Yönetmelik

             Sağlık Bakanlığından:

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 22/5/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 8 — Genel eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300 yatak bulunur.

             Özel dal eğitim kurumlarında;

             a) Doğumevleri ve kadın hastalıkları ile göğüs, kalp ve damar cerrahisi merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 150 yatak,

             b) Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi merkezi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 200 yatak,

             c) Ruh ve sinir hastalıkları ile çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300 yatak,

             d) Diğer özel dal eğitim hastanelerinde en az 100 yatak,

             bulunur.

             Genel ve özel dal eğitim kurumları birimlerindeki yatak sayısı, her eğitim kurumunun kapasitesi, bulunduğu bölge, hasta potansiyeli ve fonksiyonları ile uzmanlık dalının niteliği ve hizmetin diğer özellikleri dikkate alınarak, Baştabip tarafından belirlenir."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Genel ve özel dal eğitim kurumlarında, fonksiyonlarına göre ilgili servis ve laboratuvarlar bulunur."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.