Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı              : 2000/12

Karar Sayısı           : 2005/85

Karar Günü            : 23.11.2005

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR :

1 - Beydağ Sulh Ceza Mahkemesi            E.2000/12

2 - Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi           E.2002/36

 

İTİRAZIN KONUSU :

1 - 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4262 Sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilen Ek 3. maddesinin birinci fıkrasının,

2 - 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 4421 sayılı Yasa’nın;

a - 5. maddesi ile değiştirilen Ek  2. maddesinin,

b - 7. maddesi ile eklenen Ek  6. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6., 7., 11., 13., 38., 87., 125., 138. ve 141.  maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

 

I - OLAY

Sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan açılan davalarda itiraz konusu kuralların, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptali için başvurmuşlardır.

 

II - YASA METİNLERİ

1 - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4262 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilen “Trafik suçlarına ilişkin cezalar” kenar başlıklı itiraz konusu fıkrayı da içeren Ek 3. maddesi şöyledir:

 

Ek Madde 3- (Ek:17/10/1996- 4199/43 md.; Değişik. 21/5/1997-4262/5 md.)

            

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki fiiller için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

            

Bu suretle hesaplanacak ceza tutarlarında 100.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.

Bu kanun hükümlerine göre faillere uygulanan hafif para cezaları tecil edilemez.

Bir fiil 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun idari para cezasını gerektiren muhtelif yasaklarını ihlal eder nitelikte ise  faile, en ağır idari para cezası uygulanır.

2 - 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 4421 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilen Ek 2. maddesi ile 7. maddesi ile eklenen Ek  6. maddesi şöyledir.

a - Ek Madde 2: a) Ek 1 inci madde kapsamına giren,

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlüğe giren,

c) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilen,

Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

b - Ek Madde 6 : Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 5 inci maddesinin altı ve dokuzuncu fıkralarındaki miktarlar için de Ek 2 nci madde hükmü uygulanır.

 

III - İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince değişik tarihlerde yapılan ilk inceleme toplantılarında, dosyalarda eksiklik bulunmadığından işlerin esasının incelenmesine, 2000/12 esas sayılı dosyada, ayrıca, “sınırlama sorununun esas inceleme evresinde ele alınmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.             

 

IV - ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin raporlar, itiraz konusu Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4262 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen Ek 3. maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi’nin açmış olduğu 2002/36 esas sayılı davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2000/12 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2000/12 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine 23.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başvuran Mahkemeler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4262 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilen Ek 3. maddesinin birinci fıkrası ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 4421 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilen Ek 2. maddesinin ve 7. maddesi ile eklenen Ek 6. maddesinin  Anayasa’ya aykırılığını ileri sürerek iptalini istemişlerdir.

13 Kasım 2004 günlü, 25642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4.11.2004 günlü, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. maddesinin (b) bendi ile, 1.3.1926 günlü 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı, 31 Mart 2005 günlü, 25772 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.3.2005 günlü 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi gereğince de 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4262 sayılı Yasa'nın 5. maddesiyle değiştirilen Ek 3. maddesinin birinci fıkrasının 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle uygulama olanağı kalmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4262 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilen Ek 3. maddesinin birinci fıkrası ile 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 4421 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilen Ek 2. maddesi ve 7. maddesi ile eklenen Ek 6. maddesine ilişkin konusu kalmayan iptal istemleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

 

V - SONUÇ

A - 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun 4262 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen ek 3. maddesinin birinci  fıkrası, 30.3.2005 günlü 5326 sayılı “Kabahatler Kanunu”nun 3. maddesi uyarınca uygulanamaz hale geldiğinden,

 

B -  1.3.1926 günlü, 765 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun;

1 -  4421 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesi,

2 -  4421 sayılı Yasa’nın 7. maddesiyle eklenen ek 6. maddesi,

4.11.2004 günlü, 5252 sayılı “Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 12. maddesinin (b) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından,

bu kurallara ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEMLER HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 23.11.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

 Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT