Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Tebliğ No: (2006/1)

Madde 1 - 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olması zorunludur.

Madde 2 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerin ithalatında  değerlendirme; listelerde yer alan ilgili standart, mevzuat, teknik belge veya ithalatçının talebi halinde, ithal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara göre Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır. Ürünün, değerlendirmeye esas tutulan standart veya mevzuata göre olumsuz çıkması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, ürün başvuru formunda (Ek 4) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. 

Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2) yer alan ürünlerin değerlendirmesine esas testlerine, testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilir. Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenlenir.

Değerlendirmeye esas alınan testlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu testlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış bulunan test raporlarının Türk Standartları Enstitüsü’ne ibrazı gereklidir.

Ekli listede (Ek 2) yer alan ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen testlerden  olumlu sonuç alan  ürünler; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.  Ancak,  ithalatçının  test edilen partiden sonra yaptığı ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle  aynı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla, her takvim yılı içinde bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden alınacak numuneler değerlendirmeye tabi tutulur.  Bu şekilde yapılan değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçıları tarafından daha sonra ithal edilecek aynı  G.T.İ.P. numaralı ürünler, arka arkaya gelecek partilerden alınacak numuneler uygun çıkıncaya kadar kontrole tabi tutulur. Bu uygunluk sağlandıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.  

Ekli listede (Ek 3) yer alan ürünlerin değerlendirmesi, evrak üzerinden, gerekirse test yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Testlerin yapıldığı durumlarda bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler bu ürünler için de uygulanır.

Madde 3 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu’nu (Ek 4) tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsünün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.

Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.

Madde 4 - Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez.

Madde 5 - AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgenin ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ayrıca ekli taahhütnamenin  (Ek 5) verilmesi halinde gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi sahibi mal veya hizmet üreten firmaların, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurmaları halinde; anılan Enstitü tarafından yapılacak inceleme neticesinde düzenlenecek, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olacak ve değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirtecek yazının, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ile birlikte gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 5) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

TSE veya TSEK markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapılacak ithalatta; TSE veya TSEK markası sahibi sanayicilere Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve marka kullanım sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan; değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirten yazının, “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” veya “Kalite Uygunluk Belgesi” ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 6) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz

Madde 6 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla;

a. e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun,

b. CE ve diğer işaretli ürünler için; uygunluk beyanının

ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.

Madde 7 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatına göre E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlere, ithalattan önce, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir.

Madde 8 - Gümrüklerde numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin sevki ve bazı ürünlerde, deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti gibi teknik problemlerle karşılaşılması halinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, bu raporda belirtilen süre zarfında deneyin yapılması kaydıyla,  ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek 7) alınarak, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya “İthal Malı Belgesi” verilir ve söz konusu belgenin münhasıran “Teknik Problem” nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından, bilahare yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet, ilgili  firmaya olumsuz test raporunun onaylı bir örneği ile birlikte taahhütlü yazı ile bildirilerek, olumsuz nihai test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığına (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Madde 9 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden,  10/10/2000 tarihli ve 24196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 2) kapsamında ithal edilecek maddeler için “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, parti oluşturmayan Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya gerekirse mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, sağlık, emniyet ve çevrenin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı yönünde yapılacak değerlendirme sonucuna göre “Uygunluk Belgesi” verilir.  

Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatına, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, ilgili gümrük  idareleri tarafından doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, ürünlerin ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Madde 10 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzni ve D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ithalat ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından AQAP Belgeli Kurum ve Kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

Madde 11 - 5, 6 ve 7 inci maddeler kapsamında ithal edilen ürünlere münhasıran, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 8) düzenleyerek aylık olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 12 - Türk Standartları Enstitüsü, ekli Aylık Değerlendirme Cetveli’ni (Ek 9) düzenleyerek her ayın ilk 10 günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 13 - Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 14 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 15 - 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon  (2005/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Madde 1 6- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 17 -Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek 1

 

 

 

 

  İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

 

 

 

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2523.21.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

21

Çimento Beyaz Portland

 

 

TS 22-1 ENV 413-1

Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler

2523.21.00.00.19

Diğerleri

21

Çimento Beyaz Portland

2523.29.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS EN 197-1

Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

 

 

TS 22-1 ENV 413-1

Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler

 

 

10157

Çimento-Sülfatlara Dayanıklı

2523.29.00.00.19

Diğerleri

TS EN 197-1

Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

2523.30.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS 22-1 ENV 413-1

Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler

2523.90.10.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS EN 197-1

Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

2523.90.10.00.19

Diğerleri

 

 

2523.90.80.00.11

Ambalajlanmış olanlar

 

 

2523.90.80.00.19

Diğerleri

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

TS EN 228

Otomotiv Yakıtları-Kurşunsuz Benzin-Özellikler ve Deney Metotları

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

 

 

 

 

 

 

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

 

 

2710.11.51.00.00

 Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2885

Otomotiv Yakıtları-Kurşunlu Benzin-Özellikler ve Deney Metotları

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

 

 

 

 

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin

TS 3082 EN 590

Otomotiv Yakıtları-Dizel-Özellikler ve Deney Metodları

2710.19.45.00.11

Motorin

 

 

2710.19.49.00.11

Motorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3917.32.99.90.00

Diğerleri

10827

Borular-Polietilen (PE)-Gaz Yakıtların Taşınması İçin-Yer Altına Döşenen-Metrik-Seri

 

 

 

 

3917.33.00.00.00

Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)

TS ISO 7375-1

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar

 

 

TS ISO 7375-2

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri

3926.20.00.00.11

Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)

