YÖNETMELİK

             Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu  maddelerine göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite (EÜ): Ege Üniversitesini,

             b) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

             c) Yönetim Kurulu (EÜYK): Ege Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             ç) Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesine bağlı fakülte veya enstitülerin yönetim kurullarını,

             d) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,

             e) Devamlı statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan ve Ege Üniversitesinde devamlı statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

             f) Kısmi statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan ve Ege Üniversitesinde kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

             g) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Ege Üniversitesinden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim üyelerini,

             ğ) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Ege Üniversitesinin izni ile ve Ege Üniversitesindeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

             h) Yönetici şirket: 4691 sayılı Kanunun ilgili maddeleri  çerçevesinde bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu anonim şirketi,

             ı) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak şirketi

             ifade eder.

             Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

             MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak aşağıda tanımlanan sürelerde aylıklı veya aylıksız olarak bölgede çalışma izni verilebilir:

             a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirilme; Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Yönetim Kurulu kararıyla, aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz.

             Bölgede tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

             b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirilme; Üniversite öğretim üyelerinden; Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine gereksinim duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile, bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu (uzun süreli izin ve askerlik süreleri dahil) ve 40 ıncı maddeleri ile bu  maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.

             Görevlendirilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı  kalır.

             Tam zamanlı olarak aylıksız görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret  ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

             c) Yarı zamanlı görevlendirilme; Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine gereksinim duyulan Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak bölgede yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının, bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile yönetici şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

             Bu maddeye göre görevlendirilen öğretim elemanları döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamazlar.

             İzin verilmesi

             MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruyu; ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile inceleyerek, öğretim elemanına bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

             (2) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden bu kapsamda, Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (3) Bu madde ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca, öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyon oluşturulur.

             (4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına göre bölgede görevlendirilmek isteyen öğretim elemanları; 4691 sayılı Kanuna göre yapacakları görev ve projelerde, akademik ve bilimsel etiğe ve Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun davranacaklarına dair bir taahhütname imzalayarak bu belgeyi başvuru evraklarına eklemek zorundadırlar.

             Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

             MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

             a) Bu Yönetmeliğin 5 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve  6 ncı maddesine  göre görevlendirilmeler; bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine gereksinim duyulan öğretim elemanlarının ve/veya gereksinim sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler dışındakilerde ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı,  Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir.

             Üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirilmelerde ise; ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun  kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

             b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre görevlendirilmelerde; bölgede yer alan faaliyetler için gereksinim sahibi şirket Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru öğretim elemanı isimleri bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve  bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığının ve  Fakülte Dekanlığının/Enstitü Müdürlüğünün uygun görüşü  ve Rektörün izni ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıkları ve Dekanlıkların/Enstitülerin ayrı ayrı uygun görüş vermesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim elemanının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve Fakülte Dekanlığının/Enstitü Müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün izni ile görevlendirme yapılır.

             Bu şekilde yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin üç yılı  geçmesi halinde, başvuru Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Bu süre Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             Denetim

             MADDE 8 – (1)Bölgede görev almak isteyen veya görev uzatma talebinde bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları; görevlendirilme süreleri esnasında Senatoca belirlenen zamanlarda ve görev sürelerinin sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Son verdikleri rapora; bölge yönetici şirketinin, yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.