YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI

DİLLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünce yapılan yabancı dil öğretimi ve sınavlarında uygulanacak esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci, 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Zorunlu yabancı dil öğretimi ve hazırlık sınıfının amaçları

             MADDE 3 – (1) Zorunlu yabancı dil öğretiminin amacı; öğrenciye, yabancı dilin temel kurallarını öğretmek ve yabancı dil kelime haznesini geliştirip kendisini ifade edebilme becerisini kazandırmaktır.

             (2) Hazırlık Sınıfının amacı; öğrenciye, takip ettiği yabancı dilde, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, yabancı dil kelime haznesini geliştirme, yazı ve sözle kendisini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmaktır.

             Muafiyet sınavları

             MADDE 4 – (1) Üniversitenin bir biriminin birinci sınıfına yeni kayıt yaptıran öğrenci için, akademik yılın başlamasından önce,  Zorunlu Yabancı Dil Öğretimi Muafiyet Sınavı ve Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı açılır.

             (2) Üniversite Senatosunca belirlenmiş "Haklı ve Geçerli Nedenler"e uygun bir mazereti olan ve bu mazereti Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci için yeni Muafiyet Sınavı açılır.

             (3) Üniversitenin herhangi bir birimine önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrenci de tekrar muafiyet sınavlarına girebilir. Bu durumdaki öğrencinin, ilan edilen sınav tarihinden en az bir hafta önce Yabancı Diller Bölümüne başvurması gerekir.  

             (4) Muafiyet  sınavları, en az üç öğretim elemanından oluşan bir komisyonca yürütülür.

             (5) Zorunlu Yabancı Dil Öğretimi Muafiyet Sınavı; dil bilgisi, okuduğunu anlama ve kelime bilgisi becerilerini ölçen bölümlerden oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır.  Bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alan öğrenci, zorunlu  yabancı dil  öğretiminden muaf tutulur.

             (6) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı;  dil bilgisi, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve yazılı anlatım becerilerini ölçen bölümlerden oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 alarak başarı gösteren öğrenci Hazırlık Sınıfından muaf tutulur.

             (7) Ulusal ya da uluslararası nitelikte sınavlara ait bir sonuç belgesi ile zorunlu yabancı dil  öğretiminden veya Hazırlık Sınıfından muafiyet için başvurulması durumunda, geçerli olacak sınav ve puanlara Yabancı Diller Bölümü  karar verir. Yabancı Diller Bölümü kararını ilgili birimlere bildirir.

             Hazırlık sınıfı öğretim esasları

             MADDE 5 – (1) Yeni kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen Hazırlık Sınıfı öğrencisinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

             (2) Hazırlık Sınıfında öğretim, yıl esasına göre yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.

             (3) Hazırlık Sınıfında okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri ile akademik takvim, Yabancı Diller Bölümünce önerilir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

             (4) Hazırlık Sınıfı öğretiminde derslere devam zorunludur. Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş "Haklı ve Geçerli Nedenler"e bakılmaksızın devamsızlığı, toplam yıllık ders saatinin % 10’unu geçen öğrenci, Hazırlık Sınıfında başarısız sayılır, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

             (5) Hazırlık Sınıfına dinleyici öğrenci kabul edilmez.

             Değerlendirme ve notlar

             MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında başarı değerlendirmesine ve notlara ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Yıl içerisinde en az üç ara sınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, yıl boyunca ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler yapılabilir.

             b) Yıl sonu ve bütünleme sınavları; dinleme, kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma ve yazma becerilerini ölçen sınavlardır. Yıl sonu sınavı öğretim yılının bitiminden sonra yapılır. Bütünleme sınavı ise akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. 

             c) Yıl sonu sınavına katılma hakkı olup da katılamayan veya katılıp da başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girer.

             ç) Genel başarı notu 100 üzerinden belirlenir. Genel başarı notuna yıl içi not ortalamasının katkısı %50 ve yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkısı % 50’dir. Ara sınav,  kısa sınav,  ödev ve diğer değerlendirmelerin  yıl içi  notuna katkı oranları Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve öğretim yılının ilk haftasında  öğrencilere duyurulur. Öğrencinin Hazırlık Sınıfını başarmış sayılabilmesi için, yıl sonu veya bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 70 alması ve  genel başarı notunun  da en az  70 olması gerekir.

             d) Yıl içi not ortalaması 100 üzerinden 39 ve altında olan Hazırlık Sınıfı öğrencisi yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

             Başarılı ve başarısız öğrenciler

             MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında ya da Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrenci, kayıtlı olduğu programda yabancı dilde açılan derslere kayıt yaptırabilir.

             (2)  Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan programlarda öğretim yılı sonunda başarısız olan öğrenci Hazırlık Sınıfını tekrar eder. Hazırlık sınıfı bir defadan fazla tekrar edilemez. Hazırlık sınıfını tekrar eden ve öğretim yılı sonunda ikinci kez başarısız olan öğrenciye Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklanan ve yerleştirildiği program için belirlenen özel koşullardaki esaslar uygulanır.

             (3) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenci, Hazırlık Sınıfını tekrar etmeyip kayıt yaptırdığı programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı notu 50-69 arasında ise zorunlu yabancı dil öğretiminden muaf olur, ancak kayıtlı olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.

             Mazeret sınavları

             MADDE 8 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenmiş "Haklı ve Geçerli Nedenler"le, herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazereti, Yabancı Diller Bölümünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Hazırlık Sınıfı öğrencisi için mazeret sınavı açılır.  Kısa sınav, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret ile ilgili başvuru, mazeretin süresi içinde yazılı olarak Yabancı Diller Bölümüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmez.

             (2) Mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 9 – (1)  Sınav sonuçlarına itiraz notların duyurulmasını izleyen ilk beş işgünü içinde Yabancı Diller Bölümüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Yabancı Diller Bölümünce incelenir ve Üniversite Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Sınav sonuçlarında maddi hata dışında değişiklik yapılmaz.

             (2) Öğrenci girmediği sınavlardan veya teslim etmediği ödev ve benzeri değerlendirmelerden sıfır (0) puan almış sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 10 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 22501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 2006–2007 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.