Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2005/6 Sayılı

Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 27/8/2005 tarihli ve 25919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2005/6 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kota miktarı

Madde 3- CIF birim kıymeti (diğer yurtdışı giderler hariç malın brüt 1 kilogramı için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) 80 ABD Doları/Kg.’ın (brüt) altında olan veya bir beyanname kapsamında brüt 50 Kg.’ın üstünde olan 9030.39.81.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P) “Diğerleri” ve 9030.39.89.90.00 G.T.İ.P.’li “Yalnız ampermetreler”e uygulanacak kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.” 

 

G.T.İ.P

Madde tanımı

Kota  Miktarları  (Kilogram)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

(12/8/2005-11/8/2006)

(12/8/2006-11/8/2007)

(12/8/2007-11/8/2008)

9030.39.81.90.00

Diğerleri

11.200

11.760

12.348

9030.39.89.90.00

Yalnız ampermetreler

14.200

14.910

15.656

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.