17 Mart 2006 CUMA - Sayı : 26111
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5467 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5468 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM KARARI

870 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10122 Kayseri İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların “Sultansazlığı Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/10168 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere ve İkinci Başkanlığa Listede Adları Yazılı Şahısların Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 98)

— Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)

— Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/17 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/6 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/7 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21 (3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5371 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı