Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9857

             631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve  sosyal  haklarına  ilişkin  Karar'da  değişiklik yapılması  hakkında  ekli  Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/12/2005 tarihli ve 28726 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  14 üncü ve geçici  1  inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12 /2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

       M.V. GÖNÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                        M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                         A.COŞKUN

        Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                         M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                              M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                    Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M.H.GÜLER                                           B.ATALAY                                           O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı

 

27/12/2005 Tarihli ve 2005/9857 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan "üst kurul üyeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkan ve üyeleri hariç)" ibaresi; aynı maddede yer alan "dahil tüm personeli" ibaresinden sonra gelmek üzere "(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personeli dahil)" ibaresi eklenmiştir.

             Madde 2 — Aynı Kararın 2 ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 2 — Kapsama dahil tüm personel için 2006 yılında "ortalama ücret toplamı üst sınırı", birinci altı ay için 4.150 YTL, ikinci altı ay için ise 4.250 YTL olarak tespit edilmiştir.

             Madde 3 — 13/7/2001 tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele anılan tarih itibarıyla yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına hiçbir şekilde yeni bir unsur ilave edilmemesi kaydıyla, 2006 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde, söz konusu personelin mali ve sosyal haklarında, her bir dönem için ayrı ayrı olmak üzere;

             a) Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşmayanlar için %2,5 oranını,

             b) Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşanlar için ise %1,25 oranını,

             geçmemek ve kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde, mevzuatları dahilinde, yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artış yapılabilir."

             Madde 3 — Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.