Tebliğ

             Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında

Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin

Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ

             MADDE 1 — 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 16 — Uygulama dönemi öncesine ait yükümlenilen tutar, birinci uygulama dönemi öncesinden kaynaklanan ve tutanrı ilgili uygulama döneminin başlangıcından itibaren alternatif maliyet ve itfa hesaplamalarına konu edilecek tutar olup; İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutar adı altında izlenir ve bu tutar Kurul tarafından belirlenir.

             Lisans sahibinin özel sektör tüzel kişisi olması durumunda ise; yükümlenilen tutar, faaliyetin sürdürülebilmesi için tesisi zorunlu olan ve lisans sahibi tüzel kişinin aktifinde yer alan varlıklar göz önünde bulundurularak Kurul tarafından belirlenir.

             Uygulama dönemi öncesine ait yükümlenilen tutarın Kurul tarafından belirlenecek bir süre içerisinde, oluşan alternatif maliyet ile birlikte tarife gelirleri vasıtasıyla karşılanması esastır."

             MADDE 2 — Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 18 — İtfa edilmemiş yükümlenilen tutara ilişkin olarak oluşan alternatif maliyet, itfa edilmemiş yükümlenilen tutar ve Kurul tarafından belirlenen getiri oranı kullanılarak hesaplanır."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.