8454

PVC Eldivenler-Evlerde Kullanılan

6909.11.00.00.11

Laboratuvar eşyası

4506

Porselen Kapsüller

 

 

TS 4507 ISO 1772

Laboratuvar Malzemeleri-Krözeler-Porselen ve Silika

7013.31.10.00.00

El imali olanlar

4211

Cam Biberonlar

7013.31.90.00.00

Makina imali olanlar

 

 

7013.39.10.00.00

Sertleştirilmiş camdan olanlar

 

 

7013.39.91.00.00

El imali olanlar

 

 

7013.39.99.00.00

Makina imali olanlar

 

 

7214.20.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan            yuvarlak çubuklar

708

Beton Çelik Çubukları

7214.20.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak            çubuklar

 

 

7214.20.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan            yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.91.10.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler

 

 

7214.91.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler

708

Beton Çelik Çubukları

 

 

3941

Alaşımsız Takım Çelikleri

7214.99.10.00.00

Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar

708

Beton Çelik Çubukları

7214.99.31.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7214.99.39.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan            yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak             çubuklar

 

 

7214.99.50.00.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.19

Diğer çubuklar

 

 

7214.99.71.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

708

Beton Çelik Çubukları

 

 

3941

Alaşımsız Takım Çelikleri

7214.99.79.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan            yuvarlak çubuklar

2162

Genel Yapı Çelikleri

7214.99.79.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak            çubuklar

 

 

7214.99.95.10.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.10.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.10.19

Diğer çubuklar

 

 

7214.99.95.90.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.90.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.90.19

Diğer çubuklar

 

 

7216.32.99.90.00

Diğerleri

910

Çelik I-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş

7217.10.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler

3721

Çelik Teller-Öngerilmeli Beton İçin

7311.00.10.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı        olanlar

11170

Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik

7311.00.10.90.00

Diğerleri

11169

Tüpler-Basınçlı Gazlar İçin, Çelik, Dikişsiz

 

 

TS 6600 EN 417

Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan-Metalik-LPG İçin-Vanalı Veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme

 

 

11170

Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik

7311.00.91.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı        olanlar

55

Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İçin

 

 

11170

Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik

7311.00.91.90.00

Diğerleri

55

Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İçin

 

 

1203

Basınçlı Hava Depoları (Kaynaklı Silindir Gövdeli)

 

 

TS 1519 ISO 4706

Tüpler Basınçlı Gazlar İçin-Tekrar Doldurulabilir-Kaynaklı, Çelik

 

 

11170

Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik

 

 

TS 6600 EN 417

Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan-Metalik-LPG İçin-Vanalı Veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme

 

 

11896

Tanklar, Çelikten, Tek Cidarlı LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 500 Litre-1.000 Litre, Yer Üstünde Kullanılan)

7311.00.99.90.00

Diğerleri

1203

Basınçlı Hava Depoları (Kaynaklı Silindir Gövdeli)

 

 

11896

Tanklar, Çelikten, Tek Cidarlı LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 500 Litre-1.000 Litre, Yer Üstünde Kullanılan)

7312.10.49.00.00

Diğerleri

1918

Halatlar (Çelik Telli, Genel Amaçlar İçin)

7312.10.61.00.00

Kaplanmamış

5680

Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin

7312.10.65.00.00

Çinko ile kaplanmış

 

7312.10.71.00.11

Ön gerilmeli demetler (toron)

5680

Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin

7312.10.81.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler

1918

Halatlar (Çelik Telli, Genel Amaçlar İçin)

7312.10.83.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi  geçmeyenler

 

 

7312.10.85.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi  geçmeyenler

 

 

7312.10.89.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri                                                          48 mm. yi geçenler

 

 

7314.20.10.00.11

Demir veya çelik tellerden örgüler

4559

Beton Çelik Hasırları

7315.20.00.00.00

Patinaj zincirleri

663

Patinaj Zincirleri-Oto ve Yol Makinaları İçin

7321.11.90.00.11

Gaz yakıtlı olanlar

TS 616-1-2 EN 30-1-2

Pişirme Cihazları – Gaz Yakan – Konutlarda Kullanılan Bölüm 1-2: Emniyet – Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar

 

 

TS 616-2-2 EN 30-2-2

Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Konutlarda Kullanılan-Bölüm 2-2: Enerjinin Rasyonel Kullanımı-Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar

 

 

5309

Ocaklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

7321.81.90.00.11

Gaz yakıtlı olanlar

5308

Isıtıcılar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

7322.90.00.00.00

Diğerleri

TS prEN 1266

Isıtıcılar (Sobalar)-Gaz Yakan, Müstakil, Konveksiyonlu-Yanma Havası ve/veya Yanma Ürünleri Bir Fan Yardımıyla Sevk Edilen

7323.93.90.00.00

Diğerleri

445

Basınçlı (Düdüklü) Tencereler

 

 

11673

Tencereler-Yemek Pişirmek İçin-Sanayi Tipi  Paslanmaz Çelikten

 

 

11692

Tencereler-Yemek Pişirmek İçin-Sanayi Tipi-Devirme Tertibatlı, Buharlı (Paslanmaz Çelikten)

7612.10.00.00.00

Tüp şeklinde esnek kaplar

TS 4812 EN 13046

Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Mekanik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar

 

 

4936

Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri

7612.90.10.00.00

Tüp şeklinde sert kaplar

5463

Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin

7615.19.90.00.11

Ev işlerinde kullanılan eşya

445

Basınçlı (Düdüklü) Tencereler

7615.19.90.00.15

Ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı

 

 

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

81

Anahtarlar Civata ve Somunlar İçin Çatal (Yassı), Metrik

8204.12.00.00.00

Ağzı ayarlanabilir olanlar

3793

Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin, Geçme Metrik

8204.20.00.00.00

Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)

