Tebliğ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme YüksekKurulu Kararı

             TARİH                 :  30/12/2005

             KARAR NO        :  2005/155

             KONU                  :  TEKEL’e ait Kayacık Tuzlası’nın özelleştirilmesi.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 14.12.2005 tarihli ve 16175 sayılı yazısına istinaden;

             Özelleştirme programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi (TEKEL)’nin Kayacık Tuz İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilen Kayacık Tuzlasına ait tuz üretim işi ile ilgili varlıkların "işletme hakkının verilmesi" ve "satış" yöntemleri ile bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından, 8.11.2005 tarihinde nihai pazarlık görüşmeleri yapılan ihalenin sonuçları dikkate alınarak;

             1. Özmutlu Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş. – Birol MUTLU Ortak Girişim Grubu üyelerinin İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirkete 42.200.000.- (Kırkikimilyonikiyüzbin) ABD Doları bedelle; 

             a) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.1.2003 tarih ve İR 7215 Ruhsat Numarası ile (Tuz) Göl Tuzu (Sodyum Klorür)  işletme ruhsatı ve buluculuk hakları verilen; Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve TEKEL’e ait Kayacık Tuz İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilen Kayacık Tuzlası (TUZLA)’nın;

             - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.1.2032 tarihine kadar verilen işletme ruhsatının ve buluculuk haklarının devrine,

             - Fiili teslim tarihi itibariyle, TUZLA’nın işletme ruhsat alan sınırları içerisinde kalan arazilerin ve bunların üzerindeki alt yapı tesisleri, yerüstü yapıları ve bütünleyici parçalarının (mütemmim cuz’ü) 21.1.2032 tarihine kadar kullanımının devrine,

             - Fiili teslim tarihinden sonra, Tuzla’da İŞLETİCİ tarafından inşa edilecek açık ve kapalı alanların 21.1.2032 tarihine kadar kullanımının devrine,

             b)

             - Taşınmazlar hariç, fiili devir ve teslim tarihi itibariyle TUZLA’nın envanterinde kayıtlı makine ve teçhizat, cihazlar, alet-edavat ve bunların yedek parçaları, taşıtlar, demirbaşlar ile benzeri maddi duran varlıkların satılmasına,

             - Fiili devir ve teslim tarihi itibariyle TUZLA’daki mevcut tuz stokunun satılmasına,

             2. Toplam satış bedelinin asgari %40 (yüzdekırkının satış sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcunun, azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 (otuzaltı) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenmesine,

             3. Toplam satış bedelinin vadeye bırakılan tutarına satış sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 7 (yüzdeyedi) oranında basit faiz uygulanmasına ve faiz ödemelerinin anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılmasına,

             4. Vadeye bağlanan miktar ile bu miktarın faizini ve cezai şartı da kapsayacak şekilde ABD Doları cinsinden kesin teminat mektubu/mektupları alınmasına,

             5. İhale üzerinde kalan Özmutlu Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş. – Birol MUTLU Ortak Girişim Grubu’nun peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalede ikinci sırada bulunan Özerdemler Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne nihai teklifi olan 42.150.000.- (Kırkikimilyonyüzellibin) ABD Doları bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satış ve devrine, Özerdemler Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalede üçüncü sırada bulunan YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İzgi Yapı Taahhüt Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu’na nihai teklifi olan 39.050.000.- (Otuzdokuzmilyonellibin) ABD Doları bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satış ve devrine, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İzgi Yapı Taahhüt Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu’nun peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalede dördüncü sırada bulunan Selhas Maden Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne nihai teklifi olan 38.950.000.- (Otuzsekizmilyondokuzyüzellibin) ABD Doları bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satış ve devrine, Selhas Maden Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalede beşinci sırada bulunan Gümüş – Yıldızlar Ortak Girişim Grubu’na nihai teklifi olan 38.850.000.- (Otuzsekizmilyonsekizyüzellibin) ABD Doları bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satış ve devrine, Gümüş – Yıldızlar Ortak Girişim Grubu’nun peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

             6. Ancak, Rekabet Kurulu’nun 8.12.2005 tarihli ve 05-82/1120-322 sayılı kararına istinaden; Kaldırım Tuz İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilen Kaldırım Tuzlasına ait tuz üretim işi ile ilgili varlıkların özelleştirilmesine ilişkin işlemlerin daha önce sonuçlanması ve Özmutlu Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş. – Birol MUTLU Ortak Girişim Grubu veya Özerdemler Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. teşebbüslerinden biri ile Kaldırım Tuzlasına ilişkin Satış ve Devir Sözleşmesi’nin imzalanması halinde, sözleşme imzalanan teşebbüsün Kayacık Tuzlası’nın da kontrolünü elde etmesi 4054 sayılı "Rekabet Korunması Hakkında Kanun"un 7 nci maddesi anlamında hakim durum yaratma olasılığı taşıdığından, Kayacık Tuzlası’nın Özmutlu Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş. – Birol MUTLU Ortak Girişim Grubu veya Özerdemler Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmemesine,

             7. Aynı biçimde, Yavşan Tuz İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilen Yavşan Tuzlasına ait tuz üretim işi ile ilgili varlıkların özelleştirilmesine ilişkin işlemlerin daha önce sonuçlanması ve Mutlu Grubuna dahil Mutlu Petrol ve Motorlu Araçlar  Ticaret A.Ş. – Şenol MUTLU Ortak Girişim Grubu veya YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İzgi Yapı Taahhüt Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu teşebbüslerinden biri ile Yavşan Tuzlasına ilişkin Satış ve Devir Sözleşmesi’nin imzalanması halinde, sözleşme imzalanan teşebbüsün Kaldırım Tuzlası’nın da kontrolünü elde etmesi 4054 sayılı "Rekabet Korunması Hakkında Kanun"un 7 nci maddesi anlamında hakim durum yaratma olasılığı taşıdığından, Kayacık Tuzlası’nın Özmutlu Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş. – Birol MUTLU Ortak Girişim Grubu veya YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. -İzgi Yapı Taahhüt Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu tarafından devralınmasına izin verilmemesine,      

             8. Satış ve devir sözleşmesi imzalanması ilgili diğer hususların belirlenmesi, satış ve devir ile ilgili sair işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin ve/veya TEKEL’in yetkili kılınmasına,

             Karar verilmiştir.