Yönetmelik

             Maliye Bakanlığından:

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme,

Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

             MADDE 1 — 16/12/1984 tarihli ve 18607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin değişik 73 üncü maddesinin "Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti" başlıklı (A) fıkrasının (b) bendinde yer alan "Sosyal amaçlı irtifak haklarından yukarıdaki oranlar % 50 indirimli uygulanır." cümlesi madde metninden çıkartılmıştır.

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 75 inci maddesinin (A) ve (B) fıkraları ile (D) fıkrasının üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere bir paragraf eklenmiş ve (D) fıkrasının ikinci paragrafında yer alan "% 0,5 (bindebeş)’inden" ibaresi "% 0,1 (bindebir)’inden" olarak değiştirilmiştir.

             "A)İlk yıldan sonraki yıllara ait irtifak hakkı bedellerinin tesbiti:

              İlk yıldan sonraki irtifak hakkı bedeli bir önceki yıl irtifak hakkı bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir.

              Özel mevzuatı bulunan irtifak hakkı tesislerinde özel mevzuat hükümleri uygulanır."

             "B) Hasılattan pay alınması:

             Eğitim, sağlık, sosyal, yatırımları teşvik, fuarcılık ve sergileme amaçlı irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehdarınca işletilmesi halinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın % 1 (yüzdebir)’i oranında pay alınır.

             Eğitim, sağlık, sosyal, yatırımları teşvik, fuarcılık ve sergileme amaçlı irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının Bakanlıktan izin alınması şartıyla, hak lehdarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde; hak lehdarından brüt kiranın % 25 (yirmibeş)’i oranında, kiracı/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık brüt hasılatın % 1 (yüzdebir)’i oranında ayrıca pay alınır. Hak lehdarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği İdareye verilir. Kira payları, hak lehdarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak lehdarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın 20 nci günü mesai saati bitimine kadar ilgili saymanlığa yatırılır. Kiracılardan alınmayan hasılat payları hak lehdarından alınır.

             Yıllık hasılatı gösteren beyanname 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hasılat payları her yılın bilanço dönemini takip eden ay içinde ilgili saymanlığa yatırılır. Süresinde yatırılmayan hasılat payları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yazılı nispette gecikme zammı uygulanır."

             "Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, ön izin bedeli iade edilmeksizin bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Ancak, ön izin süresi bitmeden önce irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, ön izin sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, tesis edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinden mahsup edilir.

             Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, sözleşme feshedilerek varsa teminat irat kaydedilir, ön izin bedeli iade edilmez."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 81 — Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ecrimisil alacağının tamamı veya taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde en az %25’i peşin, kalan kısmı ise üçer aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte 1 yıl içinde ödenir. Taksitlere kanuni faiz uygulanır.

             Rızaen ödenmek istenen ecrimisil bedeli ile taksitleri saymanlıklara yatırılır.

             Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde rızaen ödenmeyen ecrimisil bedeli milli emlak birimlerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. Vergi daireleri veya gelir servisleri kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını milli emlak birimlerine bildirirler.

             Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hale gelir ve ecrimisil ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini takip eden 1 aylık sürenin son gününden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere üçüncü fıkra gereğince vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

             Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin eki Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyebileceği gibi, Bakanlıkça belirlenecek parasal sınırlar üzerinde kalması halinde taksitle de ödeyebilir.

             Peşin ödeme halinde, müşteri bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

             Müşteri, taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; sözleşme düzenlemek suretiyle ihale bedelinin dörtte birini peşin, kalanını en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte yatırmak zorundadır.

             Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilecektir.

             Müşterinin sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, Hazineye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. Taşınmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilir."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin eki Taşınmaz Mal Kira Şartnamesinin değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin eki Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Taahhütnamesinin değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İlk yıla ait irtifak hakkı bedeli ihale bedeli olup, sonraki yılların irtifak hakkı bedelleri bir önceki yıl irtifak hakkı bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında arttırılarak tespit edilmesi suretiyle tahsil edilecektir."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin eki İşletme Hakkı Verilen Büfe Kantin Çayocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesinin değişik 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İlk yıl işletme hakkı bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar işletme hakkı bedelleri ise, bir önceki yıl işletme hakkı bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir."

             Yürürlük

             MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.