Danıştay Kararı

             Danıştay Başkanlar Kurulundan:

             Karar No: 2005/36

             Başkanlar Kurulu 29/12/2005 günü toplandı.

             Danıştay vergi dava dairelerindeki iş dağılımının dengelenmesi ve dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla:

             1- Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan ve Danıştay Yedinci Dairesinde görülmekte olan uyuşmazlıklardan;

             - Adana Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemlerinin Üçüncü Dairede,

             - Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemleri ile Bakanlar Kurulu kararlarına ve düzenleyici işlemlere karşı ilk derecede Danıştaya açılan davaların Dördüncü Dairede görülmesine,

             2- Özel  Tüketim  Vergisi  Kanunu’ndan  ve  bu Kanun ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan ve Yedinci Daire dışındaki vergi dava dairelerinde görülmekte olan ilk derece ve temyiz dosyalarının Yedinci Dairede görülmesine,

             3- Devredilmesi öngörülen iş ve konulara ilişkin uyuşmazlık dosyalarının ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan ilgili dairelere devredilmesine,

             4- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi, 54’üncü maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin, kararı veren dairece sonuçlandırılmasına,

             5- Kararın, Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına,

             2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.