3794

Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin-Yıldız-Metrik

 

 

TS ISO 1174-1

Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 2725-1

Cıvata ve  Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

TS ISO 2725-3

Cıvata ve Somunlar  İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“darbesiz”)-Boyutlar

 

 

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan  Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

3796

Anahtar-Civata, Somun ve Borular İçin - Ayarlanabilir, Metrik

 

 

3797

Anahtarlar-Vidalı Elemanlar İçin-Girme, Metrik

 

 

3798

Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik

8205.40.00.00.00

Tornavidalar

11489

Tornavidalar-Elektriğe Karşı Yalıtılmış-El ile Kullanılan (Yalnız Perakende saış için hazırlanmış takım halinde olanlar için)

8205.90.00.00.00

Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilen aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen takım halinde eşya

 

 

8206.00.00.00.00

82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

3794

Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin-Yıldız-Metrik

 

 

3795

Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin-Lokma, Metrik

 

 

3796

Anahtar-Civata, Somun ve Borular İçin - Ayarlanabilir, Metrik

 

 

3797

Anahtarlar-Vidalı Elemanlar İçin-Girme, Metrik

8207.40.10.10.00

Demirden olanlar

82

Kılavuzlar Genel Amaçlar İçin

8207.40.10.90.00

Diğerleri

 

 

8207.40.30.10.00

Demirden olanlar

 

 

8207.40.30.90.00

Diğerleri

 

 

8207.40.90.00.00

Diğerleri

 

 

8402.11.00.00.00

Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar

377

Kaynaklı-Silindirik Buhar Kazanları

8402.12.00.00.00

Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar

TS EN 303-5

Kazanlar Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar, Elle veya Otomatik

8402.19.10.00.00

Alev borulu kazanlar

 

Yüklemeli, Anma Isı Gücü 300 kWa Kadar - Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

8402.19.90.00.11

Duman borulu kazanlar

 

 

8402.19.90.00.19

Diğerleri

 

 

8402.20.00.00.00

Kızgın su kazanları

 

 

8403.10.10.00.00

Dökme demirden olanlar

TS  EN  303-1

Kazanlar - Cebri Çekişli Brülörlü Kazanlar - Bölüm 1: Terim ve Tarifler, Genel Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

8403.10.90.00.00

Diğerleri

430

Kazanlar-Dökme demirden

 

 

9876 pr EN 303-4

Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm: 4 Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Basıncı 3 Bar (0.3 Mpa)'a Kadar-Terminoloji, Özel Kurallar, Deneyler ve İşaretleme

8404.10.00.90.12

Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları

736

Sıcak Su-Hazırlayıcılar (Boyler)-Sıcak Su, Kaynar Su veya Buhar ile Çalışan

8416.20.90.00.19

Diğerleri

TS EN 230

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli-Güvenlik, Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Süreleri

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

733

Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan

8424.10.20.00.00

Ağırlığı 21 kg.ı geçmeyenler

11809

Termosifonlar (Depolu Su Isıtıcıları) Gaz Yakan-Sıhhi Kullanım İçin

8424.10.80.00.00

Diğerleri

TS 862-1 EN3 –1

Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 1: Tarif Çalışma Süresi, A ve B Sınıfı Yangın Deneyleri

 

 

TS 862-2 EN3 –2

Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 2: Sızdırmazlık Yalıtkanlık Deneyi, Sıkıştırma Deneyi, Özel İşlemler

 

 

TS 862-3 EN3 –3

Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 3:İmalat, Basınca Dayanıklılık, Mekanik Deneyler

 

 

TS 862-4 EN3 –4

Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 4:Doldurma, Gereken Asgari Yangın

 

 

TS 862-5 EN3 –5

Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 5: Özellikler ve Tamamlayıcı Deneyler

 

 

TS 862-6 EN3 –6

Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 6: EN 3:Bölüm 1-5 Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler

8428.10.20.90.11

İnsan taşımaya mahsus olanlar

863

Asansörler-İnsan Taşımak İçin, Elektrikli

8481.10.05.00.00

Filtre veya yağlayıcılarla kombine  halde olanlar

1520

Valfler (Basınçlı Gaz Tüpleri İçin)

8481.10.19.00.00

Dökme demir veya çelikten olanlar

1862

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyicileri ve Emniyet Valfleri

8481.10.99.00.00

Diğerleri

5310

Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

 

 

TS EN ISO 2503

Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin

8506.10.11.00.00

Silindirik piller

13

Piller (Primer)

8506.10.15.00.00

Düğme piller

 

 

8506.10.19.00.00

Diğerleri

 

 

8506.10.91.00.00

Silindirik piller

 

 

8506.10.95.00.00

Düğme piller

 

 

8506.10.99.00.00

Diğerleri

 

 

8506.30.10.00.00

Silindirik piller

 

 

8506.30.30.00.00

Düğme piller

 

 

8506.30.90.00.00

Diğerleri

 

 

8506.40.10.00.00

Silindirik piller

 

 

8506.40.30.00.00

Düğme piller

 

 

8506.40.90.00.00

Diğerleri

 

 

8506.50.10.00.00

Silindirik piller

 

 

8506.50.30.00.00

Düğme piller

 

 

8506.50.90.00.00

Diğerleri

 

 

8506.60.10.00.00

Silindirik piller

 

 

8506.60.30.00.00

Düğme piller

 

 

8506.60.90.00.00

Diğerleri

 

 

8506.80.05.00.00

Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u                               geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

 

 

8506.80.11.00.00

Silindirik piller

 

 

8506.80.15.00.00

Düğme piller

 

 

