YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

 

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İdareler, ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış iseler; geriye dönük varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların  fiyatlarını tablo haline getirirler. Türk parası bazında yapılmış olan alımlarda  geçmiş yılların fiyatları; Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE (2003=100 -grup, alt grup ve en alt düzeydeki grupların yer aldığı- Üretici Fiyatları Endeksindeki, alıma konu malın içinde bulunduğu en alt düzeydeki grubun satırındaki endeks) üzerinden (daha önceki dönemdeki alımın yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi başlangıç alınarak) yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibariyle (yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenir ve aritmetik veya ağırlıklı ortalaması alınır. Bulunan bu değerler kullanılmak üzere tabloya işlenir.

Daha önceki dönemde yapılan alımların tarihi 31/12/2005 ve öncesi ise; öncelikle 31/12/2005 tarihine kadarki dönem, daha önceki dönemdeki alımın yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, Tablo 2’deki ilgili sektörün altında yer alan ilgili alt sektörün satırındaki endeks) ile Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 TEFE endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, Tablo 2’deki ilgili sektörün altında yer alan ilgili alt sektörün satırındaki endeks) kullanılarak aylık TEFE’ye göre güncellenecek, bulunan bu tutar 1/1/2006 tarihi başlangıç alınarak (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE, 2003=100 -grup, alt grup ve en alt düzeydeki grupların yer aldığı- Üretici Fiyatları Endeksindeki, alıma konu malın içinde bulunduğu en alt düzeydeki grubun satırındaki endeks başlangıç alınarak) yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın aylık ÜFE’si (2003=100 -grup, alt grup ve en alt düzeydeki grupların yer aldığı- Üretici Fiyatları Endeksindeki, alıma konu malın içinde bulunduğu en alt düzeydeki grubun satırındaki endeks) kullanılarak güncellenecektir.

Alıma konu malın hangi TEFE sektör ve alt sektörüne veya ÜFE grup, alt grup ve en alt düzeydeki grubuna girdiği hususunda tereddüde düşen idareler, Türkiye İstatistik Kurumundan alacakları görüş doğrultusunda güncellemede baz alacakları endeks satırını tespit ederler.

Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, idarelerce gerek duyulduğunda bu maliyetler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE (2003=100 -grup, alt grup ve en alt düzeydeki grupların yer aldığı- Üretici Fiyatları Endeksindeki, alıma konu malın içinde bulunduğu en alt düzeydeki grubun satırındaki endeks) üzerinden (yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi başlangıç alınarak)  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenebileceği gibi, malların fiyatlarındaki azalışlar da ayrıca dikkate alınır. 1/1/2006 tarihinden önce belirlenen yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde ise; 31/12/2005 tarihine kadarki dönem Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 TEFE, Tablo 2’deki ilgili sektörün altında yer alan ilgili alt sektörün satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 1/1/2006 tarihi başlangıç alınarak (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE, 2003=100 -grup, alt grup ve en alt düzeydeki grupların yer aldığı- Üretici Fiyatları Endeksindeki , alıma konu malın içinde bulunduğu en alt düzeydeki grubun satırındaki endeks başlangıç alınarak) ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelleme yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

MADDE 5-  Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı endeksi esas alınır.) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden ihalenin ilk ilan veya davet tarihi  (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın endeksi esas alınır.) itibarıyla güncellenir. 31/12/2005 ve daha önceki yıllara ait gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri ise; öncelikle 31/12/2005 tarihine kadarki dönem, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan) Haziran ayı TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) ile (Ocak 2006’da yayımlanan) Aralık 2005 TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) kullanılarak aylık TEFE’ye göre güncellenecek, bulunan bu tutar 1/1/2006 tarihi başlangıç alınarak (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE Genel Endeksi -2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks- başlangıç alınarak) ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait aylık ÜFE Genel Endeksine (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) göre güncellenecektir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (c) bendinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre nev’i değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimleri Yönetmeliğin bu maddesinin (c) bendinin ikinci fıkra hükmü dikkate alınmak suretiyle nev’i değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (d) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş deneyim belgelerinin güncellenmesi ve komisyonların inceleme yetkisi:

İhale komisyonlarınca, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı aydan  (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır.) itibaren, ihalenin ilk ilan veya davet tarihine (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın endeksi esas alınır.) kadar  Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. Sözleşme tarihi 31/12/2005 ve öncesi olan iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ise; öncelikle 31/12/2005 tarihine kadarki dönem, sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) ile Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) kullanılarak aylık TEFE’ye göre güncellenecek, bulunan bu tutar 1/1/2006 tarihi başlangıç alınarak (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE Genel Endeksi -2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks- başlangıç alınarak) ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait aylık ÜFE Genel Endeksine (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) göre güncellenecektir. Yabancı para cinsinden iş deneyim belge tutarları ise, ihalenin ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle güncellenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

“Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin ise, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan anılan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

“İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen anılan belgeler ihale dokümanında belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan Standart  Formlardan;

a) İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme Formu (Standart Form — KİK011.1/M),

b) 4734 Sayılı Kanun’un 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form (Standart Form — KİK026.0/M),

ekte yer alan şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan Standart  Formlara aşağıdaki standart form eklenmiştir.

