BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10166

             Ekli "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 22/2/2006 tarihli ve 4028 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

        K. TÜZMEN                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 DevletBakanı

       A. BABACAN                                         M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                          M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                  Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                               O. PEPE                                   R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                       Bayındırlık ve İskan Bakanı V.                 Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                              N. ÇUBUKÇU                               M. BAŞESGİOĞLU                                   H. ÇELİK

                   Tarım ve Köyişleri Bakanı V.             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

                               M.H.GÜLER                                      B. ATALAY                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM

ELEMANI ÇALIŞTIRILMASI ESASLARINA İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – 14/10/1983 tarihli ve 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararın 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ücretli hastalık izni

             MADDE 11 – (1) Usulüne uygun olarak alınan raporla kanıtlanan hastalıklar için sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen süreyi geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir."

             MADDE 2 – Aynı Kararın 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sosyal güvenlik hakkı

             MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu sözleşmeli personelin sosyal güvenlik haklarıyla ilgili olarak ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile ülkemizde uygulanmakta olan sosyal güvenlik mevzuatına göre işlem yapılır."

             MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

31/10/1983

18207