Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Tebliğ No: (2006/5)

Madde 1 - 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulan maddelerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca tespit edilir.

Madde 2 - Tebliğ eki listelerde (Ek I, Ek II/A-B, Ek III, Ek IV, Ek V/A-B, Ek VI-A) yer alan ürünlerin ithalatında ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi aranır. Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek VII), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur. Tebliğ eki (Ek II-C ve VI-B) sayılı listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaz. Ancak, bu ürünlerin ithalatına, Ek II-C listede yer alan ürünlerin insan ve hayvan sağlığı yönünden, Ek VI-B listede yer alan ürünlerin ise gıda güvenliği yönünden uygunluğunun adı geçen Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi koşuluyla izin verilir.

Damızlık harici canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için yapılan başvurularda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2000/32)” ile “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2004/8)” hükümleri uygulanır.

Madde 3 - Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen maddelerin ilgilisine teslimi aşamasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu maddelerin ithalatına izin verilir.

Madde 4 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nda belirtilen hayvan maddelerinden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, 1734 sayılı Yem Kanunu ve 25/6/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği’nde belirtilen mezbaha kalıntıları ile bunlardan elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde canlı su ürünlerinden elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler kapsamı dışında kaldığı tespit edilen, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde; adıgeçen Bakanlıktan alınacak, sözkonusu ikincil işlem görmüş ürün için Kontrol Belgesi aranmayacağına dair bir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi şartıyla Kontrol Belgesi aranmaz.

Madde 5 - Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin alarak uluslararası sularda veya başka ülkelerin kara sularında, o ülke yetkili birimleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yaptıkları avcılık sonucu elde edilen, bu Tebliğ eki (Ek VI-A) sayılı listede yer alan 03.01-03.02 G.T.İ.P.’li ürünlerin ve 03.06-03.07 G.T.İ.P.’li ürünlerin yalnızca canlı, taze veya soğutulmuş olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde, bu ürünler için Kontrol Belgesi aranmaz.

Bu Tebliğ eki (Ek II-A) sayılı listede yer alan, gösteri amaçlı ve gösteri süresi boyunca kalmak üzere getirilen 0106.12.00.00.00 G.T.İ.P.’li canlı yunus, balina, fok, vb. su ürünleri için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenilen belgelerin ve buna dair bir taahhütnamenin bulunması kaydıyla Kontrol Belgesi aranmaz.

Madde 6 - Ekli listelerde (Ek IV ve Ek V/A-B ve Ek VI/A-B) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde, ekli taahhütnamenin (Ek VIII) ilgili gümrük idaresine verilmesi durumunda, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili  gümrük idareleri ekli cetveli (Ek XI) düzenleyerek, aylık olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 7 - Ekli listelerde (Ek V/A-B) yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayine verilmeyeceğine dair ekli taahhütnamenin (Ek IX), her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Ancak, veteriner ve zirai ilaçların ithalatında 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili  gümrük idareleri ekli cetveli (Ek XI) düzenleyerek, aylık olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 8 - Tebliğ eki listelerde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılmak üzere ithal edileceğine dair ekli taahhütnamenin (Ek X) her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili  gümrük idareleri ekli cetveli (Ek XI) düzenleyerek, aylık olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Koruma ve Kontrol  Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 9 - Kontrol Belgesi’nin süresi;

a)  Ekli listeler (Ek I, Ek II/A-B) kapsamı maddeler için 4 ay,

b) Ekli listeler (Ek III, Ek IV, Ek V/A-B) kapsamı maddeler için 6 ay,

c)  Ekli liste (Ek VI-A) sayılı liste kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan  maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

Bu süreler uzatılamaz.

Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılabilir.

Ekli listelerde (Ek I, Ek II/A-B) yer alan maddeler ve ekli listede (Ek VI-A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve ithalat işlemlerine başlanmış, ancak eşyanın ilgilisine teslim tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

Madde 10 - Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 11 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 12- 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2005/5) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Dış Ticarette Standardizasyon (2005/5) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz.

Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Madde 13- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Ek I : Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3002.10.10.00.19

Diğerleri (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

3002.30.00.00.13

Çift tırnaklı hayvanlara (ör: sığır, manda, koyun, keçi) karşı kullanılan aşılar 

3002.30.00.00.14

Tek tırnaklı hayvanlara (ör: at, katır, eşek) karşı kullanılan aşılar 

3002.30.00.00.15

Kümes hayvanlarına karşı kullanılan aşılar 

3002.30.00.00.16

Karnivor (ör: köpek, kedi) hayvanlara karşı kullanılan aşılar 

3002.30.00.00.17

Balık hastalıklarına karşı kullanılan aşılar 

3002.30.00.00.19

Diğerleri

3002.90.50.10.11

Hayvan sağlığında kullanılanlar

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

3002.90.90.00.13

Hayvan sağlığında kullanılanlar

3822.00.00.20.00

Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler   (rulo veya tabaka halinde) (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

 

 

Ek II-A  : Canlı Hayvan ve Et

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

01.01

Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar

01.02

Canlı sığırlar

01.03

Canlı domuzlar

01.04

Canlı koyun ve keçiler

01.05

Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]

01.06

Canlı diğer hayvanlar

02.01

Sığır eti (taze veya soğutulmuş)

02.02

Sığır eti (dondurulmuş)

02.03

Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.04

Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş)

0205.00

At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.06

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.07

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.08

Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

0209.00

Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

02.10

 

Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri

 


Ek II- B : Hayvan Müstahsalları (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

04.01

 

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)

0407.00

 

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)

0409.00

Tabii bal

0511.10.00.00.00

Sığır spermleri

0511.91.90.00.11

Alabalık yumurtası

0511.99.90.90.11

Hayvan kanı sıvı veya kurutulmuş

0511.99.90.90.12

Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler

0511.99.90.90.18

Diğerleri

 

 

 

Ek II-C: Hayvan Müstahsalları (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0504.00

 

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

05.05

Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının  toz ve döküntüleri

41.01

Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

41.02

Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç)

41.03

Diğer ham deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış,parşömine edilmemiş ve daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç)

43.01

Ham postlar (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham deriler hariç)

51.01

Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.02

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

 

 


Ek III :Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri

             ve Kesme Çiçek

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0601.10.10.00.00

Sümbül soğanları

0601.10.20.00.00

Nergis soğanları

0601.10.30.00.00

Lale soğanları

0601.10.40.00.00

Glayöl soğanları

0601.10.90.10.00

Diğer çiçek soğanları

0601.10.90.90.00

Diğerleri

0601.20.10.00.11

Hindiba bitkisi

0601.20.10.00.12

Hindiba  kökleri

0601.20.30.00.11

Orkide soğanları

0601.20.30.00.12

Sümbül soğanları

0601.20.30.00.13

Nergis soğanları

0601.20.30.00.14

Lale soğanları

0601.20.90.10.11

Glayöller

0601.20.90.10.19

Diğerleri

0601.20.90.90.00

Diğerleri

0602.10.10.00.00

Asma çelikleri, daldırmalar

0602.10 90.00.00

Diğerleri

0602.20.10.00.00

Asma (aşılı veya köklendirilmiş)

0602 20.90.00.00

Diğerleri

0602.30.00.00.00

Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)

0602.40.10.00.00

Aşısız

0602.40.90.00.00

Aşılı

0602.90.10.00.00

Mantar miselleri

0602.90.20.00.00

Ananas fidanı

0602.90.30.00.00

Sebze ve çilek fideleri

0602.90.41.00.00

Orman ağaçları

0602.90.45.00.11

Çelikler

0602.90.45.00.12

Fidanlar

0602.90.49.00.00

Diğerleri

0602.90.51.00.00

Çok yıllık (perenial) bitkiler

0602.90.59.00.00

Diğerleri

0602.90.70.00.11

Çelikler

0602.90.70.00.12

Fidanlar

0602.90.91.00.00

Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)

0602.90.99.00.00

Diğerleri

0603.10.10.00.00

Güller

0603.10.20.00.00

Karanfiller

0603.10.30.00.00

Orkideler

0603.10.40.00.00

Glayöller

0603.10.50.00.00

Krizantemler

0603.10.80.00.00

Diğerleri

0604.10.10.00.00

Ren geyiği likeni (Yalnız taze olanlar)

0604.10.90.00.00

Diğerleri (Yalnız taze olanlar)

 

0604.91.20.00.00

Noel ağaçları

0604.91.40.00.00

İğne yapraklı ağaçların dalları

0604.91.90.00.11

Şimşir dalı

0604.91.90.00.19

Diğerleri

0701.10.00.00.00

Tohumluk patates              

0703.10.11.00.00

Arpacık soğanı

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

0712.90.11.00.00

Tohumluk (melez) tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata)

0713.10.10.00.19

Tohumluk bezelyenin diğerleri

0713.20.00.00.11

Tohumluk nohut

0713.31.00.00.11

Tohumluk fasulye

0713.32.00.00.11

Tohumluk küçük kırmızı fasulye

0713.33.10.00.00

Tohumluk adi fasulye

0713.39.00.00.11

Diğer tohumluk fasulye

0713.40.00.00.11

Tohumluk mercimekler

0713.50.00.00.11

Tohumluk bakla ve at baklası

0713.90.00.00.11

Tohumluk börülce

0713.90.00.00.12

Tohumluk barbunya

0713.90.00.00.13

Diğer tohumluk olanlar

1001.10.00.00.11

Tohumluk makarnalık buğday

1001.90.10.00.00

Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday

1001.90.91.00.11

Tohumluk ekmeklik buğday

1003.00.10.00.11

Tohumluk beyaz arpa

1003.00.10.00.19

Tohumluk diğer arpa

1004.00.00.00.11

Tohumluk yulaf

1005.10.11.00.00

Tohumluk mısır, çift melez ve ıslah edilmiş melez

1005.10.13.00.00

Tohumluk mısır, üçlü melez

1005.10.15.00.00

Tohumluk mısır, tek melez

1005.10.19.00.00

Tohumluk mısır, diğer melezler

1005.10.90.00.00

Diğer tohumluk mısırlar

1006.10.10.00.00

Tohumluk çeltik

1007.00.10.00.00

Tohumluk melez tane darı

1008.90.10.00.00

Buğday ve çavdar melezi (Yalnız tohumluk olanlar)

1201.00.10.00.00

Tohumluk soya fasulyesi

1202.10.10.00.00

Tohumluk kabuklu yer fıstığı

1204.00.10.00.00

Tohumluk keten tohumu

1205.10.10.00.00

Tohumluk rep veya kolza tohumu

1205.90.00.00.00

Diğerleri (Yalnız tohumluk olanlar)

1206.00.10.00.00

Tohumluk ayçiçeği tohumu

1207.10.10.00.00

Tohumluk palm meyvesi ve çekirdeği

1207.20.10.00.00

Tohumluk pamuk tohumu

1207.30.10.00.00

Tohumluk kastor otu tohumu

1207.40.10.00.00

Tohumluk susam tohumu

1207.50.10.00.00

Tohumluk hardal tohumu

1207.60.10.00.00

Tohumluk aspir tohumu

1207.91.10.00.00

Tohumluk haşhaş tohumu

1207.99.20.00.11

Kenevir (kendir) tohumu

1207.99.20.00.12

Çay tohumu

1207.99.20.00.19

Diğer tohumluk olanlar

1209.10.00.00.00

Şeker pancarı tohumları

1209.21.00.00.00

Yonca tohumu

1209.22.10.00.00

Üçgül tohumu (trifolium spp.), kırmızı üçgül

1209.22.80.00.00

Üçgül tohumu (trifolium spp.), diğerleri

1209.23.11.00.00

Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları

1209.23.15.00.00

Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları

1209.23.80.00.11

Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları

1209.23.80.00.19

Diğer çayır otu tohumları

1209.24.00.00.00

Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.)

1209.25.10.00.00

Çim tohumları, İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.)

1209.25.90.00.00

Çim tohumları, İngiliz çimi (Lolium perenne L.)

1209.26.00.00.00

Çayır kelp kuyruğu otu tohumu

1209.29.10.00.11

Vicia sativa L. türü fiğ

1209.29.10.00.12

Diğer tür fiğ

1209.29.10.00.13

Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar

1209.29.10.00.14

Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)

1209.29.10.00.15

Tavus otları (Agrosties) tohumu

1209.29.50.00.00

Acı bakla tohumu

1209.29.60.00.00

Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba)

1209.29.80.00.11

Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)

1209.29.80.00.12

Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları

1209.29.80.00.13

Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.) tohumları

1209.29.80.00.14

Korunga (Onobrychis sativa L.)

1209.29.80.00.15

Burçak (Vicia ervilia Willd.)

