Yönetmelik

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Hazır Ambalajlı Sıvı  Mamullerin Hacim Tespitine Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

(75/106/AT)

             MADDE  1 — 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Sıvı  Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmeliğin değişik Geçici 1 inci maddesinde yer alan "31/12/2005" ibaresi "1/7/2006" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik Geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/12/2005" ibaresi "1/7/2006" olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE  3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE  4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.