8506.80.90.00.00

Diğerleri

 

 

9405.50.00.70.00

Camdan olanlar

 

 

9405.91.90.90.11

Lüks lambası camları

5814

Lüks Lambası Camları

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları

4330

Diş Fırçası

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

TS-EN ISO-          9994

Çakmaklar-Emniyet Kuralları

9613.20.10.00.00

Ateşleme sistemi elektrikli olanlar

 

 

9613.20.90.00.00

Diğer ateşleme sistemli olanlar

 

 

9613.80.00.00.11

Ateşleyiciler

 

 

9613.80.00.00.12

Masa Çakmakları

 

 

9613.80.00.00.19

Diğer çakmaklar

 

 

 

 

 

 

Ek 2

 

 

 

 

  İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

 

 

 

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2523.10.00.00.00

Klinker

TS EN 197-1

Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

3820.00.00.00.00

Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

3582

Antifriz

3917.21.90.00.00

Diğerleri

6270

Borular ve Bağlantı Parçaları-Yüksek Yoğunluklu Polietilen-Tabii Gaz Dağıtım Şebeke ve Tesisatında Kullanılan

3917.32.31.00.00

Etilen polimerlerinden olanlar

6270

Borular ve Bağlantı Parçaları -Yüksek Yoğunluklu Polietilen-Tabii Gaz Dağıtım Şebeke ve Tesisatında Kullanılan

 

 

10827

Borular-Polietilen (PE)-Gaz Yakıtların Taşınması İçin-Yer Altına Döşenen-Metrik-Seri

 

 

TS 745 EN ISO 2398

Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler

 

 

TS 2411 EN 559

Hortumlar-Lastikten Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan

4010.11.00.00.00

Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

198

V-Kayışları

4010.12.00.00.00

Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye         edilmiş olanlar

198

V-Kayışları

4010.13.00.00.00

Sadece plastik maddelerle takviye edilmiş olanlar

198

V-Kayışları

4010.19.00.00.00

Diğerleri

 

 

4010.31.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.32.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.33.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.34.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez  şeklinde (V-kolanlar) olan   (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.35.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

 

4010.36.00.00.00

Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

 

4010.39.00.00.00

Diğerleri

 

 

4014.90.10.00.00

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

4269

Biberon Başlığı-Kauçuk

 

 

TS 4270-1 EN 1400-1

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

 

 

TS 4270-2 EN 1400-2

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler

 

 

TS 4270-3 EN 1400-3

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler

5207.10.00.00.00

Ağırlık itibariyle %85 veya  daha fazla pamuk içerenler (TEXT 43)

11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

5207.90.00.00.00

Diğerleri (TEXT 43)

 

 

5406.10.00.10.00

Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)  (TEXT 43)

11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

5406.10.00.90.00

Diğerleri (TEXT 43)

 

 

5406.20.00.00.00

Suni filament iplikler (TEXT 43)

 

 

5511.10.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) (TEXT 56)

11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

5511.20.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler) (TEXT 56)

 

 

5511.30.00.00.00

Suni devamsız liflerden (TEXT 43)

 

 

6806.10.00.00.00

Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha, yaprak ve rulo halinde)

7232

 

 

 

 

 

901

 

Boru Biçiminde Lifli Isı Yalıtım Malzemesi

 

 

 

 

Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi

6806.20.90.00.11

Genleştirilmiş perlit

901

Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi

 

 

7232

Boru Biçiminde Lifli Isı Yalıtım Malzemesi

6808.00.00.00.00

Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer

537

Çimentolu Kerpiç Bloklar-Duvarlar İçin           

 

mineral  bağlayıcılarla aglomere edilmiş)

901

Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi

7209.15.00.90.00

Diğerleri

4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

 

3813

Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden  (Soğuk Haddelenmiş)

7209.25.00.90.00

Diğerleri

4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

7210.12.20.00.11

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10202

Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom oksit Kaplı Çelik

7210.12.20.00.80

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.10.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10202

Çelik Saclar-İnce, Soğuk Haddelenmiş, Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik Saclar

7210.50.00.90.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7217.20.30.00.11

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye  kadar olanlar

TS EN 50188

Hava Hattı İletkenleri – Çinko Kaplanmış Çelik Teller

7217.20.30.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar

1379

Galvanizli (Çinko Kaplanmış) Çelik Tel (Hava Hatları İçin)

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

TS EN 50189

Hava Hattı İletkenleri – Çinko Kaplanmış Çelik Teller

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

 

 

7217.20.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

 

 

7218.10.00.00.00

Külçe veya diğer ilk şekillerde

8888

Paslanmaz Çelik Dökümler

7218.91.10.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

8888

Paslanmaz Çelik Dökümler

 

 

TS 2556 ISO 683-10

Isıl İşlem Çelikleri, Alaşımlı Çelikler ve Otomat Çelikleri-Bölüm 10: Biçimlenebilir, Nitrürlenebilen Çelikler

7218.91.10.00.12

Dövülmüş

 

 

7218.91.80.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.91.80.00.12

Dövülmüş

 

 

7218.99.11.00.11

Levha blokları

8888

Paslanmaz Çelik Dökümler

 

 

TS 2556 ISO 683-10

Isıl İşlem Çelikleri, Alaşımlı Çelikler ve Otomat Çelikleri-Bölüm 10: Biçimlenebilir, Nitrürlenebilen Çelikler

7218.99.11.00.12

Sac platinaları

8888

Paslanmaz Çelik Dökümler

7218.99.11.00.19

Diğerleri

 

 

7218.99.19.00.00

Dövülmüş

 

 

7218.99.20.00.00

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.99.80.00.11

Levha blokları

 

 

