Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3)

Madde 1 - 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, Ek I/A ve EkI/B sayılı listelerde yer alan  atık ve metal hurdaların ithalatında, bu atık ve metal hurdaların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile veya Uygunluk Yazısı ile, Ek I/C sayılı listede yer alan atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu ise Uygunluk Yazısı ile belgelenir. Bu belgeler, Ek I/A ve Ek I/C sayılı listelerde yer alan atıklar için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında; Ek I/B sayılı listede yer alan metal hurdalar için ise kapıdan giriş aşamasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Madde 2 - Ek I/A ve B  sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (Ek III) (2 nüsha),

b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi (Ekli listelerde yer alan tüm maddeler için G.T.İ.P.’in proforma faturada yer alması gerekmektedir.),

c) Ek I/A sayılı listede yer alan atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya akredite laboratuar tarafından onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi ile ithalatı yapılacak atığın “Kontrole Tabi Atıklar” listesinde belirtilen özel şartları taşıdığını gösteren analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi,

Ek I/A sayılı listede yer alan 4012.20.90.00.00, GTİP’li maddenin ithaline sadece Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1) kapsamında Gümrük İdarelerince müsaade edilir. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış işletmeler tarafından ithal edilebilecek olan 4012.20.90.00.00 GTİP’li maddenin ithalatında ayrıca, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş gözetim şirketinin ürünün karkas olduğuna dair belgesi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi,

Ek I/A sayılı listede yer alan 39.01 – 39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi,

d) Ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaların ithalatında, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya laboratuar tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi,

ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur.

Madde 3 - Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

Madde 4 - Ek II sayılı listede yer alan atıkların serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan Ek I ve Ek II sayılı listelerde yer alan atıklar da dahil olmak üzere, tüm atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine, serbest bölge müdürlüğü başkanlığında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır. 

Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır.

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,

c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı,

Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir. Serbest Bölgeden atık ithalatında yukarıda geçen şartları sağlayanlardan Kontrol Belgesi veya Uygunluk yazısı aranmaz.

Madde 5 - “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi)” ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolu) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar olan evsel nitelikli çöpler, sintine, balast, tank yıkama sularının ithalatı bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Madde 6 - Ekli listede (Ek I/B) yer alan hurda metallerin ithalatı için; bu hurdaların en az % 85 veya üzerinde metal ihtiva etmeleri gerekmektedir. Eğer metal hurdası alaşım ise, alaşımı meydana getiren metallerin toplamı, en az % 85 veya üzerinde olmalıdır. İthal edilecek metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları zorunludur.  

Madde 7 - Ekli listede (EK I/B) yer alan hurda metal ithalatında sadece metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine uygunluk yazısı veya kontrol belgesi düzenlenir.

Madde 8 - Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı aşağıda belirtilen hususların sağlanması şartı ile verilir:

(a)  Ekli listede (EK I/A) yer alan atıkların ithalatı için; 39.01 – 39.14, 3915.20.00.00.00, 3915.90.90.00.00 ve 7001.00.10.00.00 GTİP numaralı atıkları ithal etmek isteyen sanayicilere, Bakanlık tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir.

Uygunluk Yazısı için sanayici tarafından Bakanlığa müracaat edilir. Müracaat dosyasında; kapasite raporu, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi örneği, taahhütname, 39.01 – 39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi, bulunur. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilir.

(b) Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlarının radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazları ile radyasyon güvenliği konusunda eğitilmiş personele) sahip olduklarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde belgelenmesi halinde, ilgili işletmelere hurda metal ithalatı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Söz konusu Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaları için Kontrol Belgesi aranmaz. İthal metal hurdasının 6. maddede belirtilen özellikleri taşımaması durumunda, anılan hurda metal ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye geri gönderilir. Bu hususlar için Uygunluk Yazısı alınması aşamasında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ek taahhütname alınır. Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykırı hareket edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir. Uygunluk yazısı iptal edilen firmaların gerekli koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Uygunluk Yazıları yenilenir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerekli gördüğü zamanlarda firma tesislerinde sistemin işleyişinin denetlemesini yapabilir. Denetim sonuçlarını, Çevre ve Orman Bakanlığına iletir.

(c)  Ekli listede (EK I/C) yer alan atıkların ithalatı için; firmaların bu atıkları çevreye duyarlı şekilde kullanacaklarını belgelemeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Uygunluk Yazısı alınması için ithalatçı (a) bendinde istenen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder. Ek I/C sayılı listede yeralan  2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP’li  maddelerin inşaat işlerinde kullanılması durumunda Kapasite Raporu şartı aranmaz. Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I-C) yer alan atıklar için Kontrol Belgesi aranmaz.

