Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/13 Sayılı

Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

Madde 1 - 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/13 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde  2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.