Yönetmelik

             Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme

Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 15/4/2003 tarihli ve 25080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE  2 — Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.