Ek I/C sayılı listede yeralan  2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP’li  maddelerin gemi raspalama işlemi haricinde kullanılacağının belgelenmesi halinde bu tebliğin 2. maddesi gereğince yıllık 100 tonu aşmamak kaydı ile Kontrol Belgesi alınabilir.

Ekli listede (Ek I/C) yer alan 3915.90.90.00.00 G.T.İ.P.’li plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdalarının (yalnız balyalanmış pet hurdaları) ithalatı için Uygunluk Yazısı, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olan ve geri kazanım tesisi olarak faaliyet gösteren ve Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı olan firmalara, ihracat taahhüt miktarının % 50’sini aşmamak kaydıyla, Kapasite Raporları ve anılan Bakanlıkça tespit edilecek kriterler çerçevesinde verilir.”

Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykırı hareket edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir ve uygun olmayan atıklar firma tarafından menşei ülkeye iade edilir. Uygunluk yazısı iptal edilen firmaların gerekli koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Uygunluk Yazıları yenilenir.

Madde 9 - Kontrol Belgesi’nin süresi 6 aydır, bu süre uzatılamaz. Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir.

Madde 10 - Ek I/A ve B sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesi kapsamı atık ve metal hurdaların tamamının ithalatının, Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesi ve onaylı proforma faturanın asıllarını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

b) Kontrol Belgesi kapsamı atık ve metal hurdaların tamamının ithalatının gerçekleşmesi halinde, gümrük giriş beyannamesi ile ihracatçı tarafından verilen faturanın ve Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshasını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

c) Ek I/A, B ve C sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatı için Uygunluk Yazısı alınması durumunda ithalatçılar; 6 ayda bir Uygunluk Yazısı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gümrük giriş beyannameleri ile her mala ilişkin analiz belgesinin bir kopyasını,

Çevre ve Orman Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.

Madde 11 - Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.

Madde 12 - Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 13 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 14 - 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğ’de belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz.

Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Madde 15- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek I

Kontrole Tabi Atıklar

 

A – Atıklar

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2708.10.00.00.00

Zift

2713.20.00.00.11

Penetrasyon asfalt (Türkiye'deki rafinerilerde üretilenler hariç)

2713.20.00.00.12

Blown (Türkiye'deki rafinerilerde üretilenler hariç)

2713.20.00.00.19

Diğer petrol bitümenleri (Türkiye'deki rafinerilerde üretilenler hariç)

39.01 – 39.14

İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar

3915.20.00.00.00

Stiren polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız ortadan yarılmak veya preslenmek suretiyle formu bozulmuş akrilonitril-butadien-stiren’den (ABS) mamûl kops kılıfları)

3915.90.90.00.00

Plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız herhangi bir ilave arıtma işlemi gerektirmeyen kırılmış ve yıkanmış pet şişeler ile poliamidden mamul film üretimi esnasında oluşan imalat artığı)

4004.00.00.00.11

Kauçuğun döküntü ve kırpıntıları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve  spor   zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları)

4004.00.00.00.12

Kauçuğun artıkları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve   spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde  kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları)

4004.00.00.00.13

Kauçuğun toz ve granülleri (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde,  oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu  işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları)

4012.20.90.00.00

Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri

(Sadece karkas niteliğinde olanlar)

4017.00.10.00.12

Her şekilde  sertleştirilmiş kauçuğun (ebonit gibi) döküntü, artık ve tozları (Yalnız sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) tozu)

7001.00.10.00.00

Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları (Katod ışın tüplerinden ve diğer aktive edilmiş camlardan oluşan cam atıkları hariç)

 

 

B - Metal Hurdaları

G.T.İ.P.

Madde İsmi

7112.91.00.00.00

Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)

7112.92.00.00.00

Platinden olanlar ( platin kaplamalı metaller dahil, fakat  diğer  kıymetli  metalleri   içeren kuyumcu külleri hariç)

7112.99.00.10.00

Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Yalnız gümüş döküntüleri)

7112.99.00.90.00

Diğerleri

7204.10.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları

7204.10.00.00.19

Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.11

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.19

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.19

Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.19

Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.30.00.00.00

Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)

7204.41.91.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar

7204.41.99.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar

7204.49.10.00.00

Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.30.00.00

Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.90.00.11

Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.90.00.19

Diğer döküntü ve hurdalar

7404.00.10.00.00

Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları

7404.00.91.00.00

Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları

7404.00.99.00.00

Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7503.00.10.00.00

Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları

7503.00.90.00.00

Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7602.00.19.00.00

Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)