1209.29.80.00.16

Sorgum tohumu

1209.29.80.00.18

Diğerleri

1209.30.00.00.00

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

1209.91.10.00.00

Alabaş tohumları (Brassica oleracea var. caulorapa ve gongylodes L.)

1209.91.30.00.00

Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var. conditiva)

1209.91.90.00.11

Kabak tohumu

1209.91.90.00.12

Domates tohumu

1209.91.90.00.13

Hıyar tohumu

1209.91.90.00.14

Soğan tohumu

1209.91.90.00.15

Havuç tohumu

1209.91.90.00.16

Marul tohumu

1209.91.90.00.17

Karnabahar tohumu

1209.91.90.00.18

Maydanoz tohumu

1209.91.90.00.21

Ispanak tohumu

1209.91.90.00.22

Bamya tohumu

1209.91.90.00.23

Baş salata tohumu

1209.91.90.00.24

Biber tohumu

1209.91.90.00.25

Patlıcan tohumu

1209.91.90.00.26

Turp tohumu

1209.91.90.00.29

Diğer sebze tohumları

1209.99.91.00.00

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç)

1209.99.99.10.00

Meyva ağaçları tohumları

1209.99.99.90.11

Tütün tohumu     

1209.99.99.90.12

Karpuz tohumu

1209.99.99.90.13

Kavun tohumu

1209.99.99.90.19

Diğerleri

1212.10.91.00.00

Keçiboynuzu tohumu (kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş)

1212.10.99.00.00

Diğer keçiboynuzu tohumları

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları (Yalnız veterinerlikte ve tarımda kullanılanlar)

 


Ek IV : Yem Sanayiinde Kullanılan Maddeler

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0508.00.00.00.13

Kabuklu su hayvanlarının kabukları (YYSİO)

0511.91.90.00.19

Diğerleri (Yalnız artemia yumurtası) (YYSİO)

0511.99.90.90.18

Diğerleri (YYSİO)

0714.10.10.00.00

Un ve ezmelerden elde edilen pelletler (YYSİO)

1002.00.00.00.00

Çavdar (YYSİO)

1003.00.90.00.19

Arpa, diğerleri (YYSİO)

1004.00.00.00.19

Yulaf, diğerleri (YYSİO)

1005.90.00.00.19

Diğerleri (YYSİO)

1007.00.90.00.00

Tane darı (koca darı), diğerleri (YYSİO)

1008.20.00.00.11

Darı (YYSİO)

1008.20.00.00.12

Akdarı (YYSİO)

1008.30.00.00.00

Kuş yemi (YYSİO)

1008.90.10.00.00

Buğday ve çavdar melezi (YYSİO)

1109.00.00.00.00

Buğday Gluteni (Kurutulmuş olsun olmasın) (YYSİO)

1201.00.90.00.00

Soya fasulyesi, diğerleri (YYSİO)

1204.00.90.00.00

Keten tohumu, diğerleri (YYSİO)

1205.10.90.00.00

Diğerleri (YYSİO)

1205.90.00.00.00

Diğerleri (tohumluk olanlar hariç) (YYSİO)

1207.60.90.00.00

Aspir tohumu, diğerleri (YYSİO)

1207.99.91.00.00

Kenevir (kendir) tohumu (YYSİO)

1207.99.98.00.00

Diğerleri (YYSİO)

1212.20.00.90.00

Diğerleri (YYSİO)

1302.39.00.10.00

Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar (Yalnız aromatik madde) (YYSİO)

1501.00.90.00.00

Kümes hayvanlarının yağları (YYSİO)

1504.20.90.00.00

Diğerleri (Yalnız balık yağı) (YYSİO)

1516.20.98.00.12

Palm yağı (YYSİO)

1516.20.98.00.29

Diğerleri (YYSİO)

1702.11.00.10.00

Laktoz (YYSİO)

17.03

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YYSİO)

2102.10

Canlı mayalar (YYSİO)

2102.20

Cansız mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (YYSİO)

23.01

Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YYSİO)

23.02

Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ("pellet" halinde olsun olmasın)

23.03

Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık  içki sanayiinin posa ve artıkları ("pellet" halinde olsun olmasın)

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) (YYSİO)

2305.00.00.00.00

Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

2306.10.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), pamuk tohumundan

2306.30.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), ayçiçeği tohumundan

2306.41.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan

2306.49.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), diğerleri

2306.50.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), hindistan cevizi veya kopradan

2306.60.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), palm cevizi veya palm bademinden

2306.70.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), mısır embriyolarından

2306.90.19.00.19

Diğer artıklar (YYSİO)

2308.00.11.00.00

Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle  % 40'dan daha fazla olanlar (YYSİO)

2308.00.19.00.00

Diğerleri (YYSİO)

2308.00.90.00.00

Diğerleri (YYSİO)

23.09

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

2530.90.20.00.00

Sepiolit (YYSİO)

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit (YYSİO)

2816.10.00.00.00

Magnezyumun hidroksit ve peroksiti (YYSİO)

2817.00.00.10.00

Çinko oksit (YYSİO)

28.20

Mangan oksitleri (YYSİO)

2821.10

Demir oksitleri ve hidroksitleri (YYSİO)

2822.00

Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri (YYSİO)

2829.90.80.30.11

Diğer iyodatlar (YYSİO)

28.33

Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YYSİO)

2835.25

Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) (YYSİO)

2835.26

Diğer kalsiyum fosfatlar (YYSİO)

2836.99

Diğerleri (YYSİO)

28.39

Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YYSİO)

2841.70.00.10.00

Amonyum molibdat (YYSİO)

2841.70.00.90.11

Sodyum molibdat (YYSİO)

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (YYSİO)

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları (YYSİO)

2904.90.85.00.29

Diğerleri (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO)

2906.13.90.00.00

İnositoller (YYSİO)

2907.19.00.90.19

Diğerleri (YYSİO)

2909.50.90.90.00

Diğerleri (YYSİO)

2914.70.00.90.00

Diğerleri (keton miski (4,-tert –bütil –2’,6’-dimetil – 3’,5’ –dinitroasetofenon) hariç ) (YYSİO)

29.15 (**)

 

 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO)   (**)

29.18 (*)   (**)

 

 

 

Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO) (*)    (**)

2921.19.80.00.29

Diğerleri (Yalnız amin gruplu bileşikler) (YYSİO)

2922.41

Lizin ve esterleri; bunların tuzları (YYSİO)

2922.42

Glutamik asit ve tuzları  (YYSİO)

