Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9861

             Ekli "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 22/12/2005 tarihli ve 21047 sayılı yazısı üzerine, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca  29/12 /2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                              A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                        M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                         M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                              M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                    Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz

Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine

İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esaslar

             Madde 1 — 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararnamenin eki "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"ın 1 inci maddesinin;

             A) Birinci fıkrasında yer alan; "kuruluşların (iştirakler hariç)" ibaresi "kuruluşların ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün (bunların iştirakleri hariç)" şeklinde ve "İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçilerden (kapsamdışı personel hariç) iş akdi feshedilenlerden;" ibaresi, "İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş akdi feshedilenlerden;" şeklinde değiştirilmiştir.

             B) Altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan "izleyen gün," ibaresi "izleyen iş günü," olarak ve (b) bendinde yer alan "15 gün," ibaresi "15 günü izleyen iş günü," olarak değiştirilmiştir.

             C) Dokuzuncu fıkrasında yer alan "herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "(askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç)" ibaresi eklenmiştir.

             Madde 2 — Bu Esaslar, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.