7602.00.90.00.00

Aluminyum hurdaları

7902.00.00.00.00

Çinko döküntü ve hurdaları

8002.00.00.00.00

Kalay döküntü ve hurdaları

8101.97.00.10.00

Tungsten (volfram) Döküntüleri

8101.97.00.90.00

Tungsten (volfram) Hurdaları

8102.97.00.10.00

Molibden Döküntüleri

8102.97.00.90.00

Molibden Hurdaları

8103.30.00.10.00

Tantal Döküntüleri

8103.30.00.90.00

Tantal Hurdaları

8104.20.00.00.11

Magnezyum Döküntüleri

8104.20.00.00.12

Magnezyum Hurdaları

8106.00.10.00.12

Bizmut döküntüleri

8106.00.10.00.13

Bizmut hurdaları

8108.30.00.00.11

Titanyum döküntüleri

8108.30.00.00.12

Titanyum hurdaları

8109.30.00.00.11

Zirkonyum döküntüleri

8109.30.00.00.12

Zirkonyum hurdaları

8111.00.19.00.11

Manganez döküntüleri

8111.00.19.00.12

Manganez hurdaları

8112.30.40.00.11

Germanyum döküntüleri

8112.30.40.00.12

Germanyum hurdaları

8112.40.10.00.13

Vanadyum döküntüleri

8112.40.10.00.14

Vanadyum hurdaları

8112.92.10.00.12

Hafniyum döküntüleri

8112.92.10.00.13

Hafniyum hurdaları

8112.92.39.00.11

Niobyum döküntüleri

8112.92.39.00.12

Niobyum hurdaları

8112.92.39.00.13

Renyum döküntüleri

8112.92.39.00.14

Renyum hurdaları

8112.92.50.00.11

Galyum döküntüleri

8112.92.50.00.12

Galyum hurdaları

8112.92.50.00.13

İndiyum döküntüleri

8112.92.50.00.14

İndiyum hurdaları

8113.00.40.00.11

Sermet döküntüleri

8113.00.40.00.12

Sermet hurdaları

 

C – Diğer Atıklar

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2618.00.00.00.00

Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-6 standardına uygun olan yalnız demir ve çelik cürufu griti)

2620.11.00.00.00

Galvanezli matlar

[Yalnız

 Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn),

 Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn),

 Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn),

 Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları]

2620.30.00.00.00

Başlıca muhtevası bakır olan küller ve kalıntılar (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-3 standardına uygun olan yalnız bakır cürufu griti)

2620.99.10.00.00

Başlıca muhtevası nikel olan küller ve kalıntılar (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan yalnız nikel cürufu griti)

2621.90.00.90.00

Diğerleri (Yalnız kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-4 standardına uygun olan yalnız kömür cürufu griti)

3915.90.90.00.00

Plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız balyalanmış pet hurdaları)

 

 

EK-II İthali Yasak Atıklar

A- Tehlikeli Atıklar

(01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ   TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

  01 03       Metalik  Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Atıkları

01 03 04

Sülfat cevheri işlenmesinden doğan asit üreten döküntüler

(A)

01 03 05

Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler

(M)

01 03 07

Metalik  madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  01 04            Metalik  Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07

Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 04 99 

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

    01 05      Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 05

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

(M)

01 05 06

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

(M)

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK,  GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

 02 01    Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 05

Tarımsal kimyasal madde atıkları

(A)

02 01 08

Tehlikeli maddeler içeren tarımsal  atıklar

(M)

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

   03 01      Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 04

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar

(M)

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

   03 02      Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01

Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 02

Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 03

Organik metal ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 04

İnorganik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 05

Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları

(M)

03 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

(M)

 

(04)  DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

    04 01      Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 03

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

(M)

04 01 04

Krom içeren tabaklama çözeltisi

(M)

04 01 06

Saha içinde özellikle krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 01 08

Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

(M)

04 01 09

Perdah ve boya atıkları

(M)

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  04 02       Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 14

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

(M)

04 02 16

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

(M)

04 02 19

Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN

        KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  05 01        Petrol Rafine Atıkları

05 01 02

Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru

(A)

05 01 03

Tank dibi çamuru

(A)

05 01 04

Asit alkil çamuru

(A)

05 01 05

Yağ döküntüsü

(A)

05 01 06

İşletme yada ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur

(A)

05 01 07

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 01 08

Diğer ziftler

(A)

05 01 09

Tehlikeli madde içeren saha içi  atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur

(M)

05 01 11

Yakıtların  bazlar ile temizlemesi  sonucu oluşan atıklar

(A)

05 01 12

Yağ içeren asitler

(M)

05 01 15

Kullanılmış filtre killeri

(A)