- İş Deneyim Belgesini 1 Ocak 2006’ya Kadar TEFE’ye Göre Güncelleştirme Formu (Standart Form — KİK011.2/M).

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.6. maddesinin 4 No’lu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve belgelerin istenilmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.””

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 3 No’lu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 9.5.6. maddesinin 4 No’lu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve belgelerin istenilmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.””

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3.6. maddesinin 3 No’lu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve belgelerin istenilmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.””

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu ekinde yer alan Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alım İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 15.5.6. maddesine ait 8 No’lu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şartnamede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve belgelerin istenilmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.””

Başlanmış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler için bu Yönetmeliğin 4, 8, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile yapılan değişiklikler uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 14- Bu Yönetmelik, 4, 8, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri 22/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

İhale kayıt numarası  1

                   

:

 

İdarenin adı

:

 

İhalenin adı

:

 

Formun doldurulduğu tarih ve saat

:

…./…../……… , …./….

 

İŞ DENEYİM BELGESİ GÜNCELLEŞTİRME  FORMU2

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

İsteklinin Adı Soyadı/Ticari Unvanı

 

 

İş Deneyim   Belge Türü3

Sözleşme Tarihi

Belge Tutarı4

Güncelleştirme Katsayısı  

                                               (d)

Güncelleştirilmiş Belge Tutarı

Sonuç [Yeterli/Yeterli Değil]7

 

Baz ÜFE

(b) 5

İhale İlk İlan veya Davet Tarihindeki

ÜFE  (c) 6

Güncelleştirme Katsayısı

(c) / (b) = (d)

 

(a)

(a) x (d)

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

 

1 Kamu İhale Kurumundan alınacaktır.

2 İş deneyim belgesi tutarı güncelleştirme öncesi zaten yeterli olan aday veya istekliler için bu formun doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

3 Belgenin iş bitirme / iş durum belgelerinden hangisi olduğu belirtilecektir.

4 Sözleşme tarihi 01/01/2006 ve sonrası olan iş deneyim belgelerinde buraya doğrudan Belge Tutarı yazılacak, Sözleşme tarihi 31/12/2005 ve öncesi olan iş deneyim belgelerinde ise buraya öncelikle KİK011.2/M Formuna göre TEFE’ye göre güncellenip ancak Henüz Yeterli olmayan (KİK011.2/M Formunun VI nolu sütunundaki) Belge Tutarı yazılacaktır.

 

5 Sözleşme tarihi 01/01/2006 ve sonrası olan iş deneyim belgelerinde buraya, sözleşme tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) yazılacaktır. Ancak sözleşme tarihi 31/12/2005 ve öncesi olduğu için KİK011.2/M Formuna göre önce TEFE’ye göre güncellenen ve henüz yeterli olmadığı için bu Forma geçilen iş deneyim belgelerinde ise buraya Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) yazılacaktır.

 

6 İhale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) yazılacaktır.

7 VI ncı sütunda bulunan tutar Yeterli ise VII nci sütuna Yeterli yazılacak, aksi taktirde Yeterli Değil yazılacaktır.

 

Not:

 

Yabancı para cinsi üzerinden düzenlenmiş belgelerde ise sözleşme tarihi 01/01/2006 öncesi veya sonrası olması fark etmeksizin, (IV) numaralı sütuna yabancı para cinsi üzerinden belge tutarı,  (V) numaralı sütuna ihale/ön yeterlik ilk ilan veya davet tarihindeki geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru yazılarak (IV) ve (V) numaralı sütunların çarpımı sonucu bulunan tutar (VI numaralı sütun)  üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 
 
 
 
Standart Form — KİK011.1/M

İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme Formu

 

22 NCİ MADDENİN (A) / (B) / (C) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORM 1

 

İDARE:

 

ALIM YAPAN BİRİM:

ALIM YAPILACAK OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı, Uyruğu:

 

Açık Tebligat Adresi:

 

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

 

Telefon ve Faks Numarası:

 

E-Posta Adresi:

 

İlgili Kişi:

 

ÖNGÖRÜLEN TESLİMAT ZAMANI:

 

YAKLAŞIK BEDEL:

 

 

İHTİYAÇ KONUSU MALIN NİTELİKLERİ2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN ALIMIN HANGİ KAPSAMDA YAPILDIĞI:  (ilgili maddeyi işaretleyiniz)

 

İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi

 

Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması

 

Mevcut mal, ekipman ve teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan malın, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması

 

 

[1] Bu form 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçek veya tüzel tek  kişiden yapacakları mal alımlarına ilişkin olarak kullanılacaktır.

