Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9841

             Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi bankaların yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerine dair sürenin uzatılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 19/12/2005 tarihli ve 68830 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             M. V.GÖNÜL                                   A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                     A.COŞKUN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı V.

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           B.ATALAY                                           O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı

 

 

27/12/2005 Tarihli ve 2005/9841 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nce (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2006 yılına devreden kredilere 1/1/2006 - 31/12/2006 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             Bankaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olarak, 1/1/2006 - 31/12/2006 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere de bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             Bankanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe ve Gazimagusa şubelerince, esnaf ve sanatkarlara 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli, diğer şartları Banka tarafından belirlenmek üzere 1/1/2006 - 31/12/2006 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) kullandırılacak kredilere de bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             Bankanın, bu Kararın uygulanması sonucunda cari faiz ile gösterge faiz arasındaki farka göre oluşan gelir kayıpları bu Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tutarın aşılmaması kaydıyla Hazinece avans olarak Bankaya ödenir.

             Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

             Madde 2 — Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında oluşacak aylık toplam gelir kayıpları, Banka tarafından Hazine Müsteşarlığı'na bildirilmesini müteakiben, Hazinece avans olarak Bankaya ödenir.

             Madde 3 — Gösterge faiz oranı, Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranının; 2005 yılında bakiyesi 2006 yılına devreden krediler için %75'i, 2006 yılında açılacak krediler için %65’i kadar olacaktır.

             Madde 4 — Banka, bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında doğacak gelir kayıplarına ilişkin olarak Hazinece yapılan avans ödemelerini gelir kaybı hesabında izler ve bu hesabın hareketlerini, yapılan işlemler ile bir sonraki ayın gelir kaybı ve oluşacak toplam gelir kaybı hakkında tahminini aylık bazda Hazine Müsteşarlığına bildirir.

             Banka, bu Kararın uygulanmasında, 5 inci maddede belirtilen tutarın aşılmaması için gerekli tedbirleri alır.

             Bu Karar kapsamında yapılan işlemler ve oluşan gelir kaybı, yapılan avans ödemeleri ile birlikte Hazine Kontrolörleri Kurulu'nca incelenir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine ve Banka kayıtlarında esas alınır, ancak yıl sonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka lehine/aleyhine  fark tutarı nakden geri ödenmek yerine,  izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre  taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan’ın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

             Vadesinde ödenmeyen kredilere, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanmaz.

             Madde 5 — Bu Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, öncelikle 5/1/2005 tarihli ve 2005/8377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması için 2005 Mali Yılı Bütçesinin 07.82.31.00.04.1.1.00.1.05.1.3.04 tertibinden ayrılan ve İç Ödemeler Saymanlığı emanet hesaplarında bekleyen tutarın bu Karar hükümleri çerçevesinde avans olarak Bankaya ödenmesi suretiyle karşılanır. Söz konusu tutarın yeterli olmaması halinde ihtiyaç duyulan finansman 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda bu Karar uygulaması için ayrılan ödenekten karşılanır.

             Madde 6 — Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

             Madde 7 — 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde yer alan, yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin 5 yıllık süre, 25/11/2005 tarihinden itibaren yarısı kadar uzatılmıştır.

             Madde 8 — Bu Karar, 7 nci maddesi  25/11/2005 tarihinden, diğer hükümleri ise  1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 9 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.