BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10102

             Ekli "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 14/2/2006 tarihli ve 286 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                     A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

             A. BABACAN                             B. ATALAY                                 N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İLE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA

OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN

NİTELİKLERİ VE BENZERİ DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

             MADDE 1 – 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar"ın 4 üncü maddesinin;

             a) (d) bendinde yer alan "Çocuk Yuvaları" ibaresinden önce gelmek üzere "Taşra teşkilatına bağlı il ve ilçe müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürleri ile Gözlemevi," ibaresi,

             b) (f) bendinde yer alan "Çocuk Yuvaları" ibaresinden önce gelmek üzere "Gözlemevi" ibaresi, "sosyal çalışmacı", "psikolog" ve "çocuk gelişimcisi" ibarelerinin önüne "(diğer birimlerde görev yapanlar dahil)" ibareleri, "istatistikçi" ibaresinden sonra gelmek üzere "eğitim uzmanı, sağlık memuru," ibaresi,

             c) (g) bendinde yer alan "Çocuk Yuvaları" ibaresinden önce gelmek üzere "Taşra teşkilatına bağlı il ve ilçe müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürleri ile Gözlemevi," ibaresi,

             eklenmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Esasların 5 inci maddesinde yer alan "Çocuk Yuvaları" ibaresinden önce gelmek üzere "Taşra teşkilatına bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile Gözlemevi," ibaresi eklenmiş ve aynı maddede yer alan "Genel Müdürlükçe belirtilecek niteliklere ve formasyona sahip" ibaresi metinden çıkartılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Esasların 6 ncı maddesinin (c) bendinde yer alan "yüksekokul mezunu" ibaresi "en az lise mezunu" ibaresi şeklinde, (d) bendinin 1 inci sırasındaki "(15)" ibaresi, "(30)" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin (e) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Esasların 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Bu Esaslar kapsamına girenlerin, izinli ve raporlu bulundukları günler (nöbet izni hariç) için ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmez."

             MADDE 5 – Aynı Esasların 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Sosyal Hizmet Kuruluşlarında çalışan personelin nöbet tutmaları halinde, her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 9 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz."

             MADDE 6 – Aynı Esasların 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün ek ders ücreti ödenmekte olan ilgili birimlerinde, diğer kamu idarelerinden geçici görevle görevlendirilen öğretmenler ile bu Esasların 4 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilenlere, fiilen görev yaptıkları sürece haftada 15 saat "ders niteliğinde egzersiz görevi" karşılığı ek ders ücreti ödenir."

             MADDE 7 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Esasları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.