Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/16 Sayılı

Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/16 sayılı Tebliğ'in 2  nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gözetim uygulaması

Madde 2 — Gözetim uygulaması, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen hoparlörlerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

8518.21.00.00.00

Kabinine monte edilmiş tek hoparlör

4.500

8518.22.00.00.00

Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

5.000

8518.29.95.00.00

Diğerleri

4.000

* Ton: Brüt ağırlık

 

 Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.