05 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  05 04       Kullanılmış Filtre Killeri

05 04 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

 

  05 05       Yağ Kükürt Giderme Atıkları

05 05 01

Kükürt içeren atıklar

(M)

05 05 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  05 06        Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan  Atıklar

05 06 01

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 06 03

Diğer ziftler(diğer katranlar)

(A)

05 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  05 07        Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01

Cıva içeren atıklar

(M)

05 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  05 08       Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

05 08 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

05 08 02

Asitli katranlar

(M)

05 08 03

Diğer katranlar

(M)

05 08 04

Yağın yeniden üretiminden kaynaklanan sulu  çözeltiler

(M)

05 08 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

(06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN  KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  06 01        Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01

Sülfürik asit ve sülfür asidi

(A)

06 01 02

Hidroklorik asit

(A)

06 01 03

Hidroflüorik asit

(A)

06 01 04

Fosforik ve fosfor asidi

(A)

06 01 05

Nitrik asit ve nitröz asit

(A)

06 01 06

Diğer asitler

(A)

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 02        Bazların İFTK’sından Kaynaklanan  Atıklar

06 02 01

Kalsiyum hidroksit

(A)

06 02 02

Soda

(M)

06 02 03

Amonyum hidroksit

(A)

06 02 04

Sodyum ve potasyum hidroksit

(A)

06 02 05

Diğer bazlar

(A)

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 03       Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK’larından Kaynaklanan  Atıklar

06 03 11

Siyanür içeren katı tuzlar ve  solüsyonlar

(M)

06 03 13

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 

(M)

06 03 15

Ağır metal içeren metalik oksitler

(M)

06 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 04        06 03’de Bahsedilmeyen  Metal İçeren Atıklar

06 04 02

Metalik tuzlar (06 03 hariç)

(M)

06 04 03

Arsenik içeren atıklar

(M)

06 04 04

Cıva içeren atıklar

(M)

06 04 05

Başka ağır metaller içeren atıklar

(M)

06 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  06 05        Saha İçi Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

(M)

 

  06 06            Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 06 02

Tehlikeli sülfürler içeren atıklar

(M)

06 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  06 07        Halojenlerin İFTK’larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

(M)

06 07 02

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

(A)

06 07 03

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

(M)

06 07 04

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit

(A)

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 08       Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 08 02

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 09   Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 09 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları

(M)

06 09 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 10            Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 10 02

Tehlikeli madde içeren atıklar

(M)

06 10 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 13            Başka Türlü Tanımlanmamış İnorganik (Organik Olmayan) Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları

06 13 01

İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar)

(A)

06 13 02

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

(A)

06 13 04

Asbest üretimi atıkları

(A)

06 13 05

Kurum

(A)

06 13 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  07 01       Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 01 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 09

Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 10

Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 01 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  07 02        Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 02 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 09

Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 10

Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 02 14

Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları

(M)

07 02 16

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

07 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 03        Organik Boyaların ve Pigmentlerin  İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 03 01

Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 09

Halojenli filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 10

Diğer filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 04            Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Hariç) Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 04 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 04

Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 04 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 04 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 05        (Farmasotik)Ecza İlaçlarının İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 05 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 03

Organik halojenli  çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 05 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 05 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 06        Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 06 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 07

Halojenli durgun dip tortuları  ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 08

Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 06 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 07            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Üretiminin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 07 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 07

Halojenli durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 08

Diğer durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 09

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 10

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN  ATIKLAR

 

  08 01       Boya ve Verniğin İFTK’ları ve  Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

(M)

08 01 13

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları

(M)

08 01 15

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar

(M)

08 01 17

İçinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

(M)

08 01 19

İçinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar

(M)

08 01 21

Atık boya yada vernik sökücü

(A)

08 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  08 03       Baskı Mürekkeplerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

08 03 01

Halojenli çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 02

Halojenli olmayan çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 05

Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 06

Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 10

Temizleme için kullanılan organik çözücü atıkları

(M)

08 03 11

Atık dağlama çözeltileri

(M)

08 03 12

Tehlikeli madde içeren atık mürekkep

(M)

08 03 14

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 16

Atık asit dağlama solüsyonları

(A)

08 03 17

Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri

(M)

08 03 19

Kullanılmış yağ

(A)

08 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  08 04       Yapışkanlar ve Macunların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık  yapışkanlar  ve macunlar

(M)

08 04 11

Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macun çamurları

(M)

08 04 13

Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macunların akışkan çamurları

(M)

08 04 15

Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları) 

(M)               

08 04 17

Reçine yağı 

(A)

08 04 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  08 05       Başka Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

