BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10036

             Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 3/2/2006 tarihli ve 1981 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

         B. ATALAY                                       A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                    M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK

SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "EKMADDE 3 – Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİMADDE 5 – 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2006 yılında yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.