2922.49

Diğerleri (YYSİO)

2922.50 (**)

Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YYSİO)   (**)

2923.10.00.00.00

Kolin ve tuzları (YYSİO)

2923.20

Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (YYSİO)

2923.90.00.10.12

Betain (YYSİO)

2923.90.00.10.13

Betain hidroklorür (YYSİO)

2923.90.00.10.19

Betainin diğer tuzları (YYSİO)

2924.29.95.00.29

Diğerleri (YYSİO)

2930.40.10.00.00

Methionin (INN) (YYSİO) 

2930.40.90.00.00

Diğerleri (YYSİO)

2930.90.13.00.00

Sistein ve sistin  (Yalnız sistin) (YYSİO)

2930.90.70.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar (YYSİO)

2931.00.95.10.00

Arsenikli organik bileşikler (YYSİO)

2932.99.70.00.00

Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO)

2933.29.90.00.19

Diğerleri (YYSİO)

2933.39.99.00.29

Diğerleri (YYSİO)

2933.49.90.00.29

Diğerleri (Yalnız azotlu heterosiklik bileşikler) (YYSİO)

2933.59.95.00.39

Diğerleri (YYSİO)

29.36

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YYSİO)

2941.90.00.00.59

Antibiyotikler, diğerleri (YYSİO)

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri (YYSİO)

3203.00.10.90.00

Diğerleri (Yalnız boyayıcı maddeler) (YYSİO)

3204.19.00.00.19

Diğerleri (YYSİO)

3302.90.90.00.00

Diğerleri (YYSİO)

3507.90.90.00.19

Diğerleri (YYSİO)

3808.40.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YYSİO)

3808.40.90.00.19

Diğerleri (YYSİO)

3823.19.10.00.00

Damıtılmış yağ asitleri (YYSİO)

3823.19.90.00.00

Diğerleri (Yalnız yağ asitleri) (YYSİO)

3824.90.15.00.19

Diğer iyon değiştiriciler (YYSİO)

3824.90.99.90.58

Diğerleri (YYSİO)

3909.10.00.00.00

Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri (YYSİO)

3913.90.00.90.00

Diğerleri (Yalnız polimerler) (YYSİO)

 

 

(YYSİO):Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar


Ek V-A : Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve

                Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

1108.12.00.10.00

Torba içinde olanlar

1301.90.00.31.00

Tababette kullanılanlar

1302.20.10.10.00

Pektik maddeler (pektinler)

1302.39.00.90.00

Diğerleri

1508.90.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1701.12.90.00.00

Diğerleri

1702.11.00.10.00

Laktoz

1702.30.99.00.00

Diğerleri

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

2519.90.10.00.12

Saf olmayan magnezyum oksit

2519.90.90.00.19

Diğerleri

2707.50.90.00.19

Diğerleri

2707.60.00.00.12

Ksilenoller

2707.60.00.00.19

Diğerleri

2710.19.99.00.19

Diğerleri

2801.20.00.90.00

Diğerleri

2809.20.00.00.13

Orto fosforik asitler (fosforik asit )

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2811.29.90.90.12

Sülfamik asit  (aminosülfonik asit )

2831.10.00.00.12

Sodyum sülfoksilat

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

2833.29.30.00.00

Kobalt sülfat, titan sülfat

2833.29.50.00.11

Demir II sülfat

2833.40.00.30.00

Potasyum

2835.10.00.10.11

Sodyum fosfit ve hipofosfit

2835.10.00.10.12

Kalsiyum fosfit ve hipofosfit

2835.22.00.00.11

Monosodyum fosfat

2835.25.10.00.00

İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 'den az olanlar

2835.26.10.00.00

İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005' den az olanlar

2835.26.90.00.00

İçerdiği flor miktarı ağırlık itibariyle kuru anhidrit madde üzerinden % 0,005 veya daha fazla olanlar

2835.39.00.10.00

Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar (Yalnız sodyum polifosfatlar)

2836.99.18.30.00

Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)

2839.11.00.00.00

Sodyum metasilikatlar

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 

2902.41.00.00.00

o – Ksilen

2902.42.00.00.00

m - Ksilen

2902.43.00.00.00

p - Ksilen

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (1,2 -propandiol)

2905.39.20.00.00

Bütan - 1,3-diol

2905.43.00.00.00

Mannitol

2905.44.91.00.00

D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.59.10.00.19

Diğerleri (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar)

2906.21.00.00.00

Benzil alkol

2906.29.00.10.11

Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)

2907.11.00.10.00

Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)

2907.12.00.10.00

Krezoller

2908.10.00.10.12

p-Klor-m-krezol

2908.10.00.90.19

Diğerleri

2912.19.00.90.19

Diğerleri

2912.60.00.00.00

Paraformaldehit

2914.69.90.00.19

Diğerleri

2914.70.00.90.00

Diğerleri

2915.29.00.00.19

Asetik asitin diğer tuzları

2915.31.00.00.00

Etil asetat

2915.50.00.00.19

Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri

2915.60.90.90.19

Diğerleri

2915.70.30.00.13

Magnezyum stearat

2915.70.30.00.16

Aluminyum stearat

2915.90.80.00.29

Diğerleri

2916.31.00.90.12

Sodyum benzoat

2918.11.00.00.11

Laktik asit

2918.11.00.00.12

Kalsiyum laktat

2918.12.00.00.00

Tartarik asit

2918.15.00.90.29

Sitrik asitin diğer esterleri

2918.16.00.00.12

Kalsiyum glukonat

2918.16.00.00.19

Glukonik asitin diğer tuzları

2918.21.00.00.11

Salisilik asit

2918.90.90.00.12

Kalsiyum laktobiyonat

2918.90.90.00.19

Diğerleri

2919.00.10.90.00

Diğerleri

2921.11.90.00.19

Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları

2921.45.00.00.29

Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları

2922.11.00.00.11

Monoetanolamin (etanolamin)

2922.13.10.00.00 (*)

Trietanolamin   (*)

2922.41.00.00.12

Lizin monohidroklorür

2922.49.95.00.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2922.49.95.00.39

Diğerleri

2923.90.00.90.19

Diğerleri

2924.19.00.00.29

Diğer asiklik amidler

2924.21.90.00.19

Diğerleri

2924.29.95.00.17

Lidokain hidroklorür

2924.29.95.00.29

Diğerleri

2925.20.00.00.29

Diğerleri

2926.90.95.00.19 (**)

Diğerleri   (**)