7218.99.80.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.80.00.19

Diğerleri

 

 

7224.90.03.00.11

Blumlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7224.90.03.00.12

Kütükler

 

 

7224.90.18.00.11

Blumlar

 

 

7225.20.00.00.10

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7225.20.00.00.90

Diğerleri

 

 

7225.30.10.00.00

Takım çeliğinden olanlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7225.30.90.00.00

Diğerleri

 

 

7225.40.12.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.40.40.00.00

Kalınlığı 10 mm. yi geçenler

 

 

7225.40.60.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler

 

 

7225.40.90.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar

 

 

7225.50.00.00.12

Kalınlığı 3mm. den az olanlar

3813

Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden  (Soğuk Haddelenmiş)

7226.19.10.00.19

Diğerleri

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7226.20.00.00.11

Sadece sıcak haddelenmiş

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7226.20.00.00.12

Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler

 

 

7226.20.00.00.13

Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler

 

 

7226.20.00.00.21

Diğerleri

 

 

7226.91.20.00.00

Takım çeliğinden olanlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7226.91.91.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7226.91.99.00.00

Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar

 

 

7227.90.95.00.00

Diğerleri

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7228.10.20.00.00

Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş;  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

 

 

 

 

7228.10.50.00.00

Dövülmüş

 

 

7228.10.90.00.00

Diğerleri

 

 

7228.30.41.00.00

Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesitli daire şeklinde olanlar

5679

Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton İçin-Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Haddelenmiş İşlem Görmüş

7229.90.50.00.11

Çıplak teller

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7229.90.90.00.11

Çıplak teller

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7304.10.10.00.11

Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler

TS EN 10216-1

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular

 

 

TS EN 10216 –2

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

 

 

TS EN 10216-3

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular

 

 

TS EN 10216-4

Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

 

 

 

 

 

 

10878

Esnek Boru ve Bağlantı Elemanları-Ondüleli Paslanmaz Çelik Gaz Tesisatında Kullanılan (0,1 Mpa Kadar)

7304.10.30.00.11

Dış çapı 168,3 mm. yi geçen, fakat 219 mm. yi geçmeyenler

TS EN 10216-1

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular

 

 

TS EN 10216 –2

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

7304.10.30.00.12

Dış çapı 219 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler

TS EN 10216-3

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular

7304.10.90.00.00

Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler

TS EN 10216-4

Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

7304.31.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)

301

Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik

7304.31.80.90.00

Diğerleri

302

Borular (Hassas, Dikişsiz, Çelik)

 

 

TS EN 10216-1

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular

 

 

TS EN 10216 –2

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

 

 

TS EN 10216-3

Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular

 

 

TS EN 10216-4

Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

7309.00.30.00.12

Demir veya çelikten olanlar

1911

Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları

 

 

11490

Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay

7310.10.00.90.00

Diğerleri

11490

Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay

7310.21.11.00.00

Gıda için konserve kutuları

90

Konserve Kutuları (Balık Mamulleri İçin)

 

 

1924

Konserve Kutuları (Meyve ve Sebze Mamulleri İçin, Silindirik)

7310.21.19.00.00

İçecekler için konserve kutuları

1924

Konserve Kutuları (Meyve ve Sebze Mamulleri İçin, Silindirik)

7313.00.00.00.11

Dikenli teller

TS 1113 EN 10223-1

Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel

8431.31.00.00.00

Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere  ait olanlar

2264

Segmanlar (Makina Pistonları İçin)

 

 

TS 4789 ISO 7465

İnsan ve Yük Asansörleri – Kılavuz Raylar, Asansör Kabinleri ve Karşı Ağırlıkları İçin – T Tipi

8431.39.10.00.00

8428.90.30.00 alt pozisyonundaki haddehaneler  için makina ve cihazlara ait olanlar

2264

Segmanlar (Makina Pistonları İçin)

8431.39.90.00.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve  cihazlara ait olanlar

 

 

8431.41.00.19.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.41.00.29.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.41.00.39.00

Diğerleri

 

 

8431.42.00.00.00

Buldozer ve angledozer bıçakları

 

 

8431.43.00.00.00

8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme                          veya sondaj  makinalarına ait aksam ve parçalar

 

 

8431.49.20.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.23.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt                                            pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.20.39.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt                                            pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt  pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.25.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt                                            pozisyonlarındaki makina ve  cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.80.39.00

Diğerleri

 

 

8481.80.40.00.00

Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar)

1879

Sübaplar-Tekerlek Lastikleri İçin

8482.10.10.00.11

Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler

6269

Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı-Radyal

8482.10.10.00.12

Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.11

Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi                                    geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.12

Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.13

Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar

 

 

8507.10.41.00.00

Sıvı elektrolitle çalışanlar

1353

Yol Verme-Kurşun-Asit Akümülatörleri

8507.10.92.00.00

Sıvı elektrolitle çalışanlar

1353

Yol Verme-Kurşun-Asit Akümülatörleri

8507.20.41.00.00

Sıvı elektrolitle çalışanlar

1352

Sabit Tesis-Kurşun-Asit Akümülatörleri

 

 

1354

Cer Kurşun-Asit Akümülatörleri

8507.20.92.00.00

Sıvı elektrolitle çalışanlar

1352

Sabit Tesis-Kurşun-Asit Akümülatörleri

8507.30.20.00.00

Sızdırmaz olanlar

5514

Nikel-Kadmiyum Piller-Askeri Amaçla Kullanılan, Kapalı, Şarjedilebilir, Silindirik

 

 

TS 7348 EN 60285

Alkali Sekonder Piller ve Bataryalar-Sızdırmaz, Silindirik, Doldurulabilen Tek Hücreli  Nikel Kadmiyum Piller