08 05 01

Atık izosiyanatlar

(A)

 

(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  09 01            Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 09 01

Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları

(A)

09 01 02

Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu

(A)

09 01 03

Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları

(A)

09 01 04

Fikser (sabitleyici) solüsyonları

(A)

09 01 05

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları

(A)

09 01 06

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar

(M)

09 01 11

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

(A)

09 0113

09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar

(A)

09 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  10 01       (Güç) Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden((19) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

10 01 04

Uçucu yağ külü ve  kazan tozu

(A)

10 01 09

Sülfürik asit

(A)

10 01 13

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü 

(A)

10 01 14

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan taban külü, cüruf ve  kazan tozu

(M)

10 01 16

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan uçucu kül

(M)

10 01 18

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

(M)

10 01 20

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları

(M)

10 01 22

Tehlikeli maddeler içeren  kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları

(M)

10 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 02       Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 07

Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

(M)

10 02 11

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 02 13

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri

(M)

10 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 03        Alüminyum Isıl(Termal)  Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 03 01

Anot imalatından kaynaklanan katranlar ve diğer karbon içeren atıklar

(M)

10 03 04

Birincil üretim cürufları

(A)

10 03 07

Kullanılmış pota astarları

(M)

10 03 08

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

(A)

10 03 09

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

(A)

10 03 10

Tuz cüruflarının ve siyah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar

(M)

10 03 15

Parlayabilir yada yayılabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran  köpükler

(M)

10 03 17

Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar

(M)

10 03 19

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 03 21

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil)

(M)

10 03 23

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

(M)

10 03 25

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 03 27

Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar

(M)

10 03 29

Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları

(M)

10 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 04       Kurşun Isıl Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01

Birincil ve ikincil işlem cürufları

(A)

10 04 02

Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdaları atıkları

(A)

10 04 03

Kalsiyum arsenat

(A)

10 04 04

Baca gazı tozu

(A)

10 04 05

Diğer parçacıklar ve toz

(A)

10 04 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

(A)

10 04 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 04 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 04 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 05       Çinko Isıl İşlem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 05 03

Baca gazı tozu

(A)

10 05 05

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 05 06

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 05 08

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 05 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 05 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 06       Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 06 03

Baca gazı tozu

(A)

10 06 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 06 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 06 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 07       Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Termal Metalürjisi Atıkları

10 07 07

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 08       Diğer Demir Olmayan Isıl Metalürji Atıkları

10 08 08

Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu

(A)

10 08 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir demir hurdaları ve posalar, büyük miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 08 12

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

(M)

10 08 15

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 08 17

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 08 19

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 08 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

  10 09      Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları 

(M)

10 09 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 09 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 09 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 09 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 09 15

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları

(M)

10 09 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 10       Demir Olmayan Döküm Atıkları

10 10 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 10 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 10 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 10 15

Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar

(M)

10 10 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 11       Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 09

Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı

(M)

10 11 11

Tehlikeli maddeler içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

(M)

10 11 13

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları

(M)

10 11 15

Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(M)

10 11 17

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

(M)

10 11 19

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları

(M)

10 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 12       Seramik Ürünler, Tuğlalar, Kiremitler ve İnşaat Malzemelerinin Üretim Atıkları

10 12 09

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 12 11

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

(M)

10 12 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 10 13        Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 09

Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları

(M)

10 13 12

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 13 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 14        Kremateryum Atıkları

10 14 01

Civa içeren gaz temizleme atıkları

(M)

 

(11) METAL VE DİĞER MATERYALLERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI VE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO-METALÜRJİDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

 11 01             Metal ve Diğer Materyallerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anodizasyon) Oluşan Atıklar

 

11 01 01

Krom dışında ağır metaller içeren siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 02

Ağır metaller içermeyen siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 03

Krom içeren siyanürsüz atıklar

(M)

11 01 05

Sıyırma asitleri(parlatma asitleri)

(A)

11 01 06

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

(A)

11 01 07

Sıyırma bazları

(A)

11 01 08

Fosfatlama çamurları

(A)

11 01 09

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

(M)

11 01 11

Tehlikeli maddeler içeren akıcı yıkama sıvıları

(M)

11 01 13

Tehlikeli maddeler içeren degresaj atıkları 

(M)

11 01 15

Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon değişim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar

(M)

11 01 16

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

11 01 98

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  11 02       Demir Dışındaki Madenlerin Hidro metalürjik İşlenmesinin Atıkları

11 02 02

Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları

(A)

11 02 05

Tehlikeli maddeler içeren bakır hidro metalürjisi işlemleri atıkları

(M)

11 02 07

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  11 03       Sertleştirme(Tavlama) İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