2927.00.00.00.31

Azoksi bileşikleri

2930.90.70.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.70.90.68

Diğerleri

2931.00.95.90.59

Diğerleri

2932.29.85.90.19

Diğer laktonlar

2933.11.90.00.11

Fenazon (antiprin)

2933.11.90.00.19

Diğerleri

2933.39.99.00.29

Diğerleri

2933.49.90.00.29

Diğerleri

2933.59.95.00.39

Diğerleri

2933.69.80.00.19

Diğerleri

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.91.90.00.49 (**)

Diğerleri   (**)

2934.10.00.00.19

Diğerleri

2934.99.20.00.00

Furazolidon (INN)

2934.99.90.90.18

Diğerleri

2935.00.90.00.11

Sülfodiazin

2935.00.90.00.18

Sodyum sülfadimiden

2935.00.90.00.29

Diğerleri

2936.21.00.00.12

Vitamin A asetat

2936.21.00.00.13

Vitamin A propiyonat

2936.21.00.00.14

Vitamin A palmitat

2936.22.00.00.12

Tiyamin hidroklorür

2936.22.00.00.13

Tiyamin mononitrat

2936.23.00.00.11

Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin]

2936.24.00.00.13

Kalsiyum pantotanat

2936.25.00.00.11

Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin, piridoksol]

2936.26.00.00.11

Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ]

2936.26.00.00.12

Hidroksi kobalamin

2936.27.00.00.11

Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ]

2936.27.00.00.12

Sodyum askorbat

2936.27.00.00.19

Vitamin C'nin diğer türevleri

2936.28.00.00.12

Tokoferil asetat

2936.29.10.00.11

Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]

2936.29.30.00.11

Vitamin H (biyotin)

2936.29.90.00.13

Vitamin PP (nikotinamit (INN) )

2936.29.90.00.22

Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol)  

2937.19.00.00.12

Hipofiz arka lobu hormonları

2937.22.00.00.00

Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

2938.90.90.90.18

Diğerleri

2939.30.00.00.11

Kafein

2939.99.00.90.12

Atropin

2941.10.10.00.11

Amoksilin trihydrate

2941.10.10.00.13

Amoksilin sodium

2941.10.90.00.19

Diğerleri

2941.20.80.00.00

Diğerleri

2941.30.00.00.14

Oxytetrasiklin

2941.30.00.00.15

Oxytetrasiklin HCI

2941.30.00.00.17

Chlortetrasiklin HCI

2941.50.00.00.19

Diğerleri

2941.90.00.00.13

Neomisin ve türevleri; bunların tuzları

2941.90.00.00.15

Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları

2941.90.00.00.23

Gentamisin sülfat

2941.90.00.00.29

Gentamisin'in diğer türevleri; bunların tuzları

2941.90.00.00.32

Linkomisin HCI

2941.90.00.00.59

Diğerleri

3001.10.10.00.19

Diğerleri

3003.10.00.00.11

Penisilin, prokain penisilin

3003.10.00.00.29

Diğerleri

3003.20.00.00.59

Diğerleri

3003.40.00.30.00

Üçüncü sınıf

3003.90.90.30.00

Üçüncü sınıf

3004.10.10.00.11

Penisilin, prokain penisilin

3004.10.10.00.13

Amoksisilin

3004.10.10.00.23

Oksasilin

3004.10.10.00.29

Diğerleri

3004.10.90.00.19

Diğerleri

3004.20.10.00.13

Sefaloglisin

3004.20.10.00.18

Gentamisin

3004.20.10.00.33

Oksitetrasiklin

3004.20.10.00.59

Diğerleri

3004.20.90.00.52

Linkomisin

3004.20.90.00.59

Diğerleri

3004.31.90.00.00

Diğerleri

3004.32.10.00.00

Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar

3004.39.10.00.00

Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar

3004.39.90.00.00

Diğerleri

3004.50.10.00.00

Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar

3004.90.11.10.00

Birinci sınıf

3004.90.19.20.00

İkinci sınıf

3004.90.19.30.00

Üçüncü sınıf

3004.90.99.30.00

Üçüncü sınıf

3204.13.00.00.00

Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

3204.17.00.00.11

Pigmentler

3204.90.00.00.00

Diğerleri

3402.11.90.90.12

Dodesil benzen sülfonik asit

3402.11.90.90.19

Diğerleri

3402.13.00.00.00

İyonlu olmayanlar

3402.19.00.90.00

Diğerleri

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler

3404.20.00.00.00

Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler

3505.10.50.00.00

Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar

3808.10.10.00.00

Esası pretroitler olanlar

3808.10.30.00.00

Esası karbamatlar olanlar

3808.10.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.10.90.00.19

Diğerleri

3808.40.10.00.00

Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

3808.40.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.40.90.00.19

Diğerleri

3808.90.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.90.90.00.19

Diğerleri

3817.00.80.00.29

Diğerleri (Yalnız dodesilbenzen)

3824.90.99.90.58

Diğerleri

3905.19.00.00.00

Diğerleri

3905.99.90.00.00

Diğerleri

3907.20.11.00.00

Polietilen glikoller

3910.00.00.00.11

Silikon yağları

3912.39.80.00.00

Diğerleri

3912.90.90.00.00

Diğerleri

 

Ek V-B : Zirai Mücadele İlaç ve Teknik Maddeleri, Teknik Madde İmalinde
                Kullanılan Hammaddeler, Çekici Tuzaklar ile Hidrolize Protein
                İhtiva Eden Cezbedicile­r

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2530.90.20.00.00

Sepiolit

2530.90.98.90.39

Diğerleri (Yalnız sillitin z)

2707.50.90.00.19

Diğerleri

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2812.10.18.00.11 (*)

Fosfor oksiklorür   (*)

2825.50.00.00.12

Bakır II oksit (siyah bakır oksit)

2825.50.00.00.13

Bakır hidroksitler

2827.41.00.10.00

Bakır oksiklorür

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

2839.90.00.90.19

Diğer silikatlar

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)

2848.00.00.20.00

Saf çinko fosfür

2851.00.80.20.00

Diğerleri (Yalnız hydrogen cyanamide)

2901.10.00.90.12

Heptan

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları (Yalnız xylene)

2903.61.00.00.11

Klorbenzen

2904.90.85.00.11

Pentaklornitrobenzen (PCNB)

2904.90.85.00.29

Diğerleri (Yalnız 3,5 dinitro 4 chloro benzo-trifluroid)

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol

2905.13.00.00.00

n -Bütil alkol (1 -butanol)

2905.14.90.00.11

İzobütil alkol

2905.16.80.00.11

İzooktanol

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (1,2 -propandiol)

2905.59.99.90.00

Diğerleri

2906.29.00.90.19

Diğerleri (Yalnız dicofol)

2907.13.00.00.12

Nonilfenol ve izomerleri

2908.90.00.90.19

Diğerleri

2909.30.90.90.19

Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri

2909.41.00.00.00

Dietilen glikol (2,2' -oksidietanol) (digol)

2909.42.00.00.11

Etilen glikolün  monometil eterleri

2909.49.90.90.00

Diğerleri (Yalnız m-phenoxy benzylalcohol)

2910.30.00.00.00

Epiklorhidrin (1 -klor -2,3 -epoksipropan)

2912.29.00.90.19

Diğerleri

2912.50.00.00.13

Metaldehit (kristal veya toz halinde)

2912.50.00.00.19

Diğerleri (Yalnız methaphonoxy benzaldehid)

2913.00.00.10.00

Kloral (triklorasetaldehit)

2914.13.00.00.00 (**)

4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)   (**)

2914.22.00.00.11

Siklohekzanon

2914.29.00.00.19

Diğerleri (Yalnız isophorone)

2915.39.90.90.19

Diğerleri (Yalnız ethyl glycol acetate)

2915.40.00.00.11

Monoklor asetik asit (klorasetik asit)

2915.50.00.00.11

Propionik asit

2915.90.80.00.29

Diğerleri

2916.19.80.00.00

Diğerleri

2916.20.00.00.19

Diğerleri

2916.39.00.90.19

Diğerleri

2917.39.80.90.19

Diğer aromatik polikarboksilik asitler

2918.19.80.90.19

Diğerleri

2918.90.90.00.19

Diğerleri

2919.00.10.10.11

Tribütil fosfatlar

2919.00.90.00.29

Diğerleri

2920.10.00.00.11

Tiyofosforik asit esterleri

2920.10.00.00.19

Diğerleri

2920.90.10.11.12

Dimetil sülfat

2920.90.10.19.19

Diğerleri

2920.90.30.00.00 (*)

Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)   (*)

2920.90.85.90.00

Diğerleri

2921.11.10.00.12

Dimetilamin

2921.19.10.00.11

Trietilamin

2921.19.30.00.11

İzopropilamin

2921.42.10.00.12

Dikloranilinler

2921.42.90.00.19

Diğerleri

2921.49.80.00.29

Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları

2921.51.19.00.29

Diğerleri

2922.19.80.00.29

Diğerleri

2922.49.95.00.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2924.19.00.00.29

Diğer asiklik amidler

2924.21.90.00.19

Diğerleri

2924.29.95.00.29

Diğerleri

2925.19.95.00.14

Procymidone

2925.19.95.00.19

Diğer imidler

2925.20.00.00.19

Guanidinin diğer tuzları (Yalnız dodine)

2925.20.00.00.29

Diğerleri

2926.90.95.00.19 (**)

Diğerleri   (**)

2927.00.00.00.19

Diğer diazo bileşikleri (Yalnız fenaminosulf)

2928.00.90.20.19

Hidroksilaminin diğer organik türevleri

2930.20.00.00.11

Tiyokarbamatlar

2930.30.00.00.19

Diğerleri

2930.90.70.90.68

Diğerleri

2931.00.95.90.59

Diğerleri

2932.29.85.90.19

Diğer laktonlar

2932.99.85.90.00

Diğerleri (benzofuran (kumaron) hariç )

2933.19.90.00.19

Diğerleri

2933.29.90.00.19

Diğerleri

2933.39.99.00.21

Piperidin türevleri

2933.39.99.00.29

Diğerleri

2933.59.10.00.00

Diazinon (ISO)

2933.59.95.00.29

Piperazinin diğer tuz ve türevleri

2933.59.95.00.39

Diğerleri

2933.69.10.90.11

Atrazin

2933.69.10.90.13

Simazin

2933.69.80.00.19

Diğerleri

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.99.10.00.00

Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol )

2933.99.40.00.19

Diğerleri

2933.99.90.00.12

İndolbutirik asit

2933.99.90.00.29

Diğerleri

2934.10.00.00.19

Diğerleri

2934.20.80.00.00

Diğerleri

2934.99.90.90.18

Diğerleri

2935.00.90.00.29

Diğerleri

2936.29.10.00.11

Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]

2941.90.00.00.59

Diğerleri

3202.90.00.00.13

Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)

3204.17.00.00.11

Pigmentler

3402.11.90.90.19

Diğerleri

3402.13.00.00.00

İyonlu olmayanlar

3402.19.00.90.00

Diğerleri

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler

3402.90.90.00.16

Sabun içermeyenler

3501.10.50.00.00

Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3804.00.10.00.00

Konsantre edilmiş sülfitli lesivler

3804.00.90.90.00

Diğerleri

3808.10.10.00.00

Esası pretroitler olanlar

3808.10.20.00.00

Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar

3808.10.30.00.00

Esası karbamatlar olanlar

3808.10.40.00.00

Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar

3808.10.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.10.90.00.19

Diğerleri

3808.20.10.00.00

Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar

3808.20.15.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.20.15.00.19

Diğerleri

3808.20.30.00.00

Esası ditiokarbamatlar olanlar

3808.20.40.00.00

Esası benzimidazoller olanlar

3808.20.50.00.00

Esası diazol veya triazol olanlar

3808.20.60.00.00

Esası diazin veya morfolinler olanlar

3808.20.80.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.20.80.00.19

Diğerleri

3808.30.11.00.00

Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar

3808.30.13.00.00

Esası triazinler olanlar

3808.30.15.00.00

Esası amidler olanlar

3808.30.17.00.00

Esası karbamatlar olanlar

3808.30.21.00.00

Esası dinitroanilin türevleri olanlar

3808.30.23.00.00

Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar

3808.30.27.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.30.27.00.19

Diğerleri

3808.30.30.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.30.30.00.19

Diğerleri

3808.40.10.00.00

Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

3808.40.20.00.00

Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar

3808.40.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.40.90.00.19

Diğerleri

3808.90.10.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.90.10.00.19

Diğerleri

3808.90.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.90.90.00.19

Diğerleri

3824.90.99.90.58

Diğerleri

 


Ek VI-A : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri
                  (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

