Kanun

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

             Kanun No. 5448                                                                                                       Kabul Tarihi: 19.1.2006

             MADDE 1 — 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (UNESCO)’nın 32 nci Genel Konferansında kabul edilen "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE  2 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20 Ocak 2006