Yönetmelik

                Devlet Bakanlığından:

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

                MADDE 1 — 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin Ek 1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

                Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

                MADDE 2 —Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.