Yönetmelik

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal

Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

(80/232/AT)

             MADDE 1 — 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı  Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2005" ibaresi "1/7/2006" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik Geçici 1 inci maddesinde yer alan "31/12/2005" ibaresi "1/7/2006" olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE  4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.