Dairesi Başkanlığının izni alınmadan hiçbir surette taşıt, nakil, yol ve iş makinesi transferi yapamaz veya kiraya veremez.

             (4) İşletme ve maden müdürlüklerince üçüncü şahıslara kiraya verilecek taşıt, nakil, yol ve iş makineleri, gerekçeleri ile birlikte İşletmeler Dairesi Başkanlığına bildirilir ve Başkanlıkça uygun görüldüğü takdirde, Genel Müdürlük oluruna  sunulur.

             (5) Kira ücretleri, günün şartlarına göre her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayında açıklanan; Toptan Eşya Fiyat Endeksinde belirtilen enflasyon oranı ilave edilerek tespit edilir.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-1

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Ücret Tarifesi

İş ve Nakil Vasıtalarının

Cinsi

2006 Yılı Kira Ücret Tarifesi

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Üçüncü

Şahıslara YTL/Saat

Teşekkül Bünyesine

YTL/Saat

BİNEKLER

 

 

Binek (4x2)

14,41 

4,80 

Arazi Binek (4x4)

14,41 

4,80 

Pick-Up

8,13 

2,80 

Minibüs

10,84 

3,60 

Otobüs

18,01 

6,01 

DAMPERSİZ KAMYONLAR

 

 

5 Tonluk

19,22

6,40 

6 Tonluk

20,01 

6,81 

9 Tonluk

21,61

7,20 

12 tonluk

54,03 

18,01 

DAMPERLİ KAMYONLAR

 

 

6 Tonluk

19,22 

6,40 

12 Tonluk

48,03 

16,01 

20 Tonluk

96,05 

32,02 

25 Tonluk

120,07 

40,02 

30 Tonluk

144,08 

48,03 

35 Tonluk

168,09 

56,03 

TANKERLER

 

 

8 Tonluk

21,61 

7,20 

12 Tonluk

30,02 

10,00 

ARAZÖZ

21,62 

7,20 

TREYLERLER

 

 

26 Tonluk Treyler

13,60 

4,80 

40 Tonluk Treyler

24,01 

8,00 

26 Tonluk Çekici

60,03 

10,00 

40 Tonluk Çekici

84,04 

14,01 

VİNÇLER

 

 

5 Tonluk

48,03 

16,01 

6 Tonluk

50,02 

17,01 

15 Tonluk

120,22 

40,02 

16 Tonluk

124,06 

42,02 

18 Tonluk

144,08 

48,03 

20 Tonluk

165,00 

56,03 

35 Tonluk

240,12 

79,89 

40 Tonluk

256,13 

84,04 

60 Tonluk

320,17 

100,05 

DOZERLER

 

 

140 HP

96,05

32,02 

215 HP

144,08 

48,03 

235 HP

168,09 

56,03 

270 HP

192,10 

64,04 

285 HP

216,11 

72,04 

300 HP

240,12 

79,89 

320 HP

256,13 

85,64 

335 HP

264,13 

88,05 

410 HP

300,02 

100,05 

LODERLER

 

 

1 1/2 Cu Yd

48,03 

16,01 

2 Cu Yd

72,04 

24,01 

2 1/2 Cu Yd

96,05 

32,02 

3 Cu Yd

120,04 

40,02 

3 1/2 Cu Yd

144,08 

48,03 

4 Cu Yd

168,09 

56,03 

4 1/2 Cu Yd

180,09 

56,93 

5 Cu Yd

192,10 

64,04 

5 1/2 Cu Yd

216,11 

72,19 

6 Cu Yd

240,12 

80,04 

6 1/2 Cu Yd

252,13 

84,04 

7 Cu Yd

264,13 

88,05 

GREYDERLER

 

 

75 HP

18,01 

5,69 

120 HP

48,03 

16,01 

130 HP

60,03 

20,01  

135 HP

65,88 

22,01  

150 HP

84,04 

28,02  

165 HP

96,05 

32,02 

180 HP

108,05 

36,01 

200 HP

120,07 

40,02 

İSTİF MAKİNELERİ

 

 

2,5 Tonluk

9,71 

4,40 

3 Tonluk

14,90 

5,20 

4 Tonluk

16,81 

5,60 

5 Tonluk

18,41 

6,01 

6 Tonluk

20,41 

6,81 

7 Tonluk

22,82 

7,20 

TRAKTÖRLER

 

 

Traktör

12,00 

2,76 

Traktör Römork

6,01 

1,07 

EKSKAVATÖRLER

 

 

A) Mekanik Ekskavatör

 

 

2 1/2 Cu Yd

147,92 

34,43 

3 1/2 Cu Yd

168,09 

38,56 

4 Cu Yd

184,12 

42,42 

B) Elektrikli Ekskavatör

 

 

6 Cu Yd

420,22 

127,38 

6 1/2 Cu Yd

464,23 

135,64 

SEYYAR KOMPRESÖRLER

 

 

4 M 3

30,02 

6,88 

7 M 3

33,62 

7,71 

10 M 3

36,01 

8,26 

17 M 3

48,03 

11,01 

21 M 3

54,03 

12,40 

BETONYERLER

 

 

250 Lt. Elektrik Motorlu

8,06 

2,21 

250 Lt. Diesel Motorlu

12,00 

2,76 

500 Lt. Elektrik Motorlu

18,33 

4,13 

500 Lt. Diesel Motorlu

25,56 

5,51 

750 Lt. Elektrik Motorlu

27,36 

6,34 

750 Lt. Diesel Motorlu

30,02 

6,88 

LOKOMOTİFLER

 

 

50 HP’ye kadar

24,01 

5,51 

50-100 HP

48,03 

11,01 

100-150 HP

60,03 

13,77 

150 HP’den yukarı

66,03 

15,15 

DERİN LAĞIM MAKİNELERİ (1)

 

 

4"- 12 m

42,02 

9,64 

6"- 30 m

48,03 

11,01 

6"- 45 m

84,04 

19,28 

SONDAJ MAKİNELERİ

 

 

150 M

17,85 

6,01 

325 M

36,01 

12,00 

425 M

60,03 

20,01 

750 M

84,04 

28,02 

MUHTELİF İŞ MAKİNELERİ

 

 

Teleskopik Vinç

24,01 

8,00 

Vidanjör

24,01 

8,00 

Kanal Kazıcı

90,05 

29,98 

Kaynak Film Makinesi

16,81 

5,60 

Kaya Kırıcı (Paletli Ekskavatöre Monteli)

Diğer şahıslara kiralanmaz

14,41 

 

(1) Derin lağım makineleri ve sondaj makinelerinde kira ücreti sadece tahrik makinesine  aittir. Bu makinelerin her türlü sarf malzemeleri, tijler, bitler, borular, shanklar, vs.'den sarf olanların rayiç bedelleri üzerinden hesaplanarak kira ücretine ilave edilir. İade edilenlerin yıpranmaları bir ekspertiz raporu ile tespit edilerek bunlara ayrıca kira bedeli takdir edilir.