YÖNETMELİK

 

Kamu İhale Kurumundan:

 

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatların alındığı ay dikkate alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tespit edilen yaklaşık maliyetin, belirlendiği tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak bu maliyetler, hizmeti oluşturan unsurlara ilişkin olarak idarelerce gerek duyulduğunda, Türkiye İstatistik Kurumu  tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelendirme kuruluşlarının veya akreditasyon  kurumlarının  kurulu oldukları  ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak  bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan   teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihine kadar  (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) güncellenir.”

“Ancak 1/1/2006 tarihinden öncesine ait,

a) Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro için, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı Endeksi esas alınır),

b) Hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri için ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır),

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) üzerinden 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncellenir. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeks) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş hacmine ilişkin tutar bulunur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler

Madde 45- İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon  kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve  TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.

Yetkili kuruluşların düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara;  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yetkili kuruluşların gıdaların üretimine dair  yaptıkları düzenlemeler çerçevesinde getirilen zorunluluklara ihale dokümanında yer verilir. İhale konusu hizmetin niteliği esas alınarak isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu istenebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş deneyim tutarının güncellenmesi

Madde 60- İş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ihale komisyonları tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre güncellenir:

a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır); götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) itibaren ihale ilk ilan veya davet  tarihine kadar (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

b) Yurt içinde 1/1/2006 tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ise;

1- Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır),

2- Götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

İtibaren 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncelleme yapılır. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeks) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur.”

c) Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, iş deneyim belgesi ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin;

a) 1 No’lu ekinde yer alan İş deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (Standart Form KİK011.1/H) ekte yer alan şekilde,

b) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) bentleri kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Formdaki (Standart Form KİK038.0/H) “TEFE” ibaresi ise “ÜFE” olarak

değiştirilmiş ve 1 No’lu ekinde yer alan standart formlara ekteki İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (Standart Form KİK011.2/H) eklenmiştir.

            MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamenin 7.5.6 maddesine ait 4.2 No’lu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin” bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

                        Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının  kalite yeterliliğine” ilişkin bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:   

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumlarınca düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen akreditasyon  kurumlarının, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumu olduklarının ve bu kurumlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve  TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

Hizmetin niteliği gereği “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesi” ile “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine” ilişkin düzenlemelerin  birlikte yapılması durumunda dipnottaki iki metne de yer verilecektir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 3 No’lu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 9.5.6 maddesine ait 3.2 No’lu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin” bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

                        Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve  muayene kuruluşlarının  kalite yeterliliğine” ilişkin bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:   

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumlarınca düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen akreditasyon  kurumlarının, Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumu olduklarının ve bu kurumlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve  TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

Hizmetin niteliği gereği “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesi” ile “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine” ilişkin düzenlemelerin  birlikte yapılması durumunda dipnottaki iki metne de yer verilecektir.”

            MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamenin 7.5.6 maddesine ait 4  No’lu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin” bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının davet veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

                        Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve  muayene kuruluşlarının  kalite yeterliliğine” ilişkin bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:   

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumlarınca düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen akreditasyon  kurumlarının, Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumu olduklarının ve bu kurumlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının davet veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

Hizmetin niteliği gereği “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesi” ile “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine” ilişkin düzenlemelerin  birlikte yapılması durumunda dipnottaki iki metne de yer verilecektir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu ekinde yer alan Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamenin 14.5.6 maddesine ait 7.2 No’lu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin” bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.”

                        Bu şartnamede  “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve  muayene kuruluşlarının  kalite yeterliliğine” ilişkin bir düzenleme yapılması durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:   

“Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumlarınca düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen akreditasyon  kurumlarının, Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumu olduklarının ve bu kurumlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve  TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

Hizmetin niteliği gereği “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesi” ile “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine” ilişkin düzenlemelerin  birlikte yapılması durumunda dipnottaki iki metne de yer verilecektir.”

                 Başlanmış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler için bu Yönetmeliğin 4, 6, 9, 10, 11  ve 12 nci maddeleri ile yapılan değişiklikler uygulanmaz.

Yürürlük

                MADDE 13- Bu Yönetmelik, 4, 6, 9, 10, 11  ve 12 nci maddeleri 22/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

         MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

İhale kayıt numarası  1

:

 

İdarenin adı

:

 

İhalenin adı

:

 

Formun doldurulduğu tarih ve saat

:

…./…../……… , …./….

