ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı     : 2004/17 (Siyasi Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı  : 2006/6

Karar Günü   : 27.1.2006

 

I - MALİ DENETİMİN KONUSU

Anavatan Partisi’nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

 

II - İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Cafer ŞAT, A.Necmi ÖZLER, Ali GÜZEL ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün katılımıyla 5.4.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Anavatan Partisi’nin 2003 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.         

 

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin  Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2003 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan ilk inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 2003 yılı gelirlerinin 4.445.551.919.076.- lira, giderlerinin 4.403.070.081.202.- lira ve 2004 yılına  nakit devrinin 42.481.837.874.- lira; gelir ile gider ve nakit rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.           

 

A - Gelirlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Gelirleri

Parti’nin Genel Merkezi’nin gelirleri 2.491.716.401.816.- lira olup, bunun 1.337.336.050.120.- lirası bağış ve malvarlığı geliri, 1.022.266.408.929.- lirası  önceki yıldan devreden nakit mevcudu,  132.113.942.767.- lirası ise ödenecek vergi ve kredilerdir.

Genel Merkezin  defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütlerinin gelirleri toplamı 1.953.835.517.260.- lira olup, bunun 1.700.860.231.241.- lirası bağış ve diğer gelirler, 123.815.591.005.- lirası önceki yıldan devreden nakit mevcudu, 129.159.696.014 lirası ise kredilerdir.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu görülmektedir.

 

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Parti’nin Genel Merkezi’nin giderleri 2.470.995.592.685.- lira olup, bunun tamamı genel giderdir.

Gelir ve gider arasındaki 20.720.809.131.- lira fark nakit mevcudu olarak 2004 yılına devretmiştir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Giderleri

Parti’nin il örgütlerinin giderleri toplamı 1.932.074.488.517.- lira olup, bunun tamamı genel giderdir.

Gelir ve gider arasındaki 21.761.028.743.- lira fark nakit mevcudu olarak 2004 yılına devretmiştir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu görülmektedir.

 

C - Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2003 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.

Parti’nin 2003 yılında edindiği 251.529.489.518.- lira tutarındaki taşınır malların listeleri 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak Anayasa Mahkemesi’ne verilmiş olup,  taşınır mal edinimlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu görülmektedir.

 

IV - SONUÇ

Anavatan  Partisi’nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin kesinhesabında gösterilen 4.445.551.919.076.- lira geliri ile 4.403.070.081.202.- lira giderinin ve 42.481.837.874.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 27.1.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE  karar verildi.

 

Başkan

Tülay TUĞCU

 Başkanvekili

  Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTACIOĞLU

Üye

 Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

 

Üye

     Serdar ÖZGÜLDÜR                                

Üye

 Şevket APALAK

 

                        

Üye

 Serruh KALELİ

Üye

 Osman Alifeyyaz PAKSÜT