Yüksek Seçim Kurulu Kararı

             Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

             Karar  No           :  537

             İtiraz  No            :

- K A R A R -

             Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuza sunulan 17/12/2005 günlü yazıda, aynen; "22 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetenin 25735 sayılı nüshasında yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile, söz konusu Yönetmeliğin "Mükelleflerce Hazırlanacak Arşiv Yönergeleri" başlıklı 45. maddesi; "Mükellefler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup, kurum veya kuruluşlarının hususiyeti ve ürettiği evrakın özelliğinden kaynaklanan durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü alarak, 3 ay içerisinde kendi arşiv yönergelerini hazırlarlar."şeklinde değiştirilerek yürürlüğe konulmuştur.

             Buna paralel olarak  bazı kuruluşlarca Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliklerinin kaldırıldığı gözlenmiştir.

             Yapılan bu düzenleme karşısında, Yüksek Seçim Kurulunca verilen 09.05.2003 gün ve 345 sayılı kararı ile kabul edilen "Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesi"nin yürürlükten kaldırılıp kaldırılamayacağı ve bundan sonraki işlemlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce çıkartılmış olan Arşiv Mevzuatınıza göre mi yürütüleceği veya bu yönde nasıl bir yol izleneceği hususunda Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görüşlerine ihtiyaç duyulmuş ve söz konusu Genel Müdürlükten alınan 02.12.2005 günlü, B.02.0.ARV.11-401.01-6479 sayılı cevabi yazıda da;

             Son yasal düzenlemeyle, kurum veya kuruluşların hususiyeti ve ürettiği evrakın özelliğinden kaynaklanan durumlarda, yönerge hazırlanmasına imkan tanınmakta olduğu, yönetmelikleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikle paralel hükümler ihtiva eden kurum ve kuruluşların yeni bir "Yönerge" hazırlanmasını gerektiren bir husus bulunmadığı,

             Ancak, bugüne kadar Kurumumuz arşiv çalışmalarının Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmaksızın 03.06.2003 tarih ve 25127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesi"ne göre yürütülmekte olduğu, 3473 sayılı "Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında yer alan Kurum olmamız hasebiyle bundan böyle arşiv hizmet ve faaliyetlerimizde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği ve böylece sözü geçen Arşiv Genelgemizin yürürlükten kaldırılmasının uygun görüldüğü,

             bildirilmiştir.

             Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; mevcut Arşiv Genelgemizin yürürlükten kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda bir komisyon oluşturularak gerekli kararın alınmasını takdirlerinize arz ederim." denilmiş olmakla konu incelenerek;

             GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

             Başkanlık teklifi üzerine 17.12.2005 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ahmet Hamdi ÜNLܒnün Başkanlığında Kurul Üyeleri Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY ile Ahmet BAŞPINAR’dan müteşekkil üç kişilik bir komisyon oluşturulmuş ve komisyon çalışma sonrasında bir rapor düzenlemiştir.

             Düzenlenen "Komisyon Raporu"nda aynen;

             "Kurum ve kuruluşların arşiv yönetmeliği hazırlama mükellefiyetini düzenleyen Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 45 inci maddesi, 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik’in 6 ncı maddesi ile "Mükellefler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup, kurum veya kuruluşlarının hususiyeti ve ürettiği evrakın özelliğinden kaynaklanan durumlarda, bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü alarak, 3 ay içerisinde kendi arşiv yönergelerini hazırlarlar" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

             Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden alınmış olan 02.12.2005 günlü, B.02.0.ARV.11-401.01-6479 sayılı yazıda da belirtildiği gibi; yönetmelikleri Devlet Arşivleri Hizmetleri Hakkında Yönetmelikle paralel hükümler ihtiva eden kurum ve kuruluşların yeni bir "Yönerge" hazırlamasını gerektiren bir husus bulunmadığı ve mevcut 03.06.2003 tarih ve 25127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan ve Yüksek Seçim Kurulunun 09.05.2003 gün ve 345 sayılı kararı ile kabul edilen "Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesi" ve buna bağlı olarak da Kurulumuz arşiv çalışmaları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmaksızın yürütüldüğünün bildirilmiş olması ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan Kurum olmamız, ayrıca benzer durumda bir çok kamu kurum ve kuruluşlarının da mevcut arşiv yönetmeliklerini aynı gerekçelerle kaldırmış olmaları nedeniyle, bundan böyle arşiv hizmet ve faaliyetlerimizin Devlet Arşivleri Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması ve bu Yönetmeliğe tabi olunması, bunun sonucu olarak da "Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesi"nin yürürlükten kaldırılması gerektiği",

             görüşüne yer verilmiştir.

             Komisyonca yapılan değerlendirme sonrası düzenlenen 23.12.2005 tarihli Rapor Kurulumuzca da uygun görülmüş olup, mevcut "Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesi"nin yürürlükten kaldırılması  ve bunun sonucu olarak da arşiv hizmet ve faaliyetlerimizin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması ve bu Yönetmeliğe tabi olunması gerektiğine karar verilmelidir.

             S O N U Ç :

             Yukarıda açıklanan nedenlerle;

             1- Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen 23.12.2005 tarihli raporun Kurulumuzca da uygun olduğuna ve mevcut 03.06.2003 tarih ve 25127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan ve Yüksek Seçim Kurulunun 09.05.2003 gün ve 345 sayılı kararı ile kabul edilen "Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesi"nin yürürlükten kaldırılması  ve bunun sonucu olarak da arşiv hizmet ve faaliyetlerimizin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması ve bu Yönetmeliğe tabi olunması gerektiğine,

             2- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

             3-  Karar örneğinin Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ve tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

             24.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

                 Başkan                                  Başkanvekili                                 Üye                                         Üye

       Cengiz ERDOĞAN                   Ahmet Hamdi ÜNLÜ                 Kenan ATASOY                     Yılmaz DERME

 

 

                    Üye                                             Üye                                         Üye                                         Üye

            Hasan ERBİL                    Ramazan Yaman TAŞAN      Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY           Ahmet BAŞPINAR

 

 

                                  Üye                                                       Üye                                             Üye

                      Muammer AYDIN                               Atalay ÖZDEMİR                   Cenker KARAOĞLU