 

İŞ DENEYİM BELGESİ GÜNCELLEŞTİRME VE DEĞERLENDİRME FORMU (1/1/2006 tarihine kadar olan dönem için)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

İsteklinin Adı Soyadı/Ticari Unvanı

İş Deneyim Belge

Türü  2

 

Sözleşme Tarihi 3

Belge Tutarı

Değerlendirme Katsayısı 4

Dönüştürülmüş Tutar

Güncelleştirme Katsayısı  

                         (f)

1.1.2006 Tarihine Kadar Güncelleştirilmiş Belge Tutarı

 

Baz TEFE

(d) 5

2005 yılı Aralık  TEFE  (e) 6

Güncelleştir-me Katsayısı

(e) / (d) = (f)

 

(a)

(b)

(a)x(b)=(c)

(c) x (f)= (g)

 

………..

 

 

 

 

 

 

8785,74

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

 

1

Kamu İhale Kurumundan idarece alınan numara yazılacaktır.

2

Belgenin iş bitirme/iş durum/iş denetleme/iş yönetme belgelerinden hangisi olduğu belirtilecektir.

3

Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, keşfe esas fiyatların ait olduğu yıl; götürü bedel veya teklif  birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde sözleşme tarihi yazılacaktır.

4

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (f), (g) ve (h) bentlerindeki hükümler çerçevesinde tespit edilecektir. Bu bentler dışında 1/1 olarak alınacaktır.

5

Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yılın ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayına ait TEFE endeksi; götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi esas alınarak yazılacaktır.

6

2005 yılı Aralık ayı TEFE endeksi olarak 8785,74 yazılacaktır.

 

 

Not:

Yabancı para üzerinden düzenlenmiş belgelerde, (IV) numaralı sütuna yabancı para cinsi üzerinden belge tutarı, (V) numaralı sütuna değerlendirme katsayısı, (VI) numaralı sütuna dönüştürülmüş tutar, (VII) numaralı sütuna ihale ilk ilan tarihindeki geçerli Merkez Bankası döviz alış kuru yazılarak (VI) ve (VII) numaralı sütunların çarpımı sonucu bulunan tutar (VIII) numaralı sütuna yazılacak ve bu tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

 

Standart Form — KİK011.1/H
İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu

İhale kayıt numarası  1

:

 

İdarenin adı

:

 

İhalenin adı

:

 

Formun doldurulduğu tarih ve saat

:

…./…../……… , …./….

 

İŞ DENEYİM BELGESİ GÜNCELLEŞTİRME VE DEĞERLENDİRME FORMU (1/1/2006 tarihinden sonraki dönem için)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

İsteklinin Adı Soyadı/Ticari Unvanı

İş Deneyim Belge

Türü  2

 

Sözleşme Tarihi 3

Belge Tutarı4

Değerlen-dirme Katsayısı 5

Dönüştürül-müş Tutar

Güncelleştirme Katsayısı  

                         (f)

Güncelleştirilmiş Belge Tutarı

Sonuç [Yeterli/Yeterli Değil]

 

Baz ÜFE

(d) 6

İhale İlk İlan Tarihindeki ÜFE  (e) 7

Güncelleştir-me Katsayısı

(e) / (d) = (f)

 

(a)

(b)

(a)x(b)=(c)

(c) x (f)

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

 

1

Kamu İhale Kurumundan idarece alınan numara yazılacaktır.

2

Belgenin iş bitirme/iş durum/iş denetleme/iş yönetme belgelerinden hangisi olduğu belirtilecektir.

3

Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, keşfe esas fiyatların ait olduğu yıl; götürü bedel veya teklif  birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde sözleşme tarihi yazılacaktır.

4

1.1.2006’dan önceki döneme ait iş deneyim belgeleri için KİK011.1/H standart formunun VIII nolu sütunundaki (g)  değeri alınacaktır.

5

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (f), (g) ve (h) bentlerindeki hükümler çerçevesinde tespit edilecektir. Bu bentler dışında 1/1 olarak alınacaktır.

6

Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yılın ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayına ait ÜFE endeksi; götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın ÜFE endeksi esas alınarak, 1.1.2006’dan önceki döneme ait iş deneyim belgeleri için  ise 2005 yılı Aralık ayı ÜFE değeri esas alınarak yazılacaktır.

7

Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile götürü bedel ve teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ihale ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait ÜFE endeksi esas alınarak yazılacaktır.

 

 

Not:

Yabancı para üzerinden düzenlenmiş belgelerde, (IV) numaralı sütuna yabancı para cinsi üzerinden belge tutarı, (V) numaralı sütuna değerlendirme katsayısı, (VI) numaralı sütuna dönüştürülmüş tutar, (VII) numaralı sütuna ihale ilk ilan tarihindeki geçerli Merkez Bankası döviz alış kuru yazılarak (VI) ve (VII) numaralı sütunların çarpımı sonucu bulunan tutar (VIII) numaralı sütuna yazılacak ve bu tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

 

Standart Form — KİK011.2/H

İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu