Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2006/9961

             Ekli "Pakistan'a Kristal Şeker Hibe Edilmesi Amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18/11/2005 tarihli ve 1506 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                  M. A. ŞAHİN                                N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

         B. ATALAY                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

      Adalet Bakanı V.                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                    M. M. EKER                                          M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

          Tarım ve Köyişleri Bakanı                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                    M.H.GÜLER                                                    A. KOÇ                                          O. PEPE

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                        Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

Pakistan'a Kristal Şeker Hibe Edilmesi Amacıyla Türkiye Şeker

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine

Dair Karar

             Madde 1 — Pakistan'da 8/10/2005 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, 250 tona kadar kristal şekeri Pakistan'a hibe ile görevlendirilmiştir.

             Madde 2 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek kristal şeker, Pakistan limanlarında yetkililere teslim edilecektir.

             Madde 3 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün bu görevle ilgili olarak yaptığı ve/veya yapacağı her türlü iş ve işlemlerden kaynaklanan mal bedeli, diğer her türlü gider ve gider payı görev zararı sayılır ve Hazine'ce karşılanarak yıl içinde ödenir.

             Madde 4 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 5 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.