2 İhtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.

 

 

Standart Form ¾ KİK026.0/M

     4734 Sayılı Kanun’un 22 nci Maddesinin (a) / (b) / (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form

BU ALIMIN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN YAPILMA SEBEPLERİ: (yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler de forma eklenecektir. İstenirse ek bir sayfada devam edilebilir.)

 

 

FİYAT ARAŞTIRMASI

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Doğrudan Temin Başlıklı 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre bu maddeye göre yapılacak alımlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilecektir.

 

Yaklaşık Bedel aşağıda yer alan  metotlar kullanılarak gerçekçi bir şekilde tespit edilmiştir (ilgili belgeler eklenecektir):

o        Aynı malın, malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere satış fiyatı

o        Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi*

o        İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura

o        Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası’ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum

ve kuruluşlardan alınan fiyatlar

o        Diğer (açıklanacaktır)

 

Yukarıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı  alım konusu mala ilişkin bedelle ilgili piyasada her türlü fiyat araştırması yapılarak Kanunun “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddesinin [(a) / (b) / (c) ]  bendi kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden alım yapılması uygun görülmüştür.

 

İHALE YETKİLİSİ

Adı SOYADI:

Görevi:

İmza:

 

 

* Güncellemede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) bendindeki güncelleme esaslarına (anılan 7 nci maddenin (b) bendindeki ilgisine göre ÜFE’ye,  belli dönemlere münhasıran TEFE’ye ve döviz cinsi üzerinden yapılmış alımlara yönelik düzenlemelerine de dikkat etmek suretiyle) uygun hareket edilir. 

 

 

 

Standart Form ¾ KİK026.0/M

     4734 Sayılı Kanun’un 22 nci Maddesinin (a) / (b) / (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form

 

 

 

İhale kayıt numarası  1

                   

:

 

İdarenin adı

:

 

İhalenin adı

:

 

Formun doldurulduğu tarih ve saat

:

…./…../……… , …./….

 

İŞ DENEYİM BELGESİNİ 01 OCAK 2006’YA KADAR2 TEFE’YE GÖRE GÜNCELLEŞTİRME FORMU 3

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

İsteklinin Adı Soyadı/Ticari Unvanı

 

 

İş Deneyim   Belge Türü4

Sözleşme Tarihi

Belge Tutarı

Güncelleştirme Katsayısı  

                                               (d)

01/01/2006 tarihine kadar TEFE’ye Göre Yapılan Güncelleştirme Sonucu Bulunan Belge Tutarı

Sonuç [Yeterli/Henüz Yeterli Değil]7

 

01/01/2006 tarihine kadar yapılacak TEFE Güncelleştirmesi İçin Baz TEFE

(b) 5

Aralık 2005 dönemine ilişkin Ocak 2006 da yayımlanan

TEFE  (c) 6

TEFE’ye Göre Güncelleştirme Katsayısı

(c) / (b) = (d)

 

(a)

(a) x (d)

 

………..

 

 

 

 

8785,74

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

8785,74

 

 

 

 

n

 

 

 

 

8785,74

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

Görev unvanı

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

1 Kamu İhale Kurumundan alınacaktır.

2 Bu Formun kullanılabilmesi için iş deneyim belgesine ilişkin sözleşme tarihinin 31/12/2005 ve öncesi olması gerekmektedir.

3 İş deneyim belgesi tutarı güncelleştirme öncesi zaten yeterli olan aday veya istekliler için bu formun doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

4 Belgenin iş bitirme / iş durum belgelerinden hangisi olduğu belirtilecektir.

 

5 Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi (Tablo:2 genel satırındaki endeks) yazılacaktır.

6 Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 TEFE endeksi (Tablo:2 genel satırındaki endeks) olan 8785,74 yazılacaktır.

7 VI ncı sütunda bulunan tutar Yeterli ise VII nci sütuna Yeterli yazılacak ve KİK 011.1/M Formuna geçmeye gerek kalmayacaktır. VI ncı sütunda bulunan tutar Henüz Yeterli değilse ise VII nci sütuna Henüz Yeterli Değil

yazılacak ve VI ncı sütunda bulunan TEFE’ye göre güncel Belge Tutarı, KİK 011.1/M Formundaki IV sütununa  “Belge Tutarı” olarak yazılacak ve Güncellemeye KİK 011.1/M Formunda ÜFE’ye göre devam edilecektir.

 

Not: Yabancı para cinsi üzerinden düzenlenmiş belgelerde ise KİK 011.1/M Formunun ‘Not’ kısmında yapılan açıklamalara göre hareket edilecektir.

 

 

 

 

 
 

 

 
Standart Form — KİK011.2/M
İş Deneyim Belgesini 01 Ocak 2006’ya Kadar TEFE’ye Göre Güncelleştirme Formu