TEBLİĞ

 

Maliye Bakanlığından:

 

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE

UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 3) 

 

             Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin 20 nci maddesi çerçevesinde, ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin (2) Sıra Numaralı Bütçe Uygulama Talimatı 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

             (2) Sıra Numaralı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman programının (AFP) uygulanması ve ödeneklerin uygulanmakta olan ekonomik programın ilke ve hedefleri ile uyum içinde kullanılması için gerekli esas ve usuller aşağıda belirtilmektedir.

             I-Ortak Hükümler

             1- AHP ve AFP’ler vize edilirken, 7/2/2006 tarihinde yayımlanan (2) sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ilkeler ve Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan nakit programı göz önüne alınmıştır.

             İdareler uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve ilave nakit ihtiyacına yol açılmaması için harcamalarını, vize edilen AHP ve AFP’lere uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

             2- Genel bütçeli idarelerin AHP’leri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin AFP’leri icmal düzeyde vize edilmiştir. Bakanlığımızca icmal düzeyde vize edilen AHP ve AFP’lerin tertipler düzeyindeki detayları Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri’nce 1/3/2006 tarihine kadar sisteme (e-bütçe) girişleri sağlanarak onaylanacaktır. 

             3- Ocak ve Şubat aylarında Bakanlığımızca çıkarılan genelgeler kapsamında yapılan harcamalar ile bu süre içerisinde yine Bakanlığımızca serbest bırakılan ödeneklere dayanılarak yapılan harcamalar, vize edilen AHP ve AFP’ler çerçevesinde mahsup edilecektir.

             4- Tertipler düzeyinde bloke tutularak AHP ve AFP’lere bağlanmayan ödenekler, bütçe uygulamalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlığımızca kullandırılabilecektir.

             5- İdarelerin AHP ve AFP revize işlemleri, yayımlanacak olan bütçe işlemlerine ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirlenecek olan esas ve usuller dahilinde yapılacaktır.

             6- İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, şartname ve sözleşmelere Bakanlığımızca vize edilen AHP ve AFP’deki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır.

             7- Yatırım programında yer alan projeler için AHP ve AFP’lere bağlanan serbest ödeneğin üzerinde iş yaptırılmayacak ve iş programları ödenek miktarını aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

             8- Geçici işçilerin vize edilmiş adam/ay sayıları ve çalışma süreleri kesinlikle uzatılmayacağı gibi bütçelerde yer alan geçici işçi ödenekleri, Bakanlığımızca vize edilen aylık dağılım cetvellerine göre kullanılacaktır.

             9- İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro sayısı arasındaki bağlantıyı kuracaklar, "03.3.5.-Yolluk Tazminatları" kodundaki ödeneğin diğer ekonomik kodlar için kullandırılmamasına özen göstereceklerdir. Vize edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapılmayacaktır.

             10- Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2006 yılında artırılmayacaktır. Ancak, bütçelerinde bu amaçla tertiplenen başlangıç ödeneğinin aşılmaması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya temizlenecek hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi hallerinde mevcut temizlik işleri kapsamında çalıştırılan işçi sayısında artışa gidilebilecektir.

             II-Özel Hükümler

             A) Genel Bütçeli İdareler

             1- Vize edilen AHP’lerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dolayısıyla, harcamalar üçer aylık dönemler itibariyle programlanmış ödenekler dahilinde yapılacaktır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar ise takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

             2- İdareler, tertipler bazında üçer aylık vize edilmiş ödeneklerini aşmamak üzere, her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir.

             Ödenek gönderme belgeleri, ödeneklerin etkin kullanımının sağlanması ve tenkislerin en aza indirilmesi için, ilgili taşra birimlerinin ihtiyaçları ve geçmiş yıl uygulamaları göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.

             3- Üst yönetici ve harcama yetkilileri, AHP’lerin temel amacının aylık nakit planlaması olduğu bilinciyle hareket edecekler ve harcamaların her üç aylık dönem içinde aylara dengeli olarak dağıtılmasına dikkat edeceklerdir.

             4- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine ödenek aktarılmak suretiyle gerçekleştirilecek projelere ait ödeneklere, ilgili idare bütçesinin AHP’sinde yer verilecektir.

             5- İdareler zorunlu ve acil durumlarda Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımızca vize edilen icmal cetveller üzerinden revize talebinde bulunabileceklerdir. İdareler, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleriyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri talebe ekleyerek Bakanlığımıza iletecekler ve gerekirse Bakanlığımızca yerinde inceleme yaptırıldıktan sonra karar verilecektir.

             Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri Bakanlığımızca uygun görülen talepler sonucunda yapılan revize işlemine müteakip, tertip bazında sisteme (e-bütçe) giriş yapacaklar ve işlem sonucundan Bakanlığımızı bilgilendireceklerdir.

             B) Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler

             1- Vize edilen AFP’lerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dolayısıyla, harcamalar üçer aylık dönemler itibariyle programlanmış ödenekler dahilinde yapılacaktır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar ise takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

             2- İdareler, tertipler bazında üçer aylık vize edilmiş ödeneklerini aşmamak üzere, her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir.

             Ödenek gönderme belgeleri, ödeneklerin etkin kullanımının sağlanması ve tenkislerin en aza indirilmesi için, ilgili taşra birimlerinin ihtiyaçları ve geçmiş yıl uygulamaları göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.

             C) Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

             1- Bu idareler, AFP ve detay kayıtlarını sistemde (e-bütçe) onayladıktan sonra AFP’lerini 1/3/2006 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.

             2- Onaylanan AFP’de yapılacak revize değişikliklerinin tümü ilgili idarelerce sonuçlandırılacaktır. Yapılan revize işlemini müteakip Bakanlığımıza bilgi verilecektir.

             D) Sosyal Güvenlik Kurumları

             1- Sosyal Güvenlik Kurumları, Bakanlığımızca icmal cetveller üzerinden vize edilen AFP’lerinin detay kayıtlarını 13/3/2006 tarihine kadar sisteme (e-bütçe) gireceklerdir.

             2- Söz konusu kurumlar, hazine yardımı revize taleplerini AFP icmal cetveller üzerinden Bakanlığımıza bildireceklerdir.  Bu çerçevede, hazine yardımları idarelerin aylık gider, öz gelir gerçekleşmeleri, net finansman durumları, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleri ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak revize edilecektir.

             3- Bakanlığımızca yapılan revize işlemi üzerine gerekli detay kayıt değişiklikleri ile hazine yardımı revizesi gerektirmeyen değişiklikler sistemde (e-bütçe) ilgili Kurumlar tarafından yapılacaktır.

             Tebliğ olunur.