03.01

Canlı balıklar

03.02

Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

03.03

Balıklar (dondurulmuş)  (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

03.04

Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

03.05

Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri

03.06

Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri

03.07

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri

04.02

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

04.03

Yayıkaltı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)

04.04

Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

04.05

Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri

04.06

Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler

04.08

Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)

0410.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler

0511.91

Balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3. fasılda yer alan cansız hayvanlar

07.01

Patates (taze veya soğutulmuş) (tohumluklar hariç)

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

07.03

Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)

07.04

Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)

07.05

Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)

07.06

Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

07.08

Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)

07.09

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

07.10

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda  kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.11

Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)

07.12

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.13

 

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

07.14

Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya "pellet" şeklinde olsun olmasın); sagu özü

08.01

Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın)

08.02

Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)

0803.00

Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)

08.04

Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu, mango ve mangost (taze veya kurutulmuş)

08.05

Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)

08.06

Üzümler (taze veya kurutulmuş)

08.07

Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)

08.08

Elma, armut ve ayva (taze)

08.09

Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze)

08.10

Diğer meyvalar (taze)

08.11

Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)

08.12

Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)

08.13

Meyvalar (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları

0814.00.00.00.00

Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler  içinde geçici olarak konserve edilmiş)

09.01

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi  bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler

(0901.11.00.00.00 Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmamış,

0901.12.00.00.00 Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmış,

0901.21.00.00.00 Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmamış,

0901.22.00.00.00. Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmış hariç)

09.02

Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)

0903.00.00.00.00

Paraguay çayı

09.04

Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş)

0905.00.00.00.00

Vanilya

09.06

Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri

0907.00.00.00.00

Karanfil (bütün halindeki meyva, tane ve sapları)

09.08

Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule

09.09

Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyvaları (YGSKGTE)

09.10

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat (YGSKGTE)

10.01

Buğday ve mahlut (tohumluklar hariç)

1002.00.00.00.00

Çavdar (YGSKGTE)

1003.00

Arpa (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

1004.00

Yulaf (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

10.05

Mısır (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

10.06

Pirinç (tohumluklar hariç)

1007.00

Tane darı (koca darı) (tohumluklar hariç)

10.08

Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat (YGSKGTE)

1101.00

Buğday unu veya mahlut unu

11.02

Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç) (YGSKGTE)

11.03

Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat irmikleri ve pelletleri (YGSKGTE)

11.04

Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) (10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş)

11.05

Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri

11.06

07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un , ezme ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu

11.07

Malt (kavrulmuş olsun olmasın)

11.08

Nişastalar; inülin (YGSKGTE)

1109.00.00.00.00

Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)

1201.00

Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

12.02

 

Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

1203.00.00.00.00

Kopra

1204.00

Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

12.05

Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

1206.00

Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

12.07

 

Diğer yağlı tohumlar ve meyvalar (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

12.08

Yağlı tohum ve meyvaların un ve kaba unları (hardal unu hariç)

1209.91.90.00.11

Kabak tohumu (YGSKGTE)

12.10

Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin

12.11

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyvalar dahil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)

1212.10

Keçiboynuzu (keçiboynuzu tohumları dahil) (tohumluklar hariç)

1212.20.00.90.00

Diğerleri

1212.30.00.00.00

Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri

1212.91

Şeker pancarı

1212.99

Diğerleri

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

12.14

İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın)

1404.90.00.90.11

Çöven

1501.00

 

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç) (YGSKGTE)

1502.00

 

Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)

1503.00

 

Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) (YGSKGTE)

15.04

 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.07

 

Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.08

 

Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.09

 

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

1510.00

 

Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil) (YGSKGTE)

15.11

 

Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.12

 

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.13

 

Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.14

 

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.15

 

Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.16

 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE)

15.17

 

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (YGSKGTE)

1518.00

 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler  hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (YGSKGTE)

1601.00

Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları

16.02

Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

1603.00

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları

16.04

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; balık yumurtalarından elde edilen havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

16.05

Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

17.01

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) (1701.99.10.00.11 Kristal şeker hariç)

1701.99.10.00.11

Kristal şeker (İlaç imalinde kullanılanlar hariç)

17.02

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel

17.03

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YGSKGTE)

17.04

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

1801.00

Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)

1802.00.00.00.00

Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

18.03

Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın)

1804.00.00.00.00

Kakao yağı (katı ve sıvı)

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

19.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar)

(1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un,

1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç,

1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi hariç)

19.02

 

 

 

 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş  veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

(1902.19.90.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna hariç)

1903.00.00.00.00

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)

19.04

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)

19.05

 

 

 

 

 

 

 

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler (YGSKGTE)

(1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi,  

1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret,

1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye,

1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze,

1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek hariç)

20.01

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

20.02

Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)

20.03

Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

20.04

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış  veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )

20.05

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya  konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )

2006.00

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)

20.07

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

20.08

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

20.09

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın

21.01

Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri

21.02

Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları

21.03

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal

21.04

Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

2105.00

Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

21.06

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (aktif bileşeni standardize edilerek yoğunlaştırılmış, günlük ve/veya servis dozu belirlenmiş ve tamamen bitki ekstraktlarından oluşan veya temelini (minimum %70) bitki ekstraktı oluşturan ürünler (toz, tablet, kapsül, şurup vb.) hariç)

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyva ve sebze suları hariç)

2203.00

Malttan üretilen biralar

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

22.07

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (YGSKGTE)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

2209.00

Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

23.01

Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YGSKGTE)

2302.50.00.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

2303.20

Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları (YGSKGTE)

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)

2308.00.40.00.00

 

Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) (yalnız meyva posaları) (YGSKGTE)

2501.00

 

Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu (YGSKGTE)

3503.00

 

Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç) (YGSKGTE)

 

(YGSKGTE): Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler


Ek VI-B : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri
                  (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

 

0901.11.00.00.00

Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmamış

0901.12.00.00.00

Kahve (kavrulmamış) kafeini alınmış

0901.21.00.00.00

Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmamış

0901.22.00.00.00

Kahve (kavrulmuş) kafeini alınmış

13.01

 

Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve  yağ reçineler (pelesenkler gibi) (YGSKGTE)

13.02

 

Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)

15.21

 

Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) (YGSKGTE) (1521.90.91.00.11 Balmumu hariç)

1521.90.91.00.11

Balmumu (İlaç ve kozmetik sanayiinde kullanılanlar hariç)

1805.00.00.00.00

Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)

2503.00

 

Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) (YGSKGTE)

2506.21

Ham veya kabaca yontulmuş (YGSKGTE)

