Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9843

             Çeşitli kanunlara göre muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/12/2005 tarihli ve 28726 sayılı yazısı üzerine,Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

        M.V.GÖNÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                        M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                         A.COŞKUN

        Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                         M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           B.ATALAY                                           O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı

 

27/12//2005 Tarihli ve 2005/9843  Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 1.958 YTL'ye yükseltilmiştir.

             b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 27/12/2004 tarihli ve 2004/8325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

             c) İlgili mevzuatı uyarınca 2005 yılında vize edilmiş pozisyonların 2004/8325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yükseltilmiş bulunan ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

             d) Çeşitli statülerde 2005 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2006 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin, 2004/8325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

             Madde 2 — 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.007 YTL'ye yükseltilmiştir.

             b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 1 inci maddenin (b) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

             c) 1 inci maddenin (c) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan pozisyonların ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

             d) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 1 inci maddenin (d) bendi uyarınca artırılan brüt sözleşme ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

             Madde 3 — 23/2/2005 tarihli ve 2005/8531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen geçici 4 üncü maddede yer alan "2005" ibaresi "2006" olarak değiştirilmiştir.

             Madde 4 — Bu Karar, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 5 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.