8507.30.81.00.00

Traksiyoner akümülatörler

5514

Nikel-Kadmiyum Piller-Askeri Amaçla Kullanılan, Kapalı, Şarjedilebilir, Silindirik

8507.30.89.00.00

Diğerleri

 

 

8544.30.00.00.00

Ateşleme bujilerine mahsus kablo bağlantı takımları; taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo bağlantı takımları

1435

Taşıt Kabloları

8544.60.90.90.19

Diğerleri

1435

Taşıt Kabloları

8547.20.00.00.00

Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları

3066

PVC Kuru Yer Buvatları

 

 

3112

PVC Nemli Yer Buvatları (Antigron Buvatları)

 

 

5104

Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit ElektrikTesisatında Kullanılan Sıva Altı Anahtarlar İçin Sıva Altı Montaj Kutuları (Kasalar)

8708.80.10.00.00

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen  sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım

3034

Amortisörler-Karayolu Taşıtlarında Kullanılan, İki Borulu Hidrolik

 

ateşlemeli   içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

 

 

8708.80.90.00.00

Diğerleri

 

 

8708.91.10.00.00

 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı  pistonlu motorlu

2356

Radyatörler (Patlamalı Motorlar İle Diesel Motorları İçin)

 

(dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

 

 

8708.91.90.00.00

Diğerleri

 

 

8708.99.19.19.17

Rot, rotbaşı ve rotiller

5476

Karayolu Taşıtları-Direksiyon Sistemi-Rot Başı

8708.99.92.19.17

Rot, rotbaşı ve rotiller

 

 

8708.99.92.99.17

Rot, rotbaşı ve rotiller

 

 

8708.99.98.19.17

Rot, rotbaşı ve rotiller

 

 

8708.99.98.99.17

Rot, rotbaşı ve rotiller

 

 

 

 

Ek 3

  İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

 

 

 

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2207.10.00.10.11

Dökme etil alkol

1810

Etil Alkol Saf-Sanayide Kullanılan

2207.10.00.90.11

Dökme etil alkol

1890

Mutlak Etil Alkol

2207.10.00.90.12

Ambalajlı etil alkol

 

 

2207.20.00.10.13

Dökme etil alkol

 

 

2207.20.00.10.14

Ambalajlı etil alkol

 

 

2207.20.00.90.13

Dökme etil alkol

 

 

2207.20.00.90.14

Ambalajlı etil alkol

 

 

2519.10.00.00.00

Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

8542

Manyezit-Refrakter Sanayinde Kullanılan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

TS 6600 EN 417

Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan-Metalik-LPG İçin-Vanalı Veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme

 

 

 

 

 

 

 

 

2807.00.10.00.11

Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)

693

Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç Sanayiinde Kullanılan

2807.00.10.00.19

Diğerleri

692

Sülfürik Asit-Teknik

 

 

694

Sülfürik Asit-(Akümülatörde Kullanılan)

2807.00.90.00.00

Oleum (dumanlı sülfirik asit)

695

Oleum (Dumanlı Sülfürik Asit)

2808.00.00.00.12

Teknik nitrik asit (kezzap)

830

Nitrik Asit-Sanayide Kullanılan

2814.20.00.00.00

Amonyağın sulu çözeltileri

835

Teknik Amonyak (Susuz Amonyak-Amonyum Hidroksit)

2815.11.00.00.00

Katı halde

1865

Sanayide Kullanılan Sodyum Hidroksit (Sut Kostik)

2815.12.00.00.00

Sulu çözeltileri (sıvı soda)

 

 

2827.10.00.00.00

Amonyum klorür (nişadır)

771

Amonyum Klorür

2833.25.00.10.00

Bakır I sülfat

1774

Bakır Sülfat

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

1946

Hekzan (Gıda Sanayiinde Kullanılan)

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2280

Toluen-Sanayide Kullanılan

2915.21.00.00.11

Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)

869

Asetik Asit-Sanayide Kullanılan

2915.21.00.00.12

Ticari asetik asit

 

 

3811.90.00.90.00

Diğerleri

11630

Fuel Oil Katkı Maddeleri - Yanma Özelliğini Geliştiren

3813.00.00.00.13

Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veyadibromo-tetrafloretan içerenler

TS EN 615

Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) Özellikler

3813.00.00.00.14

Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler

TS EN1568-1

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

3813.00.00.00.15

Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler

TS EN 1568-2

Yangın Söndürücü Maddeler - Köpük Konsantreleri – Bölüm 2 : Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

3813.00.00.00.16

Bromoklormetan içerenler

TS EN 1568-3

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

3813.00.00.00.17

Diğerleri

TS EN 1568-4

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

3817.00.80.00.29

Diğerleri

7238

Dodesil Benzen

3824.40.00.00.00

Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar

TS EN 934-2

Kimyasal Katkılar-Beton, Harç ve Şerbet İçin-Bölüm 2: Beton Katkıları-Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme

 

 

TS EN 934-4

Kimyasal Katkılar-Beton, Harç ve Şerbet İçin-Bölüm 4: Öngerme Çeliği İçin Şerbet Katkıları-Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme

3824.50.10.00.00

Kalıba dökülmeye hazır beton

TS EN 206-1

Beton-Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk

3920.10.24.00.00

Streç film (strech film)

3782

Polietilen Filmler-Tarımda Kullanılan

 

 

