Yönetmelik

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 23/2/2003 tarihli ve 25029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca hazırlanan İngilizce sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin Fakülte 1 inci sınıflarında hangi İngilizce derslerini alacakları İTÜ Senato esaslarınca belirlenir."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.