11 03 01

Siyanür içeren atıklar

(A)

11 03 02

Diğer atıklar

(A)

 

  11 05       Sıcak Galvaniz İşlemleri Atıkları

11 05 03

Gaz arıtma katı atıkları

(A)

11 05 04

Kullanılmış ayrıştırıcı(flux)

(A)

11 05 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

 

 

 

 

(12) METALLERİN VE PLASTİKLERİN BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY  İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  12 01                Metallerin ve Plastiklerin Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlenmesinden Kaynaklanan   Atıklar(Dövme, Kaynaklama, Presleme, Çekme, Tornalama, Kesme Ve Eğeleme Dahil)

12 01 06

Halojen içeren madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 07

Halojen içermeyen madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 08

Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 09

Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 10

Sentetik makine yağları

(A)

12 01 12

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar 

(A)

12 01 14

Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları

(M)

12 01 16

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

(M)

12 01 18

Yağ içeren metalik çamurlar  (öğütme, bileme ve bindirme tortuları)

(M)

12 01 19

Çözünebilmeye hazır makine yağı

(A)

12 01 20

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

(M)

12 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  12 03       Su ve Buhar Degresaj İşlemleri ((11) Hariç)

12 03 01

Akıcı yıkama sıvıları

(A)

12 03 02

İstim(buhar) azaltıma atıkları

(A)

 

(13) YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBİLİR YAĞLAR , (05) VE (12) HARİÇ)

 

  13 01       Atık Hidrolik Yağlar

13 01 01

PCB’ler içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 02

Diğer klorlanmış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 03

Klorlanmamış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 04

Klor içeren emülsiyonlar

(A)

13 01 05

Klor içermeyen emülsiyonlar

(A)

13 01 06

Sadece madeni yağ içeren hidrolik yağlar

(M)

13 01 07

Diğer hidrolik yağlar

(M)

13 01 08

Fren sıvıları

(M)

13 01 09

Mineral bazlı klor içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 10

Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar

(A)

13 01 11

Sentetik hidrolik yağlar

(A)

13 01 12

Hazır ve çözünebilir hidrolik yağlar

(A)

13 01 13

Diğer hidrolik yağlar

(A)

               

  13 02        Atık Makine Şanzıman ve Yağlama Yağları

13 02 01

Klorlu motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 02

Klorlu olmayan motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 04

Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 05

Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 06

Sentetik motor şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 07

Hazır ve çözünebilir makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 08

Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

 

  13 03       Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

13 03 01

PCB’ler içeren yalıtım yada ısı iletim yağları

(A)

13 03 06

13 03 01 ’de bahsedilenlerin dışındaki mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 07

Mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları 

(A)

13 03 08

Sentetik klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 09

Hazır ve çözünebilen yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 10

Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları 

(A)

 

  13 04       Sintine Yağları

13 04 01

İç su yolu denizciliğinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 02

İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 03

Diğer denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

 

13 05       Yağ/Su Separatörü (Ayırıcısı) İçerikleri

13 05 01

Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler

(A)

13 05 02

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar

(A)

13 05 03

İnterseptör (yakalayıcı)çamurları

(A)

13 05 04

Tuz  giderici çamurları yada emülsiyonları

(M)

13 05 05

Diğer emülsiyonlar

(M)

13 05 06

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ

(A)

13 05 07

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su

(A)

13 05 08

Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar

(A)

 

  13 07       Sıvı Yakıtların Atıkları

13 07 01

Fuel-oil ve mazot

(A)

13 07 02

Benzin(petrol)

(A)

13 07 03

Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

(A)

 

(14) ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARİÇ)

 

  14 06        Atık Organik Çözücüler, Soğutucu ve Köpük ve Aerosol İtici Gazlar

14 06 01

Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

(A)

14 06 02

Diğer halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 03

Diğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 04

Halojenli  çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

14 06 05

Diğer çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

 

(15) AKSİ BELİRTİLMEMİŞ İSE AMBALAJ MADDELERİ , ABSORBANSLAR, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI

 

  15 01       Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

15 01 10

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj

(M)

15 01 11

Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar içeren metalik ambalajlar

(M)

 

  15 02       Absorbanslar, Filtre Maddeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

15 02 02

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanslar, filtre maddeleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

(M)

 

(16) LİSTEDE BELİRTİLMEYEN ATIKLAR

 

 16 01             Çeşitli Taşıtlardan( İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış  Araçların Sökülmesinden ve Araç Bakımından ((13), (14), (16 06) ve (16 08) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

16 01 04

Kullanım ömrü dolmuş araçlar

(M)

16 01 07

Yağ filtreleri

(A)

16 01 08

Cıva içeren bileşimler

(M)

16 01 09

PCB’ler içeren bileşimler

(A)

16 01 10

Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları)

(A)

16 01 11

Asbest içeren fren balataları

(M)

16 01 13

Fren sıvıları

(A)

16 01 14

Tehlikeli madde içeren antifriz sıvıları

(M)

16 01 21

16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren bileşenler

(M)

16 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

16 02         Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

16 02 09

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

(M)

16 02 10

16 02 09 ’de bahsedilenlerin dışındaki PCB’ler içeren yada üzerlerine PCB bulaşmış ıskartaya ayrılmış ekipmanlar

(M)

16 02 11

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar 

(M)

16 02 12

Serbest asbest içeren ıskarta ekipman 

(M)

16 02 13

16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin dışında tehlikeli bileşenler içeren ıskarta ekipmanlar[1]

(M)

16 02 15

Iskartaya çıkan parçalardan  çıkartılmış tehlikeli maddeler içeren parçalar 

(A)

 

  16 03        Spesifikasyon (Standart) Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler

16 03 03

Tehlikeli maddeler içeren inorganik (organik olmayan) atıklar 

(M)

16 03 05

Tehlikeli maddeler içeren organik maddeler

(M)

 

  16 04        Atık Patlayıcılar

16 04 01

Atık mühimmat

(A)

16 04 02

Havai fişek atıkları

(A)

16 04 03

Diğer atık patlayıcılar 

(A)

 

  16 05       Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar

16 05 04

Tehlikeli maddeler içeren basınçlı tanklar içindeki (balonlar dahil) gazlar

 (M)

16 05 06

Tehlikeli maddelerden oluşmuş yada tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar kimyasalları karışımları da dahil, laboratuvar kimyasalları

 (M)

16 05 07

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta inorganik (organik olmayan) kimyasallar

 (M)

16 05 08

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

(M)

 

  16 06       Piller ve Aküler

16 06 01

Kurşun piller

(A)

16 06 02

Nikel kadmiyum piller

(A)

16 06 03

Cıva içeren piller

(A)

16 06 06

Pil ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

(A)

 

  16 07       Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme ((05) Ve (13) Hariç) Atıkları

16 07 01

Kimyasal maddeler içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 02

Yağ içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 03

Yağ içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 04

Kimyasal maddeler içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 05

Kimyasal maddeler içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 06

Yağ içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 08

Yağ içeren atıklar

(M)

16 07 09

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

16 07 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

                 

 

 

 

 

  16 08       Kullanılmış Katalizörler

16 08 02

Tehlikeli geçiş metalleri[2] yada tehlikeli bileşenler içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 05

Fosforik asit içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 06

Katalizör olarak kullanılmış sıvılar

(A)

16 08 07

Tehlikeli maddeler içeren kullanılmış katalizörler 

(M)

 

  16 09       Oksitleme Malzemeleri

16 09 01

Permanganatlar (örn; potasyum permanganat)

(A)

16 09 02

Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)

(A)

16 09 03

Peroksitler(örn; hidrojen peroksit)

(A)

16 09 04

Başka şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

(A)

 

16 10         Saha Dışı Arıtma Amaçlı Sulu Sıvı Atıklar

16 10 01

Tehlikeli madde içeren sulu sıvı atıklar

(M)

16 10 03

Tehlikeli madde içeren sulu konsantrasyonlar

(M)

 

  16 11       Refraktörler ve Astarlama Atıkları

16 11 01

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 03

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren  diğer astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 05

Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren astarlar ve refraktörler

(M)

 

(17) İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)

 

  17 01        Beton, Tuğla, Karo, Kiremit ve Seramik

17 01 06

Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları yada ayrı parçacıkları

(M)

 

  17 02        Ahşap, Cam ve Plastik

17 02 04

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış ahşap cam ya da plastik

(M)

               

  17 03       Bitümenli Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

17 03 01

Kömür ve katran içeren bitümenli karışımlar

(M)

17 03 03

Kömür katranı ve katranlı ürünler 

(A)

 

  17 04       Metaller (Alaşımları Dahil)

17 04 09

Tehlikeli maddeler içeren metal atıkları

(M)

17 04 10

Yağ katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

(M)

 

 17 05    Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar, ve Tarama İle Denizden Çıkartılan Hafriyat

17 05 03

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

(M)

17 05 05

Tehlikeli maddeler içeren tarama atıkları

(M)

17 05 07

Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

(M)

 

  17 06       Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

17 06 01

Asbest içeren yalıtım malzemeleri

(M)

17 06 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşmuş diğer yalıtım malzemeleri 

(M)

17 06 05

Asbest içeren inşaat malzemeleri

(M)

 

  17 07         Karışık İnşaat ve Yıkım Atıkları

17 07 02

Karma inşaat ve yıkım atıkları yada tehlikeli maddeler içeren ayrılmış kısımları

(M)

 

  17 08       Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri

17 08 01

Tehlikeli maddeler bulaşmış alçı bazlı inşaat malzemeleri

(M)

 

  17 09        Diğer İnşaat ve Yıkım Malzemeleri

17 09 01

Cıva içeren inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 02

PCB içeren (örneğin PCB içeren yalıtıcılar, PCB içeren reçine bazlı taban malzemeleri, PCB içeren yalıtıcı sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 03

Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

 

(18) İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)

 

  18 01        İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmaları Atıkları

18 01 03

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 01 06

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 01 08

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 

(A)

18 01 10

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

(A)

 

  18 02            Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

18 02 02

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 02 05

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 02 07

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

(A)

 

(19) ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN ATIKLARI, SAHA DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VE İNSAN TÜKETİMİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ATIKLARI

 

  19 01            Atık Yakma veya Piroliz Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01 05

Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

(A)

19 01 06

Gaz arıtımından kaynaklanan akıcı atıklar ve diğer akıcı atıklar

(A)

19 01 07

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

19 01 10

Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

(A)

19 01 11

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

(M)

19 01 13

Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

(M)

19 01 15

Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

(M)

19 01 17

Tehlikeli maddeler içeren Piroliz atıkları 

(M)

19 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

               

  19 02            Atıkların Fiziki/Kimyasal İşlenmesinden (Dekromizasyon- Krom Giderme, Desiyanürizasyon-Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) Kaynaklanan Atıklar

19 02 04

En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşan atıklar

(A)

19 02 05

Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal işlemlerin çamurları

(M)

19 02 07

Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar 

(A)

19 02 08

Tehlikeli maddeler içeren sıvı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 09

Tehlikeli maddeler içeren katı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 11

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

19 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

                 

  19 03        Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar[3]

19 03 04

Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen[4] stabilize edilmiş atıklar

(A)

19 03 06

Tehlikeli olarak işaretlenmiş, katılaştırılmış atıklar

(A)

 

  19 04       Sırlamadan Doğan Vitrifiye (Camlaştırılmış) Atıklar

19 04 02

Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları

(A)

19 04 03

Vitrifiye olmamış katı  faz

(A)

 

  19 07            Düzenli Depolama Sızıntı Suları          

19 07 02

Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sızıntı suları

(M)

               

  19 08            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Bertaraf Tesisi Atıkları

19 08 06

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

19 08 07

İyon değiştiricilerinin yeniden üretimi sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar

(A)

19 08 08

Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

(M)

19 08 10

Yenilebilir yağ içerenler dışındaki yağ /su ayrışmasından çıkan gres ve sıvı yağ karışımları

(A)

19 08 11

Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 

(M)

19 08 13

Endüstriyel atık suyun diğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

(M)

19 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  19 10            Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından  Kaynaklanan Atıklar

19 10 03

Tehlikeli maddeler içeren hav kesirleri ve tozlar

(M)

19 10 05

Tehlikeli maddeler içeren diğer kesirler ve tozlar

(M)

 

  19 11            Yağ Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

19 11 01

Kullanılmış filtre killeri

(A)

19 11 02

Asit katranları

(A)

19 11 03

Akıcı sıvı atıklar

(A)

19 11 04

Yakıtları bazlarla temizleme atıkları 

(A)

19 11 05

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma çamurları

(M)

19 11 07

Baca gazı temizleme atıkları

(A)

19 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  19 12            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Bertarafından (Örneğin Sınıflanması, Ezilmesi, Küçültülmesi, Topak Haline  Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

19 12 06

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

(M)

19 12 11

Atıkların mekanik işlenmesinden çıkan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık materyaller dahil)

(M)

 

  19 13            Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Doğan Atıklar

19 13 01

Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından doğan atıklar

(M)

19 13 03

Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

(M)

19 13 05

Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

(M)

19 13 07

Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından doğan akıcı sıvılar ve akıcı konsantrasyonlar

(M)

 

20   BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ,  ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) AYRI TOPLANMIŞ KISIMLAR DAHİL.

 

  20 01       Ayrı Toplanan Kısımlar ((15 01) Hariç)

20 01 13

Çözücüler

(A)

20 01 14

Asitler

(A)

20 01 15

Alkalinler

(A)

20 01 17

Foto kimyasallar

(A)

20 01 19