1701

Kurşun-Asit Akümülatör Ayırıcıları Termoplastik Silaj Filmleri

3920.10.26.00.00

Diğerleri

3782

Polietilen Filmler-Tarımda Kullanılan

3920.10.89.00.00

Diğerleri

1701

Kurşun-Asit Akümülatör Ayırıcıları

3920.30.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

6451

Akrilonitril-Butadien-Stiren (ABS) Levhaları

3920.49.10.00.00

Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler

5914

PVC Filmler-Tarımda Kullanılan

3921.11.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

6451

Akrilonitril-Butadien-Stiren (ABS) Levhaları

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar

1846

Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)

4009.21.00.90.11        

Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar

2149

Hortumlar (Alçak ve Yüksek Basınçlı Buhar İçin Lastik)

4009.41.00.90.00

Diğerleri

TS 745 EN ISO 2398

Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler

 

 

TS 2411 EN 559

Hortumlar-Lastikten Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan

4016.93.00.22.00

Contalar

868

Yağ Keçeleri-(Sentetik Kauçuk Manşetli)

 

 

4709

Karayolu Taşıtları-Lastik Elemanlar-Genel Maksatlar İçin

4016.93.00.29.00

Diğerleri

4709

Karayolu Taşıtları - Lastik Elemanlar - Genel Maksatlar İçin

4016.99.99.90.19

Diğerleri

4709

Karayolu Taşıtları - Lastik Elemanlar - Genel Maksatlar İçin

6813.10.00.10.00

Fren Balataları

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

7209.17.10.00.19

Diğerleri

TS EN 10126

Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit - Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

 

 

TS EN 10165

Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit -Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

7209.18.10.00.19

Diğerleri

TS EN 10126

Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit - Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

 

 

TS EN 10165

Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit -Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

7209.25.00.90.00

Diğerleri

4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

7211.23.20.10.00

Şeritler

TS EN 10126

Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit - Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

7211.23.20.20.00

Yassı çubuklar

TS EN 10165

Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit -Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

7211.29.00.10.11

Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon  içerenler

4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

 

TS EN 10126

Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit - Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

 

 

TS EN 10165

Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit -Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen

7320.20.89.00.00

Diğerleri

TS 2288 ISO 683-14

Alaşımlı Çelikler, Otomat Çelikleri-Isıl İşlem Uygulanabilir Kısım 14-Yay Çelikleri-Sıcak  Haddelenmiş, Sertleştirilmiş ve Menevişlenmiş

7320.90.10.00.00

Yassı spiral yaylar

 

 

7320.90.30.00.00

Disk yaylar

 

 

7320.90.90.00.00

Diğerleri

1440

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik, Helisel-Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış

 

 

1443

Yaylar-Disk Biçimli-Çelik

 

 

TS 2288 ISO 683-14

Alaşımlı Çelikler, Otomat Çelikleri-Isıl İşlem Uygulanabilir Kısım 14-Yay Çelikleri-Sıcak  Haddelenmiş, Sertleştirilmiş ve Menevişlenmiş

7326.90.98.00.00

Diğerleri

12091

Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik

7403.19.00.10.00

Elektrolitik bakırdan

16

Yarı Mamul Elektrolitik Bakır-İletken Malzeme Yapımına Yarayan

7408.11.00.00.11

Elektrolitik tel

2

Som Elektrolitik Bakır Tel (Soğuk Çekilmiş, Sert)

 

 

17

Bakır Tel-Yarı Sert Çekilmiş

 

 

18

Tavlanmış Som Elektrolitik Bakır Tel

 

 

3544

Elektrikte Kullanılan Kalaylanmış (Yumuşak Veya Tavlanmış) Som Elektrolitik Bakır Tel

7408.19.10.00.11

Elektrolitik tel

3544

Elektrikte Kullanılan Kalaylanmış (Yumuşak Veya Tavlanmış) Som Elektrolitik Bakır Tel

7408.19.90.00.11

Elektrolitik tel

3544

Elektrikte Kullanılan Kalaylanmış (Yumuşak Veya Tavlanmış) Som Elektrolitik Bakır Tel

7416.00.00.00.00

Bakır yaylar

1440

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik, Helisel-Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış

 

 

1441

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik, Helisel-Yuvarlak Çubuktan Sıcak Sarılmış

 

 

1442

Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik, Helisel-Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış

 

 

11772

Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar İçin)

7505.21.00.00.00

Alaşımsız nikelden olanlar

4850

Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı

7505.22.00.00.00

Nikel alaşımlarından olanlar

 

 

7506.20.00.00.13

Şeritler

4850

Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı

7806.00.90.00.00

Diğerleri

11772

Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar İçin)

8307.10.00.00.11

Metal körükler

10880

Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan

8307.10.00.00.19

Diğerleri

6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

 

 

10670

Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

8307.90.00.00.12

Bağlantı  fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri  (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)

6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

 

 

11394

Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10 kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan

 

 

10670

Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

8307.90.00.00.19

Diğerleri

6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

 

 

10670

Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

8311.10.10.00.00

Mesnedi demir veya çelikten olan ve ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış kaynak işlerinde kullanılan elektrotlar

TS 563 EN 499

Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Daneli Çeliklerin Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar - Sınıflandırma

8311.10.90.00.00

Diğerleri

TS 563 EN 500

Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Daneli Çeliklerin Elle Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar - Sınıflandırma

8413.70.81.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

TS EN 25199

Santrifüj Pompaları Teknik Özellikler - Sınıf II

 

 

TS EN 22858

Santrifüj Pomlaparı - Uçtan Emmeli - (Beyan Basıncı 16 Bar) - Kısa Gösteriliş, Anma Çalışma Karakteristikleri ve Boyutları

8415.81.00.10.00          

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar                     

TS EN     814-3

İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Soğutma Çevrimi - Bölüm 3: Özellikler

8415.82.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

TS EN     814-3

İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Soğutma Çevrimi - Bölüm 3: Özellikler

