YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ DOKTOR RIDVAN EGE SAĞLIK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

             b) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             c) Başkan: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

             ç) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

             d) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

             e) Rektörlük: Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

             f) Tıp Fakültesi: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesini,

             g) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

             ğ) Merkez (Hastane): Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             h) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

             ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             i) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve eğitim merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde tam olarak yürütülmesini sağlamaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde bulunmak,

             b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

             c) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,

             ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

             d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

             e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve  kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

             f) Ulusal ve uluslar arası özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarına Merkezin     amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

             g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın yayın organlarında programlar düzenlemek,

             ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkez ve Merkeze bağlı ünitelerde tam gün statüsünde çalışan profesör ve doçentler arasından iki yıl süre ile Rektörün teklifi doğrultusunda Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             Merkez Müdürü, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörlük kanalıyla Mütevelli Heyetin onayına sunar. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkez ve Merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             ç) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

             d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Merkezin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek,

             g) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

             h) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün önereceği müdür yardımcılarından birisi, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları ve Merkezde çalışan birimi olan cerrahi, dahili ve temel tıp bilimlerindeki öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği birer öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

             Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Rektör, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün katılmadığı toplantılara Dekan, Dekanın da katılmadığı toplantılara Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu; başkanın daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya en az iki üyenin gündemi belirten yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimiyle ilgili kararlar almak,

             b) Merkez bünyesinde kurulan birimlerin, idari ünitelerin rasyonel çalışması için çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

             c) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

             d) Personel ihtiyacını belirlemek,

             e) Merkezle ilgili olarak hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör başkanlığında, Dekan, Merkez Müdürü, merkez müdürü yardımcılarından bir kişi ile dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları ve Merkezde çalışan birimi olan bu bölümlerin her birinden öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri birer profesör, doçent ve yardımcı doçentten oluşur. Rektör tarafından görevlendirilen bu üyelerin görev süresi iki yıldır. Ayrıca, Merkezin idari birimlerinin temsilcileri de Merkez Müdürünün önerisi üzerine Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilirler ve bunlar Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda verilen görevin gerektirdiği süreler kadar görevlendirilirler. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

             (2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

             MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan; sağlık hizmetleriyle görevli ünitelerde  bulunan servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

             (2) Yukarıda belirtilen servis, poliklinik veya laboratuar birimleri; o dalda uzmanlık eğitimini tamamlamış Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında öngörülen niteliklere uyan uzman tabip bir öğretim üyesinin bilimsel ve akademik sorumluluğunda, Tıp Fakültesi anabilim dalına bağlı olarak çalışır. Anabilim dalı başkanı aynı zamanda ilgili servis, poliklinik veya laboratuarın sorumlusudur, ancak gerekli olduğunda başka uzman tabip bir öğretim üyesi de görevlendirilebilir. Anabilim dalı başkanı servis, poliklinik veya laboratuar birimlerinin işleyişinde aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

             (3) Birinci fıkrada yer alan idari ünite ve birimlerin; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma şekline ilişkin esaslar Senato tarafından  belirlenir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.