Yönetmelik

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen

Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 1 — Ellerinde sözleşme kapsamına dâhil türlerin canlı, trofe, tahnit, yumurta ve türevleri ile bunlara ait ürünlerini bulundurup, bunlarla ilgili belgesi bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili il müdürlüklerine başvurmaları ve durumlarının sözleşme hükümlerine uygun olması halinde, kendilerine Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi (Ek–18) düzenlenir."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 2 — Ellerinde mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarınca avı serbest olan canlı av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde bu canlı hayvanları il müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 ve 26 ncı maddeleri ile bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 3 — Ellerinde mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarınca avı yasaklanmış olan av hayvanlarına ait yasa dışı avlanmalar sonucunda elde edilen trofe ve tahnit ile yasadışı canlı av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde bu trofeleri ve canlı hayvanları il müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 ve 26 ncı maddeleri ile bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

             MADDE 4— Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 4 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanı üretimi için izin verilenler, durumlarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek için gerekli işlemleri yapmak zorundadırlar. Üç yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurmayan üreticilerin izinleri iptal edilerek, bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

             İl müdürlükleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on sekiz ay içerisinde illerinde izinli ve izinsiz üretim yapan tüm tesisleri belirlemek, izinsiz üretim yapanlar hakkında Kanunun 26 ncı maddesine göre işlem yapmakla mükelleftir."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 5 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanlarına ait ürünleri bulunduran müzeler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde ellerinde bulundurdukları ürünler için bulundurma belgesi almak zorundadırlar. Aksine hareket eden müzeler hakkında bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 6 — Kanunun yayımı tarihinden önce av ve yaban hayvanı bulunduran sabit hayvanat bahçeleri, gezici hayvanat bahçeleri ile sirkler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde, ellerinde mevcut av ve yaban hayvanları için bulundurma belgesi almak zorundadırlar. Aksine hareket edenler hakkında bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 7 — Av ve yaban hayvanı ticareti yapan işletmelerin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on sekiz ay içinde Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı (Ek–4) almaları zorunludur. Aksine hareket eden işletmelerin av ve yaban hayvanı bulundurmasına ve satmasına izin verilmez. Bulundurma ve satış ruhsatı olmadığı halde av ve yaban hayvanı satışı yapan bu işletmelere bu Yönetmeliğin 85 inci maddesi hükümleri uygulanır."

             Yürürlük

             MADDE 8 — Bu Yönetmelik 16/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.