8419.50.00.00.00

Isı değiştiriciler (Eşanjörler)

1996

Eşanjörler-Isıtma Tesisleri İçin

8421.31.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

932

Hava ve Filtre Elemanları- İçten Yanmalı Motorlar ve Kompresörler İçin

8485.90.80.00.11

Yağ sızdırmazlık halkaları (yağ keçeleri)

868

Yağ Keçeleri-(Sentetik Kauçuk Manşetli)

8507.90.30.00.11

Ahşap separatörler

1701

Kurşun-Asit Akümülatör Ayırıcıları

8507.90.30.00.19

Diğer separatörler

 

 

8511.10.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

968

Karayolu Taşıtları-Bujiler-Metrik

8511.10.00.90.00

Diğerleri

 

 

8607.21.10.00.00

Dökme demir veya çelik dökümden olanlar

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

8607.21.90.00.00

Diğerleri

12464

Demiryolu Taşıtları-Fren Papucu-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

 

 

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

8607.29.10.00.00

Dökme demir veya çelik dökümden olanlar

12465

Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

8607.29.90.00.00

Diğerleri

 

 

8607.91.99.00.00

Diğerleri

12464

Demiryolu Taşıtları-Fren Papucu-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

9032.10.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

9032.10.89.90.00

Diğerleri

TS 9197 EN 257

Termostatlar-Mekanik-Gaz Yakan Cihazlar İçin

9303.20.10.00.00

Yivsiz, tek namlulular

870

Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar   İçin

9303.20.95.00.00

Diğerleri

 

 

9306.21.00.00.00

Fişekler

1889

Av Fişekleri

9306.29.70.00.00

Diğerleri

352

Kurşun Av Saçmaları

 

 

Ek 4

 

Başvuru Formu

 

TSE .....................                                                                                                ...... / ...... / 2006

Temsilciliğine

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

                                                                                                                                                      Firma Unvanı

                                                                                                                                                       Yetkili İmza

 

Ekleri:    

-         Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-         İmza sirküleri veya vekaletname sureti

-         Aşağıdaki Belgelerden Biri

-         Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi

-         Antrepo Beyannamesi

-         Özet Beyan

-         Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

 

İTHALATÇININ

-          Unvanı ve Adresi

-          Telefon, Telefaks

 

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

-          Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

-          Menşei ve Markası                

-          Cinsi, Sınıfı, Modeli

-          Miktarı

 

İthalatın yapılacağı Gümrük İdaresi:

 

 DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART:

TS

ISO

EN

IEC

 

Değerlendirmeye esas alınan standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

 

 

 


Ek 5

 

 Değerlendirmeden Muaf Tutulan Sanayiciler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

                Dış Ticarette Standardizasyon (2006/1) sayılı Tebliğin 5 inci maddesine istinaden,  değerlendirmeden muaf olarak ithal edeceğimiz  ....................... G.T.İ.P.'li .............. isimli maddeyi kendi ihtiyacımızda kullanacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden  hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

                       Firma Unvanı

                                                                                                                                                         Yetkili İmza

                                                                                                                                                            Tarih

 

 

 

 

Firma adresi                                         :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı                             :

 

Firmanın vergi sicil numarası            :

 

Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı  :

 

 

NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.

 

 

 

Ek 6

 

TSE veya TSEK Markalı Üretim Yapan Sanayiciler Tarafından Verilecek

Taahhütname Örneği

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2006/1) sayılı Tebliğin 5 inci maddesine istinaden,  değerlendirmeden muaf olarak ithal edeceğimiz ..................…G.T.İ.P.'li ............isimli maddeyi kendi üretimimizde kullanacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

                                                                                                                                                              Firma Unvanı

                                                                                                                                                                Yetkili İmza

                                                                                                                                                                     Tarih

 

 

 

 

Firma adresi                                         :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı                             :

 

Firmanın vergi sicil numarası            :

 

Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı   :

 

 

NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.

 

 

Ek 7

 

Taahhütname Örneği

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

 

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2006/1) sayılı Tebliğ uyarınca, ithal talebinde bulunduğumuz ……………… G.T.İ.P.’li  ve ……………… isimli maddeyi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirlenen süre içerisinde  değerlendirme yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ve iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda maddenin standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren  30  iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu maddenin CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz  vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun  hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                 Firma Unvanı ve Kaşesi

                                                                                                                                                        Yetkili  İmza (lar)

                                                                                                                                                               Tarih

 

 

Firmanın Açık Unvanı ve Adresi                                     :

 

İlgili Gümrük İdaresi                                                           :

 

Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı                               :

 

Firmanın Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Adı           :

                                                                                                                            

Firmanın Vergi Sicil Numarası                                          :

 

Firmanın Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil Numarası        :

 

İthal konusu maddenin CIF Değeri                                 :

               

 

Not: Taahhütname Türk Standartları Enstitüsü’ne verilecektir.

 

Ek 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CETVEL NO:..

 

KONTROLE YETKİLİ KURULUŞUN UNVANI

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO:..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEMİ:..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İthalatta Zorunlu Standart Kapsamında Olup

 Değerlendirmeden İstisna Tutulan Ürünlerin Dökümünü Gösterir

Cetvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTHALATÇININ ÜNVANI

GÜMRÜK  BEYANNAMESİ  TARİHİ

GÜMRÜK  BEYANNAMESİ NO

İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE

MENŞE ÜLKE

MALIN TANIMI

G.T.İ.P.             (12'li)

İTHALAT MİKTARI

BİRİMİ     (Kg, Adet v.b.)

MALIN DEĞERİ (ABD Doları)

İSTİSNA SEBEBİ