YÖNETMELİK

 

Kamu İhale Kurumundan:

    

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, idarelerce gerek duyulduğunda bu maliyetler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) oranları üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelendirme kuruluşlarının veya akreditasyon  kurumlarının  kurulu oldukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak  bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan   teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihine (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) kadar güncellenir.”

“Ancak 1/1/2006 tarihinden öncesine ait,

a) Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro için, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı endeksi esas alınır),

b) Hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri için ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) üzerinden 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncellenir. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş hacmine ilişkin tutar bulunur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgesinde müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince, onaylanmak suretiyle verilir. Serbest bölgelerin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri ise, serbest bölge müdürlüklerince düzenlenir ve verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt bendinin son paragrafı, (c) bendinin 1 inci alt bendinin son paragrafı ile 2 nci alt bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgisine göre; teknoloji geliştirme bölgesinin yetkili makamları tarafından düzenlenmesi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak; organize sanayi bölgesinde ise yetkili organ tarafından düzenlenmesi üzerine müteşebbis heyet kararına dayalı olarak müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak, diğer işler için ise ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle, tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.”

“Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak kendi meslekleri ile ilgili denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, ilgisine göre ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından; organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgesinde müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince, onaylanmak suretiyle tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.”

“Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 yıllık mühendis veya mimarlara, yönettikleri işlere ilişkin olarak, ilgisine göre ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından; organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgelerinde müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgelerinde kredi kullandırılan işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince, onaylanmak suretiyle tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir. İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş deneyim tutarının güncellenmesi

Madde 56- İş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ihale komisyonları tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre güncellenir:

a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır); anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) itibaren ihale ilk ilan veya davet  tarihine kadar (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Üretici Fiyatları Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

b) Yurt içinde 1/1/2006 tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ise;

1-Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır),

2-Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

İtibaren 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo:2 Genel satırındaki endeks) güncelleme yapılır. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur.”

c)Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, iş deneyim belgesi ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan İş deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (Standart Form‑KİK011.1/Y) ekte yer alan şekilde değiştirilmiş ve 1 No’lu ekinde yer alan standart formlara ekteki İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (Standart Form‑KİK011.2/Y) eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan standart formlardan;

- İş Deneyim Belgesinin (Yüklenici İş Bitirme)(Standart  Form ¾ KİK032.0/Y),

- İş Deneyim Belgesinin (Yüklenici İş Durum)(Standart  Form ¾ KİK033.0/Y),

- İş Deneyim Belgesinin (Alt Yüklenici İş Bitirme)(Standart  Form ¾ KİK034.0/Y),

- İş Deneyim Belgesinin (İş Denetleme)(Standart  Form ¾ KİK035.0/Y),

- İş Deneyim Belgesinin (İş Yönetme)(Standart  Form ¾ KİK036.0/Y),

Açıklama bölümlerinin son fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(*) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür  basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre valilik veya belediye yetkilisince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve  mühür basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin ise yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak ise müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve  mühür basılarak) imzalanacaktır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak  Tip İdari Şartnamenin 7.6.6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 3 No’lu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak  Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 9.6.6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak  Tip İdari Şartnamenin 7.6.6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının davet veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu ekinde yer alan Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 15.6.6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu ekinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) 10 No’lu dipnotundaki 14.1 maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendi (b) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Başlanmış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler için bu Yönetmeliğin 3, 5, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri ile yapılan değişiklikler uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16- Bu Yönetmelik, 3, 5, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri 22/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

İhale kayıt numarası  1

:

 

İdarenin adı

:

 

İhalenin adı

:

 

Formun doldurulduğu tarih ve saat

:

…./…../……… , …./….

 

İŞ DENEYİM BELGESİ GÜNCELLEŞTİRME VE DEĞERLENDİRME FORMU (1.1.2006 tarihine kadarki dönem için)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

İsteklinin Adı Soyadı/Ticari Unvanı

İş Deneyim Belge

Türü  2

 

Sözleşme Tarihi 3

Belge Tutarı

Değerlen-dirme Katsayısı 4

Dönüştürül-müş Tutar

Güncelleştirme Katsayısı  

                         (f)

1.1.2006 Tarihine Kadar Güncelleştirilmiş Belge Tutarı

 

Baz TEFE

(d) 5

2005 yılı Aralık  TEFE  (e) 6

Güncelleştir-me Katsayısı

(e) / (d) = (f)

 

(a)

(b)

(a)x(b)=(c)

(c) x (f)= (g)

 

………..

 

 

 

 

 

 

8785,74

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

 

1

Kamu İhale Kurumundan idarece alınan numara yazılacaktır.

2

Belgenin iş bitirme/iş durum/alt yüklenici iş bitirme/iş denetleme/iş yönetme belgelerinden hangisi olduğu belirtilecektir.

3

Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, keşfe esas fiyatların ait olduğu yıl; anahtar teslimi götürü bedel veya teklif  birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde sözleşme tarihi yazılacaktır.

4

(Değişik: 25/11/2005 – 26004 R.G. / 2 md.) Yurt içinde yapılan işlere ilişkin; iş yönetme belgeleri için 1/10, diğer belgeler için 1/1 oranları, yurt dışında yapılan işlere ilişkin; iş yönetme belgeleri için 1/20, diğer belgeler için 1/2 oranları yazılacaktır.

5

Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yılın ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayına ait TEFE endeksi;  anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi esas alınarak yazılacaktır.

6

2005 yılı Aralık ayı TEFE endeksi olarak 8785,74 yazılacaktır.

 

 

Not:

a- İş deneyimini tevsik edici belge olarak mezuniyet belgesi verilmesi halinde; (II) numaralı sütuna “Mezuniyet belgesi” ibaresi, (III) numaralı sütuna mezuniyet yılı, (IV)  numaralı sütuna Kanun’un 62/h maddesinde belirtilen miktar, (V) numaralı sütuna ihale tarihinin içinde bulunduğu yıldan mezuniyet yılının çıkarılması sonucu bulunan rakam, (VIII) numaralı sütuna (V) numaralı sütundaki rakam ile (IV) numaralı sütundaki miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar yazılacak ve bu tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Mezuniyet yılı ihale tarihi ile aynı takvim yılı içinde ise, (V) nolu sütunun değeri 1 olarak alınacaktır.

b- Yabancı para üzerinden düzenlenmiş belgelerde ise, (IV) numaralı sütuna yabancı para cinsi üzerinden belge tutarı, (V) numaralı sütuna değerlendirme katsayısı, (VI) numaralı sütuna dönüştürülmüş tutar, (VII) numaralı sütuna ihale/ön yeterlik ilk ilan veya davet tarihindeki geçerli T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru yazılarak (VI) ve (VII) numaralı sütunların çarpımı sonucu bulunan tutar (VIII) numaralı sütuna yazılacak ve bu tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

 

Standart Form — KİK011.1/Y
İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu

 

 

İhale kayıt numarası  1

:

 

İdarenin adı

:

 

İhalenin adı

:

 

Formun doldurulduğu tarih ve saat

:

…./…../……… , …./….

 

İŞ DENEYİM BELGESİ GÜNCELLEŞTİRME VE DEĞERLENDİRME FORMU (1.1.2006 tarihinden sonraki dönem için)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

İsteklinin Adı Soyadı/Ticari Unvanı

İş Deneyim Belge

Türü  2

 

Sözleşme Tarihi 3

Belge Tutarı4

Değerlen-dirme Katsayısı 5

Dönüştürül-müş Tutar

Güncelleştirme Katsayısı  

                         (f)

Güncelleştirilmiş Belge Tutarı

Sonuç [Yeterli/Yeterli Değil]

 

Baz ÜFE

(d) 6

İhale İlk İlan Tarihindeki ÜFE  (e) 7

Güncelleştir-me Katsayısı

(e) / (d) = (f)

 

(a)

(b)

(a)x(b)=(c)

(c) x (f)

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

 

1

Kamu İhale Kurumundan idarece alınan numara yazılacaktır.

2

Belgenin iş bitirme/iş durum/alt yüklenici iş bitirme/iş denetleme/iş yönetme belgelerinden hangisi olduğu belirtilecektir.

3

Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, keşfe esas fiyatların ait olduğu yıl; anahtar teslimi götürü bedel veya teklif  birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde sözleşme tarihi yazılacaktır.

4

1.1.2006’dan önceki döneme ait iş deneyim belgeleri için KİK011.1/Y standart formunun VIII nolu sütunundaki (g)  değeri alınacaktır.

5

(Değişik: 25/11/2005 – 26004 R.G. / 2 md.) Yurt içinde yapılan işlere ilişkin; iş yönetme belgeleri için 1/10, diğer belgeler için 1/1 oranları, yurt dışında yapılan işlere ilişkin; iş yönetme belgeleri için 1/20, diğer belgeler için 1/2 oranları yazılacaktır.

6

Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yılın ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayına ait ÜFE endeksi;  anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın ÜFE endeksi esas alınarak, 1.1.2006’dan önceki döneme ait iş deneyim belgeleri için  ise 2005 yılı Aralık ayı ÜFE değeri esas alınarak yazılacaktır.

7

Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile anahtar teslimi götürü bedel ve teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait ÜFE endeksi esas alınarak yazılacaktır.

 

 

Not:

a- İş deneyimini tevsik edici belge olarak mezuniyet belgesi verilmesi halinde; (II) numaralı sütuna “Mezuniyet belgesi” ibaresi, (III) numaralı sütuna mezuniyet yılı, (IV)  numaralı sütuna Kanun’un 62/h maddesinde belirtilen miktar, (V) numaralı sütuna ihale tarihinin içinde bulunduğu yıldan mezuniyet yılının çıkarılması sonucu bulunan rakam, (VIII) numaralı sütuna (V) numaralı sütundaki rakam ile (IV) numaralı sütundaki miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar yazılacak ve bu tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Mezuniyet yılı ihale tarihi ile aynı takvim yılı içinde ise, (V) nolu sütunun değeri 1 olarak alınacaktır.

b- Yabancı para üzerinden düzenlenmiş belgelerde ise, (IV) numaralı sütuna yabancı para cinsi üzerinden belge tutarı, (V) numaralı sütuna değerlendirme katsayısı, (VI) numaralı sütuna dönüştürülmüş tutar, (VII) numaralı sütuna ihale/ön yeterlik ilk ilan veya davet tarihindeki geçerli :T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru yazılarak (VI) ve (VII) numaralı sütunların çarpımı sonucu bulunan tutar (VIII) numaralı sütuna yazılacak ve bu tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

Standart Form — KİK011.2/Y

İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu