Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2006/9970

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/12/2005 tarihli ve 1298 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                              M. A. ŞAHİN                            N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

         B. ATALAY                                M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

      Adalet Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                    M. M. EKER                                      M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

          Tarım ve Köyişleri Bakanı                      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                    M.H.GÜLER                                                A. KOÇ                                              O. PEPE

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

23/1/2006 Tarihli ve 2006/9970 Sayılı

Kararnamenin Eki

Karar

             Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 34 üncü madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

             "Madde 34 — Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan verem hastaları ile temaslıları; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilecek veremle ilgili tanı, tedavi, takip ve koruma hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

             Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.