25.08

 

Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot ve dinas toprakları (YGSKGTE)

2525.10.00.00.00

Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika (YGSKGTE)

2525.20.00.00.00

Mika tozu (YGSKGTE)

25.28

 

Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan) (YGSKGTE)

2707.10.90.00.00

Diğer amaçlar için kullanılanlar (YGSKGTE)

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta) (YGSKGTE)

2707.50.90.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

27.10

 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar (YGSKGTE)

(2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller veya  polibromlu bifenilleri içerenler”,

2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)

28.01

Flor, klor, brom ve iyot (YGSKGTE)

28.09

Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

 

 

 

 

28.11 (*)

 

Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri (YGSKGTE)

28.15

 

Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri (YGSKGTE)

2823.00.00.00.00

Titan oksitleri (saf titan oksitleri) (YGSKGTE)

28.27

 

Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler (YGSKGTE)

28.28

 

Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler (YGSKGTE)

28.32

Sülfitler; tiyosülfatlar (YGSKGTE)

28.33

Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YGSKGTE)

28.34

Nitritler; nitratlar (YGSKGTE)

28.35

 

Fosfinatlar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

28.36

 

Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat (YGSKGTE)

28.39

Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YGSKGTE)

2847.00

Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş  olsun olmasın) (YGSKGTE)

29.01

Asiklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)

29.02 (**)

Siklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)

(2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)  

29.05 (*)   (**)

 

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)  

(2905.51.00.00.00 “Ethchlorvynol (INN)” hariç)

29.06

 

Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

29.09 (**)

 

Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol –fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç) 

29.12

 

Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit (YGSKGTE)

 

 

 

29.14 (**)

 

Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (YGSKGTE)

(2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”,

2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”,

2914.13.00.00.00 “4 -Metil - 2 –pentanon (metil izobütil keton)”,

2914.39.00.00.15 “1-phenyl-2-propanone”,

2914.39.00.00.16 “3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone” hariç)

29.15 (**)

 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2915.24.00.00.00 “Asetik anhidrit”,

2915.39.90.90.14 “Ethylidene di acetate”,

2915.90.80.00.11 “Asetil klorür” hariç)

29.16 (**)

 

Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)

29.18 (*)   (**)

 

Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2918.90.90.00.14 “Misoprostol” hariç)

2922.41

Lizin ve esterleri;bunların tuzları (YGSKGTE)

2922.42

Glutamik asit ve tuzları (YGSKGTE)

2922.49

Diğerleri (YGSKGTE)

2922.50 (**)

Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YGSKGTE)

(2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN),

2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)

2923.20.00.10.00

Lesitin (YGSKGTE)

2923.90.00.90.19

Diğerleri (Yalnız L- Carnitin) (YGSKGTE)

2924.19.00.00.17

Glutamin (YGSKGTE)

2924.29.95.00.23

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.95.00.29

Diğerleri (YGSKGTE)

29.25 (**)

 

Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler (YGSKGTE)

(2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)

29.32 (**)

Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (YGSKGTE)

(2932.91.00.00.00 “İzosafrol”,

2932.93.00.00.00 “Piperonal”,

2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç)

29.34 (**)

Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (YGSKGTE)

(2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”,

2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”,

2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”,

2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN),

2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)”,

2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)”

2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”,

2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN),

2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN) hariç) 

29.36

 

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YGSKGTE)

2939.30

Kafein ve tuzları (YGSKGTE)

2940.00

Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (YGSKGTE)

29.41

Antibiyotikler (YGSKGTE)

3002.90.50.10.19

Diğerleri (YGSKGTE)

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri (YGSKGTE)

3002.90.90.00.11 (*)

Saksitoksin (YGSKGTE)

3002.90.90.00.12 (*)

Risin (YGSKGTE)

3002.90.90.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

31.04

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (YGSKGTE)

31.05

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları (YGSKGTE)

3203.00

 

Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar (YGSKGTE)

32.04

 

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

3205.00

 

Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar (YGSKGTE)

32.06

Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

33.01

 

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri (YGSKGTE)

33.02

 

Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar (YGSKGTE)

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler (YGSKGTE)

34.04

Suni mumlar ve müstahzar mumlar (YGSKGTE)

35.01

 

Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları (YGSKGTE)

35.02

 

Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren  iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri (YGSKGTE)

3504.00

 

Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın) (YGSKGTE)

35.05

 

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar (YGSKGTE)

35.06

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer yapıştırıcılar; tutkal ve yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (YGSKGTE)

35.07

 

Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler (YGSKGTE)

3808.40

Dezenfekte ediciler (YGSKGTE)

3808.90.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YGSKGTE)

3808.90.90.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

38.12

 

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler (YGSKGTE)

38.15

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar (YGSKGTE)

3821.00.00.00.00

 

Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları (YGSKGTE)

3822.00

 

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YGSKGTE)

38.23

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri (YGSKGTE)

38.24 (*)

 

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) (YGSKGTE)  

(3824.71.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı”,

3824.90.99.90.25 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller” hariç)

39.01

Etilen polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.02

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.03

Stiren polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.04

 

Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.05

 

Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.06

Akrilik polimerler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.07

Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.08

Poliamidler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.09

 

Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

3910.00

Silikonlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.11

 

Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.12

 

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.13

 

Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

3914.00.00.00.00

 

39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.16

 

Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE)

39.17

 

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (YGSKGTE)

39.19

 

Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)

39.20

 

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) (YGSKGTE)

39.21

 

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (YGSKGTE)

39.23

 

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri (YGSKGTE)

39.24

 

Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (YGSKGTE)

3925.10.00.00.00

Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar (YGSKGTE)

 

 

 

 

40.02

 

Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) (YGSKGTE)

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)

4009.21

Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)

4017.00.90.90.11

Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya (YGSKGTE)

4017.00.90.90.19

Diğerleri (YGSKGTE)

4419.00

Ahşap mutfak ve sofra eşyası (YGSKGTE)

45.03

Tabii mantardan eşya (YGSKGTE)

48

 

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (YGSKGTE)

(4801.00 “Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç)

6909.90

Diğerleri (YGSKGTE)

6911.10

Sofra ve mutfak eşyası (YGSKGTE)

6912.00

Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç) (YGSKGTE)

70.10

 

Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri (YGSKGTE)

70.13

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler  için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)

7205.29.00.00.13

Demir veya çelik tozları (YGSKGTE)

7323.93

Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE)

8211.91.30.00.00