Yönetmelik

Karar Sayısı : 2006/9974

             Ekli “ Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 28/12/2005 tarihli ve 2005/5034-ST (1719) sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 19/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

       M. V. GÖNÜL                                 A. ŞENER                                        M. A. ŞAHİN                    A. BABACAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bakanı V.

       A. BABACAN                                M. AYDIN                                      N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                  M. V.GÖNÜL                                         A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                               İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N.ÖZAK                                         R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                           Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                      R. AKDAĞ                                             B.YILDIRIM                                      A. COŞKUN

        Tarım ve Köyişleri Bakanı V.                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.               Sanayi ve Ticaret Bakanı

                        O. PEPE                                                    A. KOÇ                                              O. PEPE

   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             Madde 1 — 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Uçucu yetiştirmek amacıyla yapılan ilave laboratuvar muayeneleri sonrası elde edilen, bu Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinde  yer alan bazı klinik tanıları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı hariç diğer kuvvet komutanlıkları namına Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okullarına alınacak öğrenciler için tam sağlam olma kriterlerini bozmaz. Laboratuvar muayeneleri ve tetkikleri sonucunda;

             1) Askerî öğrenci olur,

             2) Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir,

             3) Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişli değildir,

             4) Askerî öğrenci olamaz,

             raporları düzenlenir.

             Askerî öğrenci olamaz raporu alanlar askerî okullara alınmaz. Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir raporu alanlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına uçucu yetiştirilmek üzere askerî okullara alınırlar. Askerî öğrenci olur raporu, askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir raporu ve askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişli değildir raporu alanlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı namına Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okullarına alınırlar."

             Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 63 üncü maddesinin (A) diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3. Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen, uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen spina bifida occulta, hiatus sakralis, birinci derecede spondilolistesiz (67 nci maddede yer verilen Ek Şekil 1’de belirtildiği şekilde) iyileşmiş soliter ve multipl vertebra kırıkları, tek ve çift taraflı sakralizasyon, lumbalitasyon, tropizm (Hiç bir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta (Hava Harp Okulu ile Askerî Liselere Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına alınacak öğrenciler hariç) sağlam kabul edilir, tek ve çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon, sadece fakülte ve yüksekokullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.)."

             Madde 3 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma  ve İçişleri Bakanları yürütür.