YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

                Amaç

                MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara görevin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atanma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve görevler arası geçişlerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.                                                                                           

                Kapsam

                MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

                Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile  30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (A),(B) Tipi Eğitim Kurumu: 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirlenmiş olan kurumları,

b) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

e) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

g) Görevler Arası Geçiş: Farklı hizmet sınıflarında olmakla birlikte görevde yükselme sınavı gerektiren görevler ile daha üst veya daha alt görevlere sınavsız atamayı,

ğ) Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

h) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimi,

i) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan sınavı,

ı) Unvan Değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış olan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

 

Görev grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim  Hizmetleri Grubu;

1)Merkez ve taşra teşkilatı şube müdürü,

2)Kamp müdürü, tesis müdürü,

3) Huzurevi müdür yardımcısı, Devlet kitapları döner sermaye müdür yardımcısı, basımevi müdür yardımcısı,

4) Şef,  koruma ve güvenlik şefi.

b)  Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

                 1) Ayniyat saymanı, sayman, raportör.

 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral  memuru, şoför

d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci

                (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, kütüphaneci, sosyal çalışmacı, mütercim, programcı, hemşire, istatistikçi, teknisyen, tekniker, çocuk gelişimcisi, biyolog, diyetisyen, grafiker, fizikçi, fizikoterapist, kimyager, laborant, psikolog, sağlık teknisyeni, sağlık memuru.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,

c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, öğretmen, mimar ve mühendis kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak.

b) Tesis müdürü ve kamp müdürü kadrolarına atanabilmek için en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

c) Devlet kitapları döner sermayesi müdür yardımcısı, basımevi müdür yardımcısı ve huzurevi müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.

d) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak,

e) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.,

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3) Bakanlık eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak.

g) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, ancak ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda en az üç yıl süreyle fiilen bu görevi yapmış olmak şartıyla öğrenim durumu bakımından lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Döner sermaye saymanlığı konusunda kurumlarca açılmış olan hizmet içi eğitim kursunu başarıyla tamamlamış olmak,

3) Döner sermaye işletmesi bulunan bir kurumda en az bir yıl süreyle görev yapmış olmak.

h) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

ı) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmış olmak ya da bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

k) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

m) Aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8-  (1)Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda tekniker yetiştiren en az iki yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak,

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda en az mesleki ve teknik lise mezunu olmak,

ç) Laborant, sağlık teknisyeni, hemşire ve sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için, en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

d) Mühendis, mimar, öğretmen, kütüphaneci, sosyal çalışmacı, mütercim, istatistikçi, çocuk gelişimcisi, biyolog, diyetisyen, grafiker, fizikçi, psikolog, fizikoterapist, kimyager kadrolarına atanabilmek için, en az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

 

                Görevde yükselme eğitiminin duyurulması

                MADDE 9- (1) Görevde yükselme eğitimi için eğitim tarihinden en az bir ay önce yapılacak duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri ile diğer hususlar belirtilir.

Başvuru

MADDE 10- (1) Yapılacak duyuru üzerine Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 11- (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

Görevde yükselme eğitimi süresi

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (d) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitimi konuları ve puan değerleri

MADDE 13- (1) Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır:

a) T.C.Anayasası;                                                                                                                              

1 Genel Esaslar,

2 Temel Hak ve Ödevler,

3 Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik,                                                      

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, 

d) Türkçe, Dil Bilgisi, Resmi Yazışma Kuralları, Mesleki Etik İlkeleri,

e) Halkla  İlişkiler ve Davranış Kuralları,                                                                                                           

f) Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile İlgili Konular

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin görev unvanı esas alınmak üzere, konulara göre puanların dağılımı ve oranı sınav komisyonunca belirlenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

 

                İl değerlendirme ve sınav kurulu

                MADDE 14- (1) İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu, il milli eğitim müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısı, il milli eğitim müdürlüklerinde atama ve hizmet içi eğitim bölümlerinden sorumlu iki milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile bir ilçe milli eğitim müdüründen olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başkan dışında aynı birimlerden birer yedek üye belirlenir.

                (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

                (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

                (4) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kurulun sekreterya hizmetleri, personel hizmetleri ile ilgili bölümden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından yürütülür.

İl değerlendirme ve sınav kurulunun görevleri

                MADDE 15- (1) İl Değerlendirme ve Sınav Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Atama yetkisi valiliklerde bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme eğitimine alınacakları 11 inci madde kapsamında değerlendirerek belirlemek,

                b) Sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini sağlamak,

 

 

                Merkez değerlendirme ve sınav kurulu

MADDE 16- (1) Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulu, Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer üye ile bir hukuk müşaviri olmak üzere bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Bu birimlerden aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(4) Merkez değerlendirme ve sınav kurulu da 14 üncü maddede belirtilen seçim ve çalışma usullerine tabidir.

Merkez değerlendirme ve sınav kurulunun görevleri

MADDE 17- (1) Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Atama yetkisi Bakanlıkta bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme eğitimine alınacakları 11 inci madde kapsamında değerlendirerek belirlemek,

b) Merkez ve taşra teşkilatında görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihlerini belirlemek, sınav sorularını hazırlatmak,

c) Sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini sağlamak,

d) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.              

Görevde yükselme sınavı

                MADDE 18- (1) Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) yazılı olarak yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı diğer sorular ortak hazırlanır.

(3) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

                Unvan değişikliği sınavı

                MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara; yapılacak duyurular üzerine, merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında ayrı ayrı olmak kaydıyla, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen sınav ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Puanların eşitliği durumunda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

                (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak ve test şeklinde yapılır.

                (3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

                Sınav sonuçlarının duyurulması

                MADDE 20- (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde duyurulur. Sınav sonuçlarının tamamı Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatı kadroları için ilgili valiliklere ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

                İtiraz

                MADDE 21- (1) Sınav sonuçlarına, duyuruyu izleyen 10 gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimlerce itiraz sahiplerine bildirilir.

 

                Sınav belgelerinin saklanması

                MADDE 22- (1) Sınavlarla ilgili belgeler, sınavları yapan birimlerce aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur.

                Atama

                MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görev yapmakta oldukları teşkilat kadrolarına atanır. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacak personel bu Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Yine de puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

                (2) Başvuru sayısının boş kadro sayısından daha az olması veya görevde yükselme sınavını yeteri kadar adayın kazanamaması nedenleriyle personel ihtiyacı karşılanamayan birim ya da illerin bu ihtiyacı, merkez teşkilatı ve diğer illerde yedek konumundaki istekli adaylardan başarı listesine göre Bakanlık koordinesi sağlanarak karşılanabilir.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

                Görev grupları arası geçişler

MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) En az iki yıl il veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevinde bulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürlüğü görevlerine,

b) (A) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar, il milli eğitim müdürlüğü görevine,

                c) (B) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az beş yıl hizmeti bulunanlar ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine,

ç) İl veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerinde en az beş yıl, ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürü görevlerinde en az iki yıl veya bu yöneticilik görevlerinde toplam en az dört yıl hizmeti bulunanlar daire başkanlığı (bağımlı) ve il milli eğitim müdürlüğü görevine,

d) Millî eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar yatırımlardan sorumlu olmak üzere milli eğitim müdür yardımcılığına, Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla öncelikle matbaa eğitimi bölümü mezunları arasından olmak üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü, Basımevi Müdürü görevlerine,  psikoloji ya da benzeri bölüm mezunları ise Huzurevi Müdürü görevlerine,

e) Bakanlık kadrolarında  ya da avukatlık hizmetleri sınıfında en az beş süreyle çalışmış olan hukuk fakültesi mezunları hukuk müşavirliği görevine

atanabilirler.

 (2) İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır.

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin bir ve iki numaralı alt bentlerinde  yer alan görevler arası geçişlerde;

a) Daire başkanı ile il millî eğitim müdürü görevinde bulunanlar, 

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan görevlerde bulunanlar,

istemeleri ve o görev için aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla bu görevlere atanabilirler.          

                (4) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

                (5) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

                (6) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Yönetim görevlerine geçiş

MADDE 25- (1) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müfettişliği, hukuk müşavirliği görevlerinden birinde en az iki yıl; müdür veya daha üstü kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla müşavirlik görevlerinde en az iki yıl; ataşelik ve ilköğretim müfettişliği görevlerinden birinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olmak kaydıyla yönetim kademelerine veya yönetim kademelerinden bu görevlere geçişler; genel hükümlere göre yapılır.

(2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, 5436 sayılı Kanun 17 inci maddesi kapsamındaki Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu uzmanlığı görevini ihraz etmiş olanlar ve eğitim uzmanlığı görevlerinden birinde veya bu görevlerde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, Bakanlık veya il, ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerine atanabilirler.

Naklen atamalar

                MADDE 26- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

                Özelleştirilen kuruluşlardan atama

                MADDE 27- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

                Özürlülerin eğitim ve sınavı

                MADDE 28- (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

                Kazanılmış haklar

                MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.  

                Hüküm bulunmayan haller

                MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 31- (1) 26/7/2000 tarihli ve 24121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 11/6/2003 tarihli ve 25135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki ve üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

               

Yürürlük

                MADDE 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

Ek- 1

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı

:

 

Sicil No

:

 

Görev Yeri ve Unvanı

:

 

  DEĞERLENDİRME KISTASLARI 

Puan Değeri

Adayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu   (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

 

 

a) Önlisans

4

 

b) 3 Yılllık Yüksek Okul

6

 

c) Lisans

8

 

d) Yüksek Lisans

10

 

e) Doktora

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

 

 

1

0,15

 

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların  bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u hesaplanacaktır.)

 

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

 

 

 

 

 

 

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

2

 

4

 

5. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair  Genel Yönetmelik” in  yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a) 05 –15 gün süreli

b) 16-31 gün süreli

c) 2-3 ay süreli

d) 4-6 ay süreli

e) 7-12 ay süreli

f) 12 aydan fazla süreli

 

 

 

 

 0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK’ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

 

2

4

6

8

 

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a) Her uyarma,  kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

 -2

-4

-6

 

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların ( Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır. )

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

 

 

 -2

-3

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam