Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9862

             Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 22/12/2005, 28/12/2005 tarihli ve 21047, 021813 sayılı yazıları üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                              O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

29/12/2005 Tarihli ve 2005/9862 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, ekli Listede kurumu, teşkilatı, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (21.193) kişi, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde, her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir.

             Madde 2 — 1 inci madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

             Madde 3 — Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.

             a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

             b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

             c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

             Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

             Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.

             Madde 4 — Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

             Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar kurumlarınca ayrıca tespit edilir.

             Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.

             Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.

             Madde 5 — Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

             Madde 6 — Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

             Madde 7 — Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.

             Madde 8 — Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele;

             a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir.

             b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.

             c) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.

             d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

             Madde 9 — Geçici personel, bu Kararda belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz.

             Madde 10 — Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.

             Madde 11 — Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

             Madde 12 — Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

             Madde 13 — Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda Kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir ve sonucundan adı geçen Başkanlığa bilgi verilir.

             Madde 14 — Geçici personel, atandıkları yerin, iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde (1 inci maddede belirtilen Esasların geçici 1 inci maddesi kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri ikametgah adresindeki mahalli sınırlarla aynı olması halinde) atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

             Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.

             Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir.

             Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.

             Askerlik görevini yapmakta olanlara ilişkin bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar.

             Madde 15 — Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer.

             Madde 16 — Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.

             Madde 17 — Bu Karar, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 18 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

LİSTE

 

Kurum Adı                                                               Teşkilatı        Adedi          Sözleşme Süresi

Adalet Bakanlığı                                                            Taşra            2.640             2006 Mali Yılı

Milli Eğitim Bakanlığı                                                   Taşra           10.338            2006 Mali Yılı

İçişleri Bakanlığı                                                            Taşra            3.500             2006 Mali Yılı

Yargıtay Başkanlığı                                                     Merkez            115               2006 Mali Yılı

Danıştay Başkanlığı                                                    Merkez             50                2006 Mali Yılı

Devlet Personel Başkanlığı                                         Merkez             30                2006 Mali Yılı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü                            Taşra              800               2006 Mali Yılı

Sağlık Bakanlığı                                                             Taşra             1050              2006 Mali Yılı

Vakıflar Genel Müdürlüğü                                            Taşra               10                2006 Mali Yılı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü                               Taşra               10                2006 Mali Yılı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı                                      Taşra              200               2006 Mali Yılı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı                                        Taşra              350               2006 Mali Yılı

Çevre ve Orman Bakanlığı                                            Taşra              100               2006 Mali Yılı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                                           Taşra              100               2006 Mali Yılı

Kültür ve Turizm Bakanlığı                                          Taşra              300               2006 Mali Yılı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı                          Taşra              200               2006 Mali Yılı

Ulaştırma Bakanlığı                                                       Taşra              100               2006 Mali Yılı

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme.                          Taşra              500               2006 Mali Yılı

Kurumu Genel Müdürlüğü                                                                                                  

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar                                Taşra              500               2006 Mali Yılı

Kurumu Genel Müdürlüğü                                                                                                  

Orman Genel Müdürlüğü                                              Taşra              300               2006 Mali Yılı